Ροδάκινα και ακτινίδια με σήμα ποιότητας για μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Μια συνεργατική πρωτοβουλία αναδεικνύει τον ρόλο της ευφυούς γεωργίας στην πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων

Καλλιέργειες αυξημένου ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά με εξαγωγικό προσανατολισμό, αλλά και υψηλό κόστος παραγωγής και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως το ροδάκινο και το ακτινίδιο, θα αποτελέσουν αφετηρία για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου φιλοπεριβαλλοντικού προτύπου, που βασίζεται στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας.

Μέσω του προτύπου αυτού, θα εφαρμόζονται φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, οι οποίες θα γίνονται γνωστές στους καταναλωτές μέσω ενός σήματος ποιότητας (logo). Το σήμα αυτό θα τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν τα προϊόντα, τα οποία έχουν παραχθεί με πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αγροτικής παραγωγής, ενώ παράλληλα προάγουν την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.

Η παραπάνω διαδικασία είναι το αντικείμενο ενός συνεργατικού σχήματος με την ονομασία «Συνεργατικός Σχηματισμός Αγροδιατροφής στην Κεντρική Μακεδονία ΙΚΕ (Ag-Cluster)», ο οποίος αποτελείται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και ερευνητικούς φορείς.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε στη συγκεκριμένη περιφέρεια, με τίτλο «Διαμόρφωση πιστοποίησης μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα», έχει στόχο «να δώσει απάντηση στην ανησυχία που εκφράζεται όλο και πιο έντονα και αφορά την κλιματική αλλαγή και τη συμβολή του αγροτικού τομέα σε αυτήν, όπως και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή.

Το σύνολο των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι πολυδιάστατο, σε επίπεδο παραγωγικό, περιβαλλοντικό, καταναλωτικό και κοινωνικό», όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο Σπύρος Ρέππας, γεωπόνος στο τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Έργων Ευφυούς Γεωργίας της NEUROPUBLIC, η οποία συμμετέχει ως εταίρος στο cluster που υλοποιεί το έργο.

Οφέλη για παραγωγούς, περιβάλλον και καταναλωτές

Τα οφέλη που πρόκειται να έχει η δραστηριότητα του συνεργατικού σχήματος αφορούν τόσο τους αγρότες, το περιβάλλον, αλλά και τους καταναλωτές. Μείωση του κόστους παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, προστασία του περιβάλλοντος και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι μερικά από τα οφέλη για τους παραγωγούς μέσα από τις δράσεις του προγράμματος.

Παράλληλα, όμως, όπως εξηγεί ο κ. Ρέππας, «οι δράσεις θα προσφέρουν την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ, όπως αυτές αναμένονται να εφαρμοστούν, καθώς και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάθεση των αγροτικών ενισχύσεων. Επίσης, οι αγρότες θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, διεκδικώντας σημαντικό μερίδιο των καταναλωτών που αναζητούν τέτοιου είδους προϊόντα».

Όσον αφορά το περιβάλλον, ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας ότι «το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αγροτικής παραγωγής, καταγράφοντας, αξιολογώντας και προτείνοντας επεμβάσεις με μικρό περιβαλλοντικό κόστος, βασισμένες σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Οι πρακτικές που προτείνονται από το πρόγραμμα έχουν σκοπό να εξορθολογήσουν τις συμβατικές καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα, οδηγώντας τους παραγωγούς στην υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών».

Σήμα ποιότητας

Κερδισμένοι μέσω του προγράμματος θα βγουν βέβαια και οι καταναλωτές, καθώς η προώθηση του σήματος ποιότητας θα τους προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στην επιλογή του τελικού προϊόντος και τη δυνατότητα να επιλέξουν προϊόντα που έχουν παραχθεί με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές παραγωγής.

«Η εδραίωση του σήματος ποιότητας στην καταναλωτική συνήθεια οδηγεί στην ενίσχυση του προϊόντος σε τοπικό, εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο και, συνεπώς, συμβάλλει στη διατήρηση του ενδιαφέροντος για παραγωγή με συγκεκριμένες διαδικασίες ποιότητας.

Τέλος, σε κοινωνικό επίπεδο, οι δράσεις του συνεργατικού σχηματισμού εδραιώνουν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της εγχώριας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της ενδυνάμωσης της τοπικής αγοράς στις περιοχές δραστηριοποίησης του προγράμματος.

Η διάθεση ασφαλών προϊόντων, που έχουν παραχθεί με χαμηλές εισροές και περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους, προσδίδει σημαντικό οικονομικό κίνητρο στους παραγωγούς και δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγικών φορέων και καταναλωτών», επισημαίνει ο κ. Ρέππας.

Εφαρμογή τεχνολογίας

Για την υλοποίηση, όμως, των παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τεχνολογία. Συγκεκριμένα, για την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών, που θα βοηθήσουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού με την παράλληλη συνεχή υποστήριξη από επιστήμονες και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η καταγραφή, η αξιολόγηση και η ανάλυση των δεδομένων που θα συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο που θα είναι η βάση για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.