Μαρία Σπυράκη: Το όραμα για μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή και αγροδιατροφή και προτάσεις για τον θεσσαλικό κάμπο

της Μαρίας Σπυράκη,
ευρωβουλευτή ΝΔ και εκ νέου υποψήφια

Η αγροτική παραγωγή και ευρύτερα ο κλάδος της αγροδιατροφής της θεσσαλικής γης συνιστούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η συμβολή των αγροτών του θεσσαλικού κάμπου στην επισιτιστική επάρκεια και ο ρόλος τους ως θεματοφύλακες της υπαίθρου είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει να αναγνωρισθεί, να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί με τις ανάλογες ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές.

Οι απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης, που ενσωματώνονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τοποθετούν την αγροτική παραγωγή στο επίκεντρο του αγροδιατροφικού συστήματος μιας χώρας ή μιας περιοχής και ιδιαίτερα της Θεσσαλίας. Ο θεσσαλικός κάμπος αποτέλεσε και αποτελεί βασικό πυλώνα του πρωτογενούς τομέα της Ελλάδας, μέσω της καλλιέργειας κυρίως του βάμβακος και των σιτηρών. Αφενός το βαμβάκι αποτελεί το 50% της συνολικής έκτασης και αφετέρου ο θεσσαλικός κάμπος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σιτοβολώνας της χώρας, ενώ ιστορικά η εικόνα του τοπίου έχει ταυτιστεί με αυτές τις καλλιέργειες.

Για τους ανωτέρω λόγους, η προστασία του θεσσαλικού κάμπου είναι σημαντική για τη διατήρηση της γεωργικής παραγωγής, της βιοποικιλότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Μετά τις πρόσφατες καταστροφές, το όραμα ανάπτυξης του θεσσαλικού κάμπου πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ισορροπημένης και βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία θα στηρίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το όραμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υλοποίηση «ευρωπαϊκών καλών πρακτικών», που θα βασίζονται στον σωστό σχεδιασμό και στην προβλεψιμότητα. Δράσεις, όπως για μια βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων, ανάπτυξη Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση μεταφορών, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των αγροτών και ιδιαίτερα των νέων αγροτών, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός μοντέλου για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη του θεσσαλικού κάμπου.

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου ως δημοσιογράφος και ως ευρωβουλευτής, θεωρώ ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για να υλοποιηθούν, όμως, οι καλές «ευρωπαϊκές πρακτικές», θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ένα ολιστικό σχέδιο «θωράκισης» του θεσσαλικού κάμπου από τα μελλοντικά καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής, όπως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κτηνοτροφικές μονάδες και βιομηχανίες και να εφαρμόσουμε σχέδια που θα τις κάνουν ανθεκτικές στις φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν γίνει έντονα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Και αυτό, πέρα από τη συνεργασία τοπικών κοινοτήτων, κυβερνητικών φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανισμών, απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στις Βρυξέλλες. Απαιτεί, επίσης, καλή και δομημένη γνώση των «ευρωπαϊκών πρακτικών» και εμπειρία παρέμβασης για την εύρεση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και τεχνικής βοήθειας.

Τα θέματα των αγροτών τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), στο οποίο μετέχει η Νέα Δημοκρατία, και με τις πολιτικές μας θέσεις μας έχουμε καταφέρει να επιβάλουμε πολλά θετικά τόσο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) όσο και για να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Στο ΕΛΚ, που είναι το κόμμα των Ευρωπαίων γεωργών και των αγροτικών κοινοτήτων, αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες και υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των αγροτών.

 Γι’ αυτό και τα προβλήματα, τα οποία αναδείχθηκαν τους τελευταίους μήνες, προσπαθήσαμε να τα επιλύσουμε με κάποιες αλλαγές που προτείναμε στην ΚΑΠ και ψηφίστηκαν έγκαιρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τελευταία του ολομέλεια τον Απρίλιο.

 Επίσης, είχαμε ζητήσει την ανάληψη αποφασιστικής δράσης, ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα της αγοράς και να αποζημιωθούν οι πληγέντες γεωργοί.

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου ως δημοσιογράφος και ως ευρωβουλευτής, θεωρώ ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι’ αυτό, με την ενεργό συμμετοχή μου στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω δεσμευτεί να συνεργάζομαι και να συνεισφέρω στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου που θα καθιστά εφικτό ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στις βελτιώσεις στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και την καλή διαβίωση των ζώων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την αξία των περιφερειακών και τοπικών προσεγγίσεων.

Ως πολιτικοί, με τις πράξεις μας, πρέπει να κάνουμε κατανοητό ότι άπαντες ωφελούνται από έναν γεωργικό τομέα που είναι βιώσιμος από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη. Χωρίς τους γεωργούς δεν υπάρχουν τρόφιμα και για αυτόν τον λόγο η διασφάλιση των οικονομικών και κοινωνικών προοπτικών των γεωργών της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα προκύψει από τις εκλογές του Ιουνίου.

Από την πλευρά μου, δεσμεύομαι, εφόσον εκλεγώ, να συνεχίσω απαράμιλλα τις προσπάθειες για να προβούμε στις αναγκαίες βελτιώσεις προς όφελος του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα, και να διασφαλίσουμε έναν ισχυρό οικονομικό πυλώνα που θα επιτρέπει τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες θα στηρίζουν την ανανέωση των γενεών και θα προστατεύουν καλύτερα τους αγρότες τόσο από τα ακραία φαινόμενα όσο και από μία ασταθή παγκόσμια αγορά.