Τα SOS για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις αγροτών

Οδηγός για την υποβολή των καταστάσεων

Τα SOS για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις αγροτών
-Διαφήμιση-

της Φωτεινής Μακρή, λογίστριας – φοροτεχνικού, συμβούλου επιχειρήσεων

E κπνέει στις 31 Μαρτίου 2019 η προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών του έτους 2018 από τους αγρότες, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται από φέτος σε ετήσια βάση και όχι ανά τρίμηνο, όπως συνέβαινε μέχρι πέρυσι.

Επειδή η καταληκτική ημερομηνία συμπίπτει με αργία (Κυριακή), η προθεσμία μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη, που είναι η Δευτέρα 1η Απριλίου. Υπόχρεοι υποβολής είναι όλοι οι αγρότες, ανεξαρτήτως καθεστώτος ΦΠΑ. Όπως προαναφέραμε, μετά τις αλλαγές που επήλθαν, φέτος αποστέλλεται μόνο ένα αρχείο (έσοδα και έξοδα) για το σύνολο του έτους. Η διόρθωση αποκλίσεων δίχως κυρώσεις στις καταστάσεις προμηθευτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Μαΐου 2019, ενώ για τα έσοδα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Ποιοι τις αποστέλλουν και πώς

Υπόχρεοι για την υποβολή συγκεντρωτικών είναι γενικά:

  • Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μεταξύ αυτών και οι αγρότες.
  • Κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα.
  • Οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του κώδικα του ΦΠΑ (Ειδικό Καθεστώς).
  • Και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας που με άδεια πραγματοποιούν συναλλαγές, έχοντας ΑΦΜ στη χώρα (ν. 2859/2010).

Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων (πελατών και προμηθευτών) για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών.

Δεν υπάρχει κάποιο όριο αξίας στις συναλλαγές που ενσωματώνονται στις συγκεντρωτικές. Τα σχετικά στοιχεία (είτε εκδοθέντα είτε ληφθέντα) συμπεριλαμβάνονται ανεξαρτήτως της αξίας που έχουν, ακόμα και αν αυτή είναι 1 ευρώ.

Δεν μπαίνουν οι επιδοτήσεις

Για επιδοτήσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, όπως προκύπτει από τη ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1132344 ΕΞ 2015.

Επίσης, εφόσον δεν έχει εκδώσει ή λάβει τιμολόγια ή δεν έχει πραγματοποιήσει λιανικές πωλήσεις, ο αγρότης δεν έχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ (ρεύματος), της ύδρευσης, άρδευσης (ΤΟΕΒ) και των τηλεπικοινωνιών (κινητά και σταθερά) μπαίνουν συγκεντρωτικά χωρίς αναγραφή ΑΦΜ ως λοιπές δαπάνες και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το Ειδικό Τέλος Ακινήτων και το ΕΕΤΗΔΕ (ΠΟΛ 1149/2014).

Στις συγκεντρωτικές δεν καταχωρίζονται, μεταξύ άλλων: πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή, ενοίκια ακινήτων (εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ), συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, έξοδα μισθοδοσίας, εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης κ.ά.

Τρόπος συμπλήρωσης

Στις καταστάσεις πελατών:

  1. Καταχωρίζουμε ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:

α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.

β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές.

  1. Καταχωρίζονται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (ΦΤΜ), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου ΦΤΜ ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών και τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μία εγγραφή.

Στις καταστάσεις προμηθευτών:

  1. Καταχωρίζονται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή που αφορούν παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.
  2. Καταχωρίζονται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για τους εκπρόθεσμους

Από φέτος, εκτός από το χρονοδιάγραμμα, έχει αναπροσαρμοστεί –προς τα κάτω– και το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή και πλέον ανέρχεται σε 100 ευρώ. Συγκεκριμένα, με την ΠΟΛ.1026/2018 (που εκδόθηκε σε συνέχεια της ΠΟΛ.1252/2015) διευκρινίζεται ότι για όποια μεταβολή στις καταστάσεις προμηθευτών πελατών επέλθει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, το πρόστιμο των 100 ευρώ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, επιβάλλεται για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση, ανεξάρτητα από το πλήθος των μεταβαλλόμενων στοιχείων.

 

-Διαφήμιση-