Πρόσληψη 20 παγιδοθετών για τη δακοκτονία

Διαγωνισμός παγιδοθεσίας για τον έλεγχο δακοπληθυσμών, από την ΔΑΟΚ Λακωνίας

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού (παγιδοθέτες) συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας για τη κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 ανακοίνωσε η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, που θα παραλάβουν από την ∆ΑΟΚ, µε συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  στα γραφεία της υπηρεσίας (∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι, πληροφορίες Φλούντζης Κων/νος, τηλ. 26313-61619). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο κατάστηµα της υπηρεσίας (∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι) και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Ι.Π.Μεσολογγίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε πληροφορία στην έδρα της υπηρεσίας (Διοικητήριο, Μεσολόγγι, τηλέφωνο επικοινωνίας 2631361619, κ. Κων/νος Φλούντζης).

Νικολέτα Τζώρτζη