Κλιματικά ουδέτερη βιολογική γεωργία έως το 2040

Ένας στόχος εφικτός με τα κατάλληλα μέτρα, εκτιμά μελέτη της FiBL

Η βιολογική γεωργία μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά περίπου 15%, αλλά και να τις αντισταθμίσει κατά 45%, με τη συνεισφορά των παραγωγών της, ενώ ακόμη ένα 25% μείωσης αυτών των εκπομπών μπορεί να επιτευχθεί μέσω προσαρμογών στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από μελέτη ερευνητών του Ερευνητικού Ινστιτούτου για τη Βιολογική Γεωργία (FiBL), αξιοποιώντας βάσεις δεδομένων για τα βιολογικά και την προστασία του κλίματος, αλλά και μοντελοποιώντας διάφορα σενάρια, σε μία προσπάθεια να εκτιμήσουν μία κλιματικά ουδέτερη κατάσταση για τη βιολογική γεωργία το 2040 και τις ανάλογες προκλήσεις.

Η μελέτη καταπιάστηκε με τις μηδενικές εκπομπές στη βιολογική γεωργία στην περίπτωση της Ελβετίας, καταλήγοντας ότι πρόκειται μεν για μία πρόκληση, αλλά και για έναν στόχο εφικτό.

Όπως επισημαίνει, «αν και το 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να εξοικονομηθεί στο επίπεδο του παραγωγού, οι καταναλωτές καλούνται επίσης να συμβάλουν αλλάζοντας τις καταναλωτικές τους συνήθειες». Περιορισμός στην κατανάλωση τροφίμων ζωικής προέλευσης, παράλληλα με τον περιορισμό των αποβλήτων και των απωλειών τροφίμων, εντάσσονται μεταξύ των προσαρμογών.

Επιπλέον, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, για να επιτευχθεί το υπόλοιπο 15% του στόχου μείωσης των εκπομπών απαιτείται αυξημένη καινοτομία τόσο στη γεωργία, όσο και στην κατανάλωση μέχρι το 2040.

Λειτουργικά μέτρα, αποθήκευση άνθρακα και ΑΠΕ

Περίπου το 15% των εκπομπών μπορεί να μειωθεί μέσω λειτουργικών μέτρων, ενώ υπάρχει η επιπρόσθετη δυνατότητα να αντισταθμιστεί ένα 30% των εκπομπών μέσω της αποθήκευσης άνθρακα (οργανικός άνθρακας εδάφους, φυτικός άνθρακας, δασοκομία). Ακόμη ένα 15% των εκπομπών μπορεί να αντισταθμιστεί με έμμεσο τρόπο, μέσω της παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Με βάση αυτές τις υποθέσεις και τους υπολογισμούς των μελετητών, η γεωργία μπορεί να συνεισφέρει έως και 60% στην επίτευξη του στόχου, συνοψίζει το organic-market, που παρουσιάζει τη μελέτη.

Οι ευκαιρίες μιας κλιματικά ουδέτερης βιολογικής γεωργίας είναι πολλές, καθώς πολλά από τα μέτρα συμβάλλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας για το μέλλον. Ωστόσο, ένας τέτοιος στόχος εμφανίζει σημαντικές προκλήσεις που απαιτούν τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα τροφίμων, επισημαίνει από την πλευρά των ερευνητών και συγγραφέων της έκθεσης, ο Markus Steffens.