Ντομάτα θερμοκηπίου: Καλλιεργητικές πρακτικές για ασφαλή παραγωγή

Τι να προσέξετε στις εγκαταστάσεις, στις ποικιλίες και την λίπανση

paraskevopoulos-antonis-daok
γράφει ο Αντώνης Παρασκευόπουλος,
Γεωπόνος – ΔΑΟΚ Τριφυλίας

 

Γ

ια την προετοιμασία της καλλιέργειας ντομάτας στο θερμοκήπιο, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες ώστε η καλλιέργεια να εξελιχθεί κανονικά, χωρίς προβλήματα, με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

 1. Απομάκρυνση των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας μακριά από τον χώρο του θερμοκηπίου και καταστροφή με φυτοϋγειονομικό τρόπο. Εάν προγραμματίζεται νέα φύτευση σε θερμοκήπιο που παρέμεινε κενό για διάστημα μικρότερο από 20 μέρες από την προηγούμενη εγκατεστημένη καλλιέργεια κηπευτικών, θα πρέπει να προβλεφθεί εξάλειψη των εχθρών. Η διαδικασία θα συμπεριλαμβάνει καθαρισμό του χώρου από φυτικά υπολείμματα και ζιζάνια και καλό ψεκασμό των υποδομών με εγκεκριμένα εντομοκτόνα ευρέος φάσματος.
 2. Στεγανοποίηση του θερμοκηπίου ώστε να μην υπάρχουν στο υλικό κάλυψης ανοίγματα ή σκισίματα.
 3. Καταστροφή των ζιζανίων περιφερειακά της θερμοκηπιακής μονάδας και εντός του θερμοκηπίου. Διαχείριση των ζιζανίων, καθώς πολλά ζιζάνια είναι ξενιστές ωφελίμων εντόμων.
 4. Εγκατάσταση προθαλάμου στην είσοδο του θερμοκηπίου και τοποθέτηση εντομοστεγούς δικτύου στα ανοίγματά του, παρεμποδίζοντας τα έντομα να εισέλθουν. Οι πόρτες του προθαλάμου δεν θα πρέπει να είναι ανοικτές ταυτόχρονα. Μπορούν να τοποθετηθούν παγίδες για την παγίδευση των εγκλωβισμένων εχθρών εντός του προθαλάμου.
 5. Τοποθέτηση εντομοστεγών δικτύων στα ανοίγματα του θερμοκηπίου (οροφής και πλαϊνά παράθυρα). Τύποι δικτύων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 16×10 ή 20×10 (αριθμός νημάτων/cm).
  Προσοχή: Τα δίκτυα παρεμποδίζουν τον αερισμό του θερμοκηπίου. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η καλλιέργεια θα αερίζεται επαρκώς, ακόμα και με τροποποίηση της υφιστάμενης υποδομής. Διαφορετικά θα υπάρξουν προβλήματα από υψηλά επίπεδα υγρασίας, λόγω περιορισμένου αερισμού.
 6. Σε περίπτωση που το έδαφος είναι ξηρό, γίνεται ελαφρό πότισμα για να έρθει στον ρώγο του. Ενσωματώνονται με τη φρέζα τα λιπάσματα για τη βασική λίπανση και χωνεμένη κοπριά σε ποσότητα 5-6 τόνων/στρ.
 7. Κάλυψη του εδάφους (τουλάχιστον κατά τη γραμμή φύτευσης) με μαύρο πλαστικό για την παρεμπόδιση της νύμφωσης των εχθρών που χρειάζονται για το έδαφος για την ολοκλήρωση του βιολογικού τους κύκλου (θρίπες, λυριόμυζες κ.ά).
 8. Χρησιμοποίηση υγιούς φυτωριακού υλικού συνοδευόμενο από το απαραίτητο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
 9. Απολύμανση εδάφους και εργαλείων-μηχανημάτων και εφαρμογή εγκεκριμένων νηματωδοκτόνων πριν τη φύτευση.
 10. Χρησιμοποίηση ανεκτικών – ανθεκτικών ποικιλιών και υβριδίων.
 11. Χρησιμοποίηση εμβολιασμένων φυτών σε ανεκτικά – ανθεκτικά υποκείμενα.
 12. Επιλογή υβριδίων και ποικιλιών που είναι προσαρμοσμένες στις συνθήκες της περιοχής και είναι κατάλληλα για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

thermokipaki-ntomata-lipansi-kalliergeia

Τι να προσέξετε στη λίπανση

Η βασική λίπανση πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία εδάφους που να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά, πριν από την μεταφύτευση:

 • Υψηλά επίπεδα οργανικής ουσίας
 • Ικανοποιητική ποσότητα φωσφόρου για ολόκληρη την καλλιεργητική περίοδο
 • Αρκετά αποθέματα καλίου, ώστε να ενθαρρύνεται η γρήγορη ανάπτυξη των καρπών και να προκαλείται ανάσχεση της ζωηρής βλάστησης των φυτών
 • Αρκετό άζωτο, αναγκαίο για την πρώτη ανάπτυξη των φυτών αλλά όχι τόσο πολύ που να προκαλεί ζωηρή βλάστηση στα φυτά
 • Οξύτητα εδάφους γύρω στο pH 5.8-6.5 (εκτός από ασβεστώδη εδάφη, όπου αυτό είναι αδύνατον)

Οι αναγκαίες ποσότητες σε θρεπτικά στοιχεία παρέχονται στην καλλιέργεια με τη βασική λίπανση. Οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που προστίθενται θα πρέπει να καθορίζονται με βάση:

 • Τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης,
 • Τις ιδιαίτερες ανάγκες της ντομάτας σε θρεπτικά στοιχεία,
 • Τη διάρκεια της καλλιέργειας
 • Τα υβρίδια
 • Τον τρόπο και τη συχνότητα της επιφανειακής λίπανσης

Από την ειδική έκδοση της «ΥΧ» για την θερμοκηπιακή ντομάτα