Παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Α. ΣΑΒΒΑΚΗΣ: Άρση εμποδίων για συνεργασία αγροτών – μεταποίησης

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδος την τελευταία δεκαετία υποστηρίζει την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου της οικονοµίας, µε τη µεταποίηση και τη βιοµηχανία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής. Λαµβάνοντας υπόψη αφενός την πίεση που δέχονται οι µεταποιητικές επιχειρήσεις από τον διεθνή ανταγωνισµό και αφετέρου την υψηλή ποιότητα των προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα της παραγωγής είναι προφανής και αδήριτη η ανάγκη για την ανάληψη δράσης που θα οδηγήσει στη δηµιουργία ισχυρών συνεργασιών µεταξύ του πρωτογενούς τοµέα και της µεταποίησης για την παραγωγή διεθνώς εµπορεύσιµων προϊόντων. Για να επιτευχθεί, όµως, ο συγκεκριµένος στόχος, κατά τον ΣΒΕ, θα πρέπει προηγουµένως να απαλειφθούν µια σειρά από εµπόδια, που δρουν ως ανάχωµα προς αυτή την κατεύθυνση. Μερικά από αυτά είναι τα εξής:

1. Η κείµενη νοµοθεσία, η οποία δρα ανασταλτικά και όχι ενθαρρυντικά για τη δηµιουργία επιχειρήσεων στον πρωτογενή τοµέα και, ακολούθως, για τη διασύνδεση αυτών των επιχειρήσεων µε την εγχώρια µεταποίηση και βιοµηχανία.

2. Το φορολογικό πλαίσιο, το οποίο είναι δυσβάσταχτο.

3. Η αγορά εργασίας, ειδικά στον πρωτογενή τοµέα, η οποία ταλαιπωρείται διαχρονικά από την αδήλωτη εργασία.

4. Η απουσία συστηµάτων ιχνηλασιµότητας, η οποία δυστυχώς οδηγεί σε παράνοµες «ελληνοποιήσεις» προϊόντων.

5. Η έλλειψη σχηµάτων πιστοποίησης αφενός των διαδικασιών παραγωγής και αφετέρου της ποιότητας των παραγόµενων τελικών προϊόντων, γεγονός που, επίσης, δρα αποτρεπτικά για τον κλάδο της εστίασης και των ξενοδοχείων, ούτως ώστε να επιλέξει την αγορά ελληνικών προϊόντων και όχι εισαγόµενων.

Για την άρση ακριβώς των παραπάνω στρεβλώσεων, ο ΣΒΕ προτείνει:

1. Την αυστηριοποίηση του ελέγχου και της εποπτείας της αγοράς.

2. Τη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων για τα συστήµατα πιστοποίησης ποιότητας σε τοπικό επίπεδο.

3. Την ενίσχυση των δικτύων agro-logistics.

4. Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού του πρωτογενούς τοµέα µέσω πιστοποιηµένων σχηµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης.

5. Την παροχή κινήτρων αφενός για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων από νέους αγρότες και νέους κτηνοτρόφους και αφετέρου των διασυνδέσεων των επιχειρήσεων αυτών µε µεταποιητικές επιχειρήσεις σε τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ, Πρόεδρος Συνδέσµου Βιοµηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)