Όροι διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ «STIHL»

 Όρος 1 -Διοργανώτρια 1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρεία «ANDREAS STIHL A.E.» διοργανώνει προωθητική ενέργεια, ήτοι Κλήρωση (εφεξής καλούμενη «Κλήρωση»), με τους αναγραφόμενους στο παρόν όρους συμμετοχής (εφεξής καλούμενοι «Όροι»). Οι Όροι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και μέχρι το πέρας της διαδικασίας, στο διαδικτυακό www.ypaithros.gr (εφεξής καλούμενο «Διαδικτυακός Τόπος»). 1.2. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να μεταβάλει την διάρκεια ή το χρονικό διάστημα διενέργειας της Κλήρωσης, να ματαιώσει την, οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή εν γένει οποιουσδήποτε άλλους λόγους, όπως δημοσίου συμφέροντος, ανωτέρας βίας, σχετικής απόφασης επικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει την διακοπή της λειτουργίας και, γενικά, για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Οι ανωτέρω αλλαγές θα γίνουν με κατάθεση νεότερου εγγράφου σε Συμβολαιογράφο και σχετική δημοσίευση ανάρτηση στον Διαδικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε απολύτως ευθύνη που θα οφείλεται στις ανωτέρω τροποποιήσεις. Όρος 2 – Διάρκεια Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από την 2 Φεβρουαρίου 2024 μέχρι και την 4 Φεβρουαρίου 2024 (ώρα λήξης 12:59) (εφεξής καλούμενη «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά το πέρας της Διάρκειας της Κλήρωσης , όπως ορίζεται ανωτέρω ή μετά από τυχόν σύντμηση/παράτασή της, δεν υφίσταται δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν. Όρος 3 – Δικαίωμα και Διαδικασία Συμμετοχής 3.1. Στην κλήρωση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενήλικες, που διαμένουν στην Ελλάδα, οι οποίοι θα δηλώσουν με έγκυρο τρόπο την συμμετοχή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω. Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας «ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ Α.Ε.», της εταιρείας «ANDREAS STIHL A.E.» και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους μέχρι Α΄ βαθμού. Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται ή εκχωρείται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. Όρος 4 – Κλήρωση και Ανάδειξη Νικητών 4.1. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε κληρωτίδα και θα διενεργηθεί κλήρωση, η οποία θα γίνει στο περίπτερο της Υπαίθρου Χώρας (περίπτερο 8 σταντ 11) της έκθεσης Agrotica. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου  2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00, και την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 στη 13:00 στο περίπτερο της Υπαίθρου Χώρας (περίπτερο 8 σταντ 11) της έκθεσης Agrotica . 4.2. Από την κλήρωση θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 και ένας (1) νικητής την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024, οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. Παράλληλα με το νικητή, θα ανακηρυχτούν και δυο (2) επιλαχούσες συμμετοχές για κάθε κλήρωση, για την περίπτωση που δεν είναι σύμφωνη η συμμετοχή με τους Όρους, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας με τον νικητή ή ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο, οι δε επιλαχούσες συμμετοχές θα κληθούν με σειρά προτεραιότητας. Όρος 5 5.1. Ο νικητής που θα αναδειχθεί από την κλήρωση θα κερδίσει ένα αλυσοπρίονο STIHL MS 162. Μετά την κλήρωση, ο νικητής μπορεί να παραλάβει το ανωτέρω αλυσοπρίονο από το περίπτερο της «Ύπαιθρος Χώρα» (περίπτερο 8 σταντ 11) της έκθεσης Agrotica, μέχρι την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Εναλλακτικά, ο νικητής θα επικοινωνήσει με την «Ύπαιθρος Χώρα» για τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου, με τα έξοδα αποστολής να επιβαρύνουν το νικητή. Όρος 6 6. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα επιβεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου και τηλέφωνο επικοινωνίας), προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης παραλαβής, ενώ θα λαμβάνεται ταυτόχρονα η ρητή συναίνεσή τους για τη δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου και σχετικής φωτογραφίας κατά την διαδικασία παραλαβής. Μετά την κατά τα ανωτέρω συναίνεση των νικητών, τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται στον Διαδικτυακό Τόπο. 6.1. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο νικητής δεν πληροί κάποιον από τους Όρους, ιδίως εάν δεν διαμένει στην Ελλάδα ή είναι ανήλικος, η Διοργανώτρια θα ακυρώσει τη συμμετοχή του και το δώρο θα αποδοθεί στον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα. 6.2. Εάν ο νικητής του Δώρου δεν το παραλάβει έως την παραπάνω ημερομηνία, καλούνται άμεσα (τηλεφωνικώς) οι δύο επιλαχόντες, με την σειρά ανάδειξής τους, ακολουθούμενης της ίδιας διαδικασίας, άλλως, και σε περίπτωση μη εμφάνισής του, ο δεύτερος επιλαχών έχει το δικαίωμα να παραλάβει το Δώρο του 15 ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής. Όρος 7 – Περιορισμός Ευθύνης 7.1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποδοχή καταχωρήσεων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου: καθυστερήσει ή αποτύχει η καταχώρηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 7.2. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου ή απουσία του, ή σε οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και για μη συνεργασία του, για οποιονδήποτε λόγο. 7.3. Η Διοργανώτρια περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση των δώρων αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή υποτροφίας, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή. 7.4. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και το πέρας της διαδικασίας διανομής, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Όρος 8 – Τελικές Διατάξεις Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω ορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των Όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Όρος 9 – Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία 9.1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά ή σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα της Διοργανώτριας ή άλλης εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση («download») ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας. 9.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή τους. 9.3. Κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, τυχόν σχόλια ή αναρτήσεις δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από την Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, ο δε συμμετέχων που ανήρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Όρος 10 – Προσωπικά Δεδομένα 10.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/ΕΕ/679 (GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση / δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση των Δώρων (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.β του GDPR), την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.στ του GDPR), καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.γ του GDPR) και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της, όπως η νόμιμη θεμελίωση, υποστήριξη και αντίκρουση αξιώσεων σχετιζόμενων με το Διαγωνισμό (βάσει του άρθρου 6 παρ. 1.στ του GDPR), σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:  Α) Για τους συμμετέχοντες: email, τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο του Συμμετέχοντος. Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, τηλέφωνο επικοινωνίας και ταχυδρομική διεύθυνση για την αποστολή του Δώρου του νικητή. 10.2. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 10.3. Τα προσωπικά δεδομένα θα γνωστοποιούνται και σε άλλα πρόσωπα που παρέχουν στη Διοργανώτρια υπηρεσίες αναγκαίες για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας (π.χ. ταχυμεταφορείς για την αποστολή των Δώρων, διαχειριστές/ιδιοκτήτες άλλων ιστοσελίδων ανακοίνωσης αποτελεσμάτων διαδικτυακών διαγωνισμών, φορολογικές και διοικητικές αρχές). 10.4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνεται στο εξής επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω e-mail στο [email protected]. Τυχόν απόσυρση της συμμετοχής δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων μέχρι το χρόνο γνωστοποίησης της απόσυρσης στη Διοργανώτρια. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].