Με σχέδιο κανονισμού αλλάζει τη σήμανση των βιολογικών η Κομισιόν

Ενόψει των αλλαγών που ετοιμάζει η ΕΕ στον κανονισμό των βιολογικών, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το 2021 μέσω του κανονισμού 2018/848, έρχονται αλλαγές και σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές, σε μία προσπάθεια διασφάλισης της βιολογικής παραγωγής, αλλά και αποτροπής φαινομένων νοθείας.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Κομισιόν, η μεταφορά βιολογικών και σε μεταβατικό στάδιο προϊόντων θα πρέπει να γίνεται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, χονδρέμπορους ή λιανοπωλητές μόνο σε κατάλληλες συσκευασίες, κοντέινερ ή κλειστά οχήματα με τρόπο τέτοιον, ώστε η αλλαγή ή αντικατάσταση του περιεχομένου τους να μην είναι εφικτή χωρίς την αλλοίωση της σφραγίδας.

Ακόμη, θα πρέπει να φέρουν ετικέτα όπου θα αναγράφονται, εκτός όσων προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο, το όνομα και η διεύθυνση της επιχείρησης και όπου διαφέρει ο ιδιοκτήτης ή ο πωλητής του προϊόντος, το όνομα του προϊόντος, το όνομα ή τον κωδικό της αρχής ελέγχου όπου υπάγεται η επιχείρηση, ενώ κατά περίπτωση, θα πρέπει να φέρουν και το σήμα αναγνώρισης παρτίδας (lot).

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνούν αντιστοίχως και για τις σύνθετες ζωοτροφές όταν αυτές μεταφέρονται σε άλλες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, διαθέτοντας ετικέτα που να δηλώνει, όπου απαιτείται κατά βάρος ξηράς ύλης, εκτός από τα παραπάνω και όσων προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο, το συνολικό ποσοστό βιολογικών ζωοτροφών, το αντίστοιχο σε μεταβατικό στάδιο καθώς κι όσων δεν εμπίπτουν στα δύο παραπάνω.

Κατά περίπτωση θα πρέπει να αναγράφονται επίσης τα ονόματα των βιολογικών αλλά και σε μετάβαση ζωοτροφών, ενώ για τις σύνθετες ζωοτροφές, που δεν μπορούν να επισημανθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του κανονισμού, θα πρέπει να φέρουν ένδειξη ότι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να διατίθενται και με συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο όμως να είναι αναμφισβήτητα συνδεδεμένο με τη συσκευασία, ή το μέσο μεταφοράς.

Σε ό,τι αφορά την ετικέτα της συσκευασίας