-Διαφήμιση-
 • Αροτραίες, μόνιμες, όσπρια, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο και πατάτα στις εντασσόμενες καλλιέργειες
 • Προθεσμία υποβολής δηλώσεων από 19/2 έως και 21/3
 • Τα νέα κριτήρια ανά δράση και η κατανομή του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια

Aπό τις 19 Φεβρουαρίου έως και τις 21 Μαρτίου θα μπορούν οι ενεργοί γεωργοί να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020. Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη δεύτερη πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας, η οποία διαφοροποιείται τόσο ως προς τα κριτήρια ένταξης των υποψηφίων όσο και ως προς τη δημόσια δαπάνη, η οποία κατανέμεται ανά περιφέρεια.

Οι δράσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής:

 • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, με προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ.
 • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, με προϋπολογισμό 84 εκατ. ευρώ.

Κατανομή ανά περιφέρεια

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ, με προοπτικές περαιτέρω αύξησής του και κατανέμεται ανά περιφέρεια:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΗ 11.1.1

ΔΡΑΣΗ 11.2.1

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

5.931.500

2.523.400

3.408.100

Αττική

889.400

207.200

682.200

Βόρειο Αιγαίο

7.920.500

1.480.900

6.439.600

Δυτική Ελλάδα

15.437.700

4.382.700

11.055.000

Δυτική Μακεδονία

 15.717.600

4.702.900

11.014.700

Ήπειρος

1.321.000

375.700

945.300

Θεσσαλία

14.067.300

4.517.400

9.549.900

Ιόνια Νησιά

1.055.700

215.100

840.600

Κεντρική Μακεδονία

15.642.200

5.246.600

10.395.600

Κρήτη

11.533.600

3.551.700

7.981.900

Νότιο Αιγαίο

394.500

30.100

364.400

Πελοπόννησος

17.713.200

4.636.600

13.076.600

Στερεά Ελλάδα

12.375.800

4.129.700

8.246.100

ΣΥΝΟΛΟ

120.000.000

36.000.000

84.000.00

 

Στην περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες περιφέρειες παραμείνει αδιάθετο ποσό, αυτό θα μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποια ή κάποιες άλλες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΥΠΑΑΤ, «θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού».

Κριτήρια

Πέρα από την εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (NATURA 2000), το ΥΠΑΑΤ εισάγει νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων. Η νέα πρόσκληση, λοιπόν, δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων και εντασσόμενων εκτάσεων:

Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» (νέοι βιοκαλλιεργητές)
 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας.
 • Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές.
 • Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.
 • Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.
 • Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκότοπων).
Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» (παλαιοί βιοκαλλιεργητές).
 • Παλαιότητα υποψήφιου βιοκαλλιεργητή.
 • Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές.
 • Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.
 • Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.
 • Μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας Παραγωγών.
 • Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια, για τα οποία υποβάλλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος, να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Καλλιέργειες

Σύμφωνα με την πρόσκληση, επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

 • αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
 • μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
 • όσπρια
 • φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/πατάτα

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες, τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

 

Με περίοδο μετατροπής

Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος)

Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)

Με περίοδο μετατροπής

Ελαιοκομία

629

50

679

Σταφίδα

669

50

719

Επιτραπέζια σταφύλια

850

50

900

Σταφύλια οινοποιήσιμα

795

50

845

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

550

50

600

Αραβόσιτος εδώδιμος

513

50

563

Χειμερινά σιτηρά

72

50

122

Μηδική, τριφύλλι

535

50

585

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

380

50

430

Όσπρια

406

50

456

Φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα

550

50

 

600

Ακρόδρυα

850

50

 

900

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

 

Χωρίς περίοδο μετατροπής

Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος)

Πιστοποίηση

Χωρίς περίοδο μετατροπής

(κόστος συναλλαγής)

Ελαιοκομία

415

50

40

505

Σταφίδα

483

50

103

636

Επιτραπέζια σταφύλια

735

50

115

900

Σταφύλια οινοποιήσιμα

499

50

108

657

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

516

50

34

600

Αραβόσιτος εδώδιμος

452

50

42

544

Χειμερινά σιτηρά

51

50

19

120

Μηδική, τριφύλλι

506

50

18

574

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

353

50

88

491

Όσπρια

353

50

88

491

Φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα

488

50

62

600

Ακρόδρυα

506

50

60

616

 

-Διαφήμιση-