ΣΕΒΕ: Σημαντική αύξηση στις εξαγωγές τροφίμων

Τα τρόφιμα ξεχώρισαν σε κλαδικό επίπεδο, καθώς οι εξαγωγές τους αυξήθηκαν κατά €198,0 εκατ., δηλαδή 18,1% και διαμορφώθηκαν σε €1.291,9 εκατ., ξεπερνώντας τα βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία επίσης κινήθηκαν ανοδικά κατά €12,1 εκατ., δηλαδή 1,0% και διαμορφώθηκαν σε €1.282,7 εκατ. σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.05.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Στο σύνολό τους όμως οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν μείωση κατά 11,2% συγκριτικά με το Μάρτιο 2019 και ανήλθαν σε €2.494,2 εκατ. το Μάρτιο 2020 έναντι €2.808,2 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €314,0 εκατ. 

Αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρήθηκε και στις εξαγωγές χημικών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά €176,5 εκατ., δηλαδή 17,9% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €1.160,7 εκατ. Αντίθετα, μείωση εξαγωγών κατέγραψαν τα μηχανήματα οχήματα (€13,9 εκατ., δηλαδή 1,9%), τα διάφορα βιομηχανικά (€46,0 εκατ., δηλαδή 6,7%) και οι πρώτες ύλες (€71,7 εκατ., δηλαδή 17,3%). Τέλος, ενίσχυση εξαγωγών κατέγραψαν τα λίπη και έλαια κατά €71,3 εκατ., δηλαδή 61,1% και τα ποτά και καπνά κατά €5,6 εκατ., δηλαδή 3,1%.

Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Μαρ 20 Ιαν-Μαρ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Τρόφιμα 1.291,9 1.093,9 198,0 18,1%
Βιομηχανικά 1.282,7 1.270,6 12,1 1,0%
Χημικά 1.160,7 984,2 176,5 17,9%
Μηχ/ταΟχήματα 716,8 730,7 -13,9 -1,9%
Διαφ. Βιομηχανικά 640,2 686,2 -46,0 -6,7%
Πρώτες Ύλες 341,6 413,3 -71,7 -17,3%
Λίπη-Έλαια 187,9 116,6 71,3 61,1%
Ποτά-Καπνά 186,1 180,5 5,6 3,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2019/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά τα κράτη-μέλη της ΕΕ, το μερίδιό τους ωστόσο παρουσίασε αύξηση, καθώς στο α’ τρίμηνο 2020 το 56,2% αφορούσε την ΕΕ και το 43,8% Τρίτες Χώρες, ενώ στο α’ τρίμηνο 2019 το 51,0% αφορούσε την ΕΕ και το 49,0% Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, για το τρέχον έτος τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 65,3% για την ΕΕ και σε 34,7% για τις Τρίτες Χώρες.