Τι προτείνουν οι επιτυχημένες startups στην έκθεση καινοτομίας της Βουλής

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε η έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, με θέμα «Επιχειρηματική αξιοποίηση της τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας».

Η έκθεση συντάχθηκε μετά από μια διαδικασία 17 μηνών (Σεπτέμβριος 2021 – Ιούλιος 2022), κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν 21 συνεδριάσεις. Στις συνεδριάσεις αυτές συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι ερευνητικών φορέων, εκπρόσωποι επιχειρήσεων επενδυτικών κεφαλαίων (venture capitals), τραπεζικά στελέχη και ιδρυτικά και διοικητικά στελέχη επιτυχημένων ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.

Σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις της επιτροπής, εκπρόσωποι επιτυχημένων ελληνικών αγροstartups, που διαπρέπουν στο εξωτερικό, κατέθεσαν την άποψή τους σχετικά με τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η «ΥΧ» παραθέτει αποσπάσματα των όσων αναφέρει η έκθεση για την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα.

Αγροδιατροφή, ο μεγαλύτερος εργοδότης στη μεταποίηση

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, «σύμφωνα με μελέτη της ΕΥ Ελλάδος και της Τράπεζας Πειραιώς για τον τομέα της αγροδιατροφής (Απρίλιος 2022), η βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού στην Ελλάδα διατηρεί την πρώτη θέση σε αριθμό εταιρειών ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης και αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στην εγχώρια μεταποίηση.

Καθώς διαμορφώνονται νέες συνθήκες παγκοσμίως, η έγκαιρη προσαρμογή του κλάδου σε αυτές συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας για τη διαχείριση των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την αποθήκευση των προϊόντων, τη διαχείριση και τη μεταφορά των φορτίων στους τελικούς προορισμούς.

Στις 28 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής, με θέμα «Αγροτεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα» και προσκεκλημένους ομιλητές τον Γεώργιο Βαρβαρέλη, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Augmenta, τον Νικόλαο Ζώτο, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Future Intelligence, και τον Δρα Σωτήρη Μπαντά, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Centaur».

Η συμβολή της αγροτεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα

Οι ελληνικές εταιρείες τεχνολογικής καινοτομίας, που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, παρέχουν λύσεις για:

1) Την αποτελεσματική καλλιέργεια των αγρών και την ποιοτική αναβάθμιση των αγροτικών προϊόντων.

2) Την αυτοματοποίηση και τον απομακρυσμένο έλεγχο ενεργειών και διαδικασιών με επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

3) Την ορθολογική χρήση υδάτινων πόρων, προϊόντων φυτοπροστασίας (π.χ. ζιζανιοκτόνων) και λιπασμάτων και, επομένως, τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της διατροφικής αλυσίδας και, παράλληλα, την ελαχιστοποίηση του κόστους για τους αγρότες.

4) Την ασφαλή φύλαξη και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων.

5) Την επίτευξη της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

6) Την ελαχιστοποίηση του κόστους για τους αγρότες, όσον αφορά την προστασία των αποθηκευμένων τροφίμων.

7) Τη διευκόλυνση της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ όλων των μελών του οικοσυστήματος του αγροδιατροφικού τομέα.

8) Τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών διαχείρισης, υπηρεσιών και εφαρμογών.

Στη συνέχεια, η έκθεση αναφέρει ότι «η αγροτεχνολογία δύναται να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του κλάδου και στην επίτευξη στόχων, όπως:

α) Εξασφάλιση βιώσιμης διατροφής για τον συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό.

β) Αύξηση της παραγωγικότητας με χρήση λιγότερων πόρων και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

γ) Οικονομία χρόνου, κόπου και χρημάτων για τους αγρότες.

δ) Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών και καταναλωτών, οι οποίοι μπορούν να γνωρίζουν όχι μόνο από πού προέρχεται το προϊόν, αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες καλλιέργειάς του.

ε) Προσέλκυση στον αγροτικό τομέα νέων ανθρώπων και διατήρηση στη χώρα προσωπικού υψηλών προσόντων».

Οι προτάσεις των startups

Για να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, κατατέθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις:

✱ Καταγραφή όλων των φορέων καινοτομίας στην Ελλάδα (πανεπιστημιακών εργαστηρίων, ερευνητικών κέντρων κ.λπ.), με τη δημιουργία ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, που θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις διατομεακά και το προφίλ κάθε επιχείρησης εσωτερικά, ώστε να ευνοηθεί ένα οικοσύστημα συνεργασίας.

✱ Αξιολόγηση του βαθμού ωριμότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

✱ Σταθεροί και συγχρονισμένοι κύκλοι χρηματοδοτικών δράσεων και προγραμμάτων, με ταυτόχρονη επιτάχυνση των αξιολογήσεων στο στάδιο της έγκρισης, αλλά και σε στάδια ενδιάμεσων ελέγχων.

✱ Σταθερή χρηματοδότηση μικρής εμβέλειας στη μορφή προεμπορικών προμηθειών.

✱ Ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για επενδυτές-«αγγέλους».

✱ Ενίσχυση της δημιουργίας τοπικών προϊόντων τεχνολογίας, έτσι ώστε τα προϊόντα να κατασκευάζονται στην Ελλάδα και να προωθούνται στο εξωτερικό.

✱ Ενίσχυση του «brain regain», με φοροελαφρύνσεις/φοροαπαλλαγές για εργαζόμενους/-ες του εξωτερικού, που επιστρέφουν για να στελεχώσουν ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις.