Στο 6,95% του εισοδήματος οι εισφορές και των εργατών γης από 1/1/2017

Στο 6,95% του εισοδήματος οι εισφορές και των εργατών γης από 1/1/2017
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σε ισχύ τίθεται από 1ης Ιανουαρίου 2017 η εναρμόνιση των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης όλων των ασφαλισμένων του ΟΓΑ με εκείνες των αυτοαπασχολούμενων.

Έτσι, κατ’ εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου, από τη νέα χρονιά, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των παραπάνω προσώπων ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται κατά 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.

-Διαφήμιση-

Από την εγκύκλιο που εξέδωσε ο Οργανισμός, προκύπτει επίσης ότι με τον ίδιο τρόπο θα υπολογιστούν και οι εισφορές των απασχολούμενων ως εργατών γης σε εργασίες ο ίδιος  απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ καθώς και μετακλητοί εργάτες από τρίτες χώρες που απασχολούνται στην αγροτική οικονομία.

Σχετικά με το χρόνο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, η εγκύκλιος αναφέρει ότι η πληρωμή θα γίνεται «σε τακτά χρονικά διαστήματα» και σε «εναρμόνιση με την καταβολή των φόρων», παραπέμποντας σε υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

Υπουργική απόφαση αναμένεται, επίσης, και για την εισοδηματική βάση (εισοδήματα 2015 ή 2016) επί της οποίας θα υπολογισθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από τη νέα χρονιά.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος, Φ.10070/οικ.59667/2173/20.12.2016 αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 της υποπαραγράφου ΙΒ.1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’222) η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ανερχόταν σε ποσοστό 2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας (άρθρο 4 του ν.2458/1997 (Α’15) όπως ισχύει), στην οποία είχε καταταγεί ο ασφαλισμένος και δεν μπορούσε να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Η παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4387/2016, η οποία αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 1 του ν. 4425/2016, ορίζει ότι η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αναφερομένων προσώπων στο άρθρο 40 του ν.4387/2016, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, αυξάνεται σταδιακά και διαμορφώνεται ως εξής:

α) από 1/1/2016 έως 31/12/2016 σε ποσοστό 3,61% επί των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασφαλιστικών κατηγοριών και κατανέμεται κατά 3,35% για παροχές σε είδος και 0,26% για παροχές σε χρήμα.

β) από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων αυτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.

Για το τρέχον έτος, όπως αναφέρεται στην οικεία διάταξη, ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς γίνεται επί της υφιστάμενης ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και η ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας και καταβάλλεται εντός των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών και με την ισχύουσα μέχρι 31/12/2016 για τον ΟΓΑ διαδικασία (παρ. 1, άρθ. 43, του ως άνω νόμου).

Από 1/1/2017 οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και εφεξής η ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα υπολογίζεται επί του ασφαλιστέου εισοδήματος όπως επιμέρους ορίζεται στο άρθρο 40 του ως άνω νόμου, το οποίο θα εξειδικευτεί περαιτέρω με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται με την παρ.12, του άρθρου αυτού.

Οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 θα καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήματα που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 43 του αναφερομένου νόμου, σε εναρμόνιση με την καταβολή των φόρων.

Η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 (παρ. 1Γ) και 22 του ν.3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύουν, υπολογίζονται σύμφωνα με προαναφερόμενα. Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλιζόμενους στον Ο.Γ.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθ. 13α, του ν.4251/2014 (Α’80), όπως ισχύει.

Από την ημερομηνία ανάρτησης της Φ.10070/οικ.59667/2173/20.12.16 ανακαλείται η αρ.Φ.80000/οικ.23638/978/1-7-2016 (ΑΔΑ: 76Γ6465Θ1Ω-Β7Λ) εγκύκλιος».

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki