Τα μυστικά για τη συμπλήρωση του φετινού E3 από τους αγρότες

Οι κρίσιμοι κωδικοί για την καταχώριση ενισχύσεων, αποζημιώσεων και δαπανών

της Φωτεινής Μακρή*

Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Τετάρτη (15 Απριλίου) η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων και για μία ακόμη χρονιά οι αγρότες καλούνται μαζί με το Ε1 (τα «SOS» του οποίου σημειώσαμε στο προηγούμενο φύλλο) να συνυποβάλουν και την «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα».

Πρόκειται για το γνωστό μας Ε3, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων και το οποίο είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013, καθώς και για τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

Όπως προκύπτει από την πρόσφατη απόφαση Α 1020/2020, με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο και ο τύπος του φετινού E3, δεν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το περσινό έντυπο, εκτός ίσως από κάποιες διαφοροποιήσεις στη διατύπωση ορισμένων κωδικών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η σωστή συμπλήρωσή του είναι μια απλή διαδικασία ή ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συνδρομή ενός έμπειρου φοροτεχνικού. Στο σημερινό σημείωμα, θα επισημαίνουμε τους κρίσιμους κωδικούς που αφορούν τους αγρότες και τα σημεία εκείνα στα οποία θα πρέπει να δώσουν προσοχή τόσο οι ίδιοι, όσο και οι συνεργάτες-λογιστές τους.

Αρχικά, να σημειώσουμε ότι ακόμα και σε περιπτώσεις συζύγων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το E3 συμπληρώνεται και υποβάλλεται χωριστά. Επιπλέον, κάθε αλλαγή που επήλθε στην κατάσταση της αγροτικής επιχείρησης πρέπει πρώτα να δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και στο τμήμα Μητρώου και μετά στο Ε3.

Καθεστώτα ΦΠΑ και συνεταιρισμοί

Περνώντας τώρα στο πρακτικό κομμάτι, στην πρώτη σελίδα του E1 βρίσκουμε τον κωδικό 009 όπου γίνεται η διάκριση υπαγωγής μεταξύ ασκούντων αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα:

✱ σε Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ,

✱ σε Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ και

✱ αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑΔ.

Αυτή η κατάσταση της επιχείρησης είναι η εικόνα που υπάρχει στο Μητρώο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

Αμέσως παρακάτω βρίσκεται ο κωδικός 011 που αφορά στα μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016. Οι κωδικοί 009 και 011 συμπληρώνονται για τις ανάγκες επιβολής ή απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος ενώ ο δεύτερος (011) πιστοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη συνέχεια, ο κωδικός 025 αφορά στον αριθμό απασχολούμενων ατόμων στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών, των συνεταίρων ή των ατόμων της οικογένειας που εργάζονται στην εκμετάλλευση. Στον κωδικό 026 συμπληρώνεται ο αριθμός των μισθωτών, ενώ στον κωδικό 027 το εποχικό προσωπικό (δηλαδή το προσωπικό που απασχολείται μια συγκεκριμένη σεζόν).

Ενοίκια και επιδοτήσεις

Πολύ σημαντικός πίνακας για τους αγρότες είναι ο Γ. Συγκεκριμένα, στον Γ1 καταχωρούνται αναλυτικά τα ενοίκια τα οποία στο σύνολό τους αναγράφονται στον κωδικό 060. Σημειώνουμε ότι τα ενοίκια αποτελούν δαπάνη που εκπίπτει, είτε έχει γίνει ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης (υποχρεωτικό αν το ενοίκιο είναι μεγαλύτερο των 960 ευρώ ετησίως ή 80 ευρώ τον μήνα), είτε όχι.

Στον πίνακα Γ2 αναγράφονται οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις που έλαβε ο αγρότης μέσα στο φορολογικό έτος. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι επιδοτήσεις φορολογούνται στη χρονιά που αφορούν (ΠΟΛ 1116/2015). Δηλαδή, αν στην βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αντλούμε ηλεκτρονικά, υπάρχουν και ενισχύσεις που αφορούν παρελθόντα έτη (π.χ. 2017 ή 2018), οι οποίες όμως πιστώθηκαν εντός του 2019, τότε για αυτά τα έτη θα πρέπει να γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις, όμως σε καμιά περίπτωση δεν καταχωρίζονται στο Ε3 του φορολογικού έτους 2019.

