Μακραίνει ο κατάλογος των αγροτικών συνεταιρισμών στο Μητρώο

SynETAIRISMOI
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
 • Τριπλασιάστηκαν οι πλήρως ενήμεροι
 • Ποιοι κινδυνεύουν με διαγραφή

Σχεδόν τριπλασιάστηκε από το 2015 ο αριθμός των αγροτικών συνεταιρισμών που είναι πλήρως ενήμεροι στο Εθνικό Μητρώο ΑΣ και άλλων Συλλογικών Φορέων, γεγονός ιδιαίτερα θετικό για τα ελληνικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία (9/3/2018):

 • 100 συνεταιρισμοί προσάρμοσαν τα καταστατικά τους στον νέο νόμο
 • 848 συνεταιρισμοί υπέβαλαν στο Μητρώο οικονομικές καταστάσεις
 • Από αυτούς, οι 429 συνεταιρισμοί είναι πλήρως ενήμεροι, όταν το 2015 μόνο 159 συνεταιρισμοί υπήρχαν στο Μητρώο χωρίς καμία εκκρεμότητα.
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Οι αναρτημένοι αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν χρήζουν βεβαίωσης ενημερότητας για πιστωτικά ιδρύματα, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων περιφερειών και άλλες υπηρεσίες, όπως υπογραμμίζει η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του ΥΠΑΑΤ.

Αξίζει να σημειωθεί, επειδή τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν πολλές ερμηνείες σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ότι η «ΥΧ» επικοινώνησε με το υπουργείο για να επαληθεύσει το αυτονόητο. Με λίγα λόγια, μέχρι στιγμής έχουν δοθεί δύο παρατάσεις για την προσαρμογή των κατασταστικών των ΑΣ που λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο. Η μία είχε οριστεί έως τις 26 Απριλίου του 2017 και ακολούθησε άλλη μία παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι το Μητρώο αποτελεί μια ψηφιακή βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται, μέσω ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων αιτήσεων, όλοι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ, οι Κλαδικοί ΑΣ, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και το Ταμείο Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σύμφωνα με τον Β. Αποστόλου, «το Μητρώο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, απαραίτητο για τη χάραξη πολιτικής».

Οριστική διαγραφή

Μάλιστα, με υπουργική απόφαση, που πήρε ΦΕΚ πριν από λίγες ημέρες, ξεκαθαρίζεται από το υπουργείο σε ποιες περιπτώσεις οι συνεταιρισμοί διαγράφονται οριστικά ή προσωρινά από το Μητρώο.

Οριστικά διαγράφονται, εάν:

 • Λυθούν και εκκαθαριστούν.
 • Δεν έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4384/2016 εντός της προβλεπόμενης σε αυτό προθεσμίας. Δηλαδή, όσοι ΑΣ δεν είχαν υποβάλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο μητρώο του ν.4015/2011, καθώς και όσοι είχαν καταχωριστεί ως ανενεργοί, δεν συγχωνεύτηκαν με ΑΣ που ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο του ν. 4015/2011 ή δεν αποφάσισαν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση.
 • Ο κύκλος εργασιών –που πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από παραγωγική δραστηριότητα– δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο τριετίας τα 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μειώνεται στα 10.000 ευρώ για τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τους συνεταιρισμούς βιολογικών προϊόντων, τους συνεταιρισμούς σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας, καθώς και τους συνεταιρισμούς σε ορεινές περιοχές.

Όσον αφορά τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι τελευταίες διαγράφονται οριστικά, εάν:

 • Ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους.
 • Διαγραφούν από το ΓΕΜΗ.
 • Παραβούν τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4384/2016. Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές τους πρέπει να είναι πάντοτε ονομαστικές. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, δικαίωμα προτίμησης έχουν οι ΑΣ και οι ΑΕΣ που συμμετέχουν στην ΑΕΣ. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ. Τέλος, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, των οποίων το 51% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ΑΣ, εγγράφονται στο Μητρώο.

Προσωρινή διαγραφή

Οι συνεταιρισμοί, και δη ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ, διαγράφονται προσωρινά από το Μητρώο μετά από έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας αρχής.

α) Εάν δεν υποβάλουν στο Μητρώο οικονομικές καταστάσεις τριών συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων για έξι μήνες.

β) Εάν διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή παραβίαση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού τους για ένα έτος.

γ) Στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, ή παραλείψουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του Μητρώου για έξι μήνες.

Σημειώνεται ότι ακόμη και η προσωρινή διαγραφή έχει συνέπειες, καθώς επιφέρει την απώλεια του δικαιώματος πρόσβασης στις οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα, την ένταξη σε εθνικά ή ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και την απώλεια της φορολογικής μεταχείρισης. Επιπλέον, ο διαγραφόμενος δεν δικαιούται βεβαίωσης ενημερότητας.

Ωστόσο, εάν αρθεί ο λόγος της προσωρινής εντός εξαμήνου ή έτους ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενεργοποιεί την εγγραφή στο Μητρώο με νέα πράξη της, διαφορετικά εκδίδεται οριστική πράξη διαγραφής.

Πάντως, οι διαγραφόμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής, έχουν δικαίωμα ένστασης, αλλά εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της πράξης της αρμόδιας αρχής. Την απόφαση επί της ένστασης τη λαμβάνει ο ίδιος ο υπουργός μέσα σε 30 ημέρες

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress