Νέοι Αγρότες: Εγκρίθηκαν τα τελικά κριτήρια επιλογής και βαθμολόγησης

✱ Στους 45 βαθμούς η βάση – Με απλή μίσθωση οκτώ ετών η ενοικίαση γεωργικής γης
✱ Ανοίγει το πρόγραμμα για τα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα και όσους συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς

Με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το κείμενο διαβούλευσης παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν την Πέμπτη 30 Μαΐου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 τα κριτήρια επιλογής και βαθμολόγησης για την ένταξη των Νέων Αγροτών. Μείωση της βαθμολογικής βάσης, βαθμολόγηση και των παραγωγών που συμμετέχουν σε συνεταιριστικά σχήματα, απλή μίσθωση (αντί συμβολαιακής) οκτώ ετών, απλοποίηση στο κριτήριο των επενδύσεων και ένταξη των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων συνθέτουν τις βασικές αλλαγές.

Πιο αναλυτικά, τα κριτήρια έχουν ως εξής:

Κριτήριο 1: Επίπεδο εκπαίδευσης υποψηφίου

Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων. Περιλαμβάνει τρία υποκριτήρια, με τη βαρύτητα να είναι στο 7%:

• Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Μόρια 100.

• Κατοχή τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου 4 ή 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Μόρια 75.

• Κατοχή οποιουδήποτε τίτλου σπουδών επιπέδου 5 ή ανώτερου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Μόρια 50.

Κριτήριο 2: Συμμετοχή και παραμονή σε Συλλογικά Σχήματα

Το κριτήριο έχει βαρύτητα 3% και αφορά τη συμμετοχή και την παραμονή όχι μόνο σε Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, αλλά και σε αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Κριτήριο 3: Τύπος μόνιμης κατοικίας του νέου γεωργού

• 3.1. Νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους ή νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών ή περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα ή συνδυασμός αυτών. Βαρύτητα 5%: Μόρια: 100.

• 3.2.α. Μόνιμη κατοικία σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 1.000 κατοίκους. Βαρύτητα 4%. Μόρια: 100.

• 3.2.β. Μόνιμη κατοικία σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 1.001 έως και 5.000 κατοίκους. Βαρύτητα 4%. Μόρια: 75.

• 3.2.γ. Μόνιμη κατοικία σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από 5.001 έως και 10.000 κατοίκους: Βαρύτητα 4%. Μόρια: 50.

• 3.3. Μόνιμη κατοικία σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή ή που βρίσκονται σε περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση. Βαρύτητα 4%. Μόρια: 100.

Κριτήριο 4: Τομεακός και διαρθρωτικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης και δυναμική της εκμετάλλευσης

Τα κριτήρια είναι συμπληρωματικά και μπορούν να αποδώσουν έως και 20 βαθμούς:

• 4.1.α. Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (αρχική τυπική απόδοση, ΤΑ) που προέρχεται από ζωικό κεφάλαιο, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 50% της συνολικής ΤΑ της εκμετάλλευσης (50%=50, …, 80%=100). Βαρύτητα: 13%. Μόρια: 100.

• 4.1.β. Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (αρχική τυπική απόδοση, ΤΑ) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη, όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 20% της συνολικής ΤΑ της εκμετάλλευσης (20%=50, …, 80%=100). Βαρύτητα: 15%. Μόρια: 100.

• 4.1.γ. Το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (αρχική τυπική απόδοση ΤΑ) που προέρχεται από μισθωμένη γεωργική γη με μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ ετών, όταν είναι ίσο ή υπερβαίνει το 20% της συνολικής ΤΑ της εκμετάλλευσης (20%=30, 100%=100). Βαρύτητα: 7%. Μόρια: 100.

• 4.2.α. Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι μικρότερη των 15.000 ευρώ. Βαρύτητα: 10%. Μόρια: 50.

• 4.2.β. Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση ή μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ και μικρότερη των 22.000 ευρώ. Βαρύτητα: 10%. Μόρια: 80.

• 4.2.γ. Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση ή μεγαλύτερη των 22.000 ευρώ. Βαρύτητα: 10%. Μόρια: 100.

• 4.3. Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των περιφερειών. Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία έχουν οριστεί από τις περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας. Βαρύτητα: 12%. Μόρια: 100.

• 4.4. Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των περιφερειών. Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία έχουν οριστεί από τις περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας. Βαρύτητα: 23%. Μόρια: 100.

Κριτήριο 5: Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης ή ΠΟΠ/ΠΓΕ, η τυπική απόδοση των οποίων, αθροιστικά, είναι η μεγαλύτερη ή ίση του 40% του συνόλου της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης. Βαρύτητα: 7%. Μόρια: 100.

Κριτήριο 6: Υλοποίηση Επενδύσεων

Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων, ύψους τουλάχιστον 7.500 ευρώ. Βαρύτητα: 9%. Μόρια: 100

Βαθμολογική βάση

Η βαθμολογική βάση καθορίζεται στους:

• 45 βαθμούς για την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη.

• 40 βαθμούς για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Σε ισοβαθμία προτάσσονται όσοι συγκεντρώνουν υψηλότερη βαθμολογία στο Κριτήριο 4.3, στη συνέχεια στο Κριτήριο 4.4 και, τέλος, στο Κριτήριο 6.