Η βασική ενίσχυση, η οποία φορολογείται από το πρώτο ευρώ, καταχωρίζεται στον πίνακα Γ2, στον κωδικό 071 και «μεταφέρεται» στον κωδικό 362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδικό 322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθεί στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι πράσινες και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις καταχωρίζονται στους κωδικούς 072-073 αντίστοιχα του ίδιου πίνακα. Σημειωτέον ότι το ποσό των πράσινων και συνδεδεμένων που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα και φορολογείται. Π.χ. αν κάποιος είχε λάβει το 2019 14.800 ευρώ από πράσινες και συνδεδεμένες, θα φορολογηθεί για τα 2.800 ευρώ.

Οι υπόλοιπες ενισχύσεις του Πυλώνα Ι είναι αφορολόγητες και το ίδιο ισχύει για τις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις του Πυλώνα ΙΙ. Οι επενδυτικές ενισχύσεις, ανάλογα με τον Πυλώνα που αφορούν, καταχωρίζονται στους κωδικούς 074, 075, 076 και οι λοιπές ενισχύσεις στους κωδικούς 075, 077, 080. Οι αποζημιώσεις αναγράφονται στον κωδικό 070, ενώ η πρόωρη συνταξιοδότηση στον κωδικό 078.

Τονίζεται ότι οι πράσινες και οι συνδεδεμένες μέχρι το ποσό των 12.000 ευρώ είναι μεν αφορολόγητες, όμως καταχωρίζονται στο E1 στους κωδικούς 659-660, για κάλυψη τεκμηρίων. Στον ίδιο κωδικό του E1 καταχωρίζονται επίσης οι λοιπές ενισχύσεις και η πρόωρη συνταξιοδότηση.

Πού αποτυπώνονται τα έξοδα της εκμετάλλευσης

Μετά την καταχώριση των ενισχύσεων, η συμπλήρωση του υπόλοιπου εντύπου πρέπει να ξεκινήσει από τον πίνακα Ζ, έτσι ώστε να μεταφέρονται τα ποσά που δεν επιδέχονται τροποποιήσεις στον πίνακα Δ για την εξαγωγή οικονομικών αποτελεσμάτων.

Στον πίνακα Ζ, τους αγρότες αφορά η στήλη 3 «Αγροτική Βιολογική Δραστηριότητα» και οι κωδικοί 360-370. Στον κωδικό 361 δηλώνουμε όλες τις πωλήσεις, όπως αυτές φαίνονται απ’ την τήρηση των βιβλίων ή την καταγραφή των παραστατικών. Στον κωδικό 362 «Λοιπά συνήθη έσοδα» μεταφέρεται η βασική ενίσχυση.

Στον πίνακα Ζ2 αποτυπώνονται οι δαπάνες της αγροτικής επιχείρησης στους κωδικούς 380-390. Οι δαπάνες αυτές είναι πολλές και είναι σημαντικό να διαθέτει ο αγρότης τα ανάλογα παραστατικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1) Αγορά λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων, φυτών, δέντρων κ.ά.

2) Δαπάνες άρδευσης, ηλεκτρικού ρεύματος.

3) Δαπάνες καυσίμων.

4) Δαπάνες συντήρησης αγροτικών μηχανημάτων καθώς επίσης ασφάλειες αυτών, ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.

5) Δαπάνες ενοικίων.

6) Δαπάνες παροχών υπηρεσιών (π.χ. λογιστή, γεωπόνου).

7) Δαπάνη υποβολής ΟΣΔΕ, δαπάνη εισφορών ΕΛΓΑ.

8) Δαπάνες παγίων, εργατών, τα εργόσημα, η ασφάλεια του ΟΓΑ κ.λπ.

 

*Λογίστρια-Φοροτεχνικός

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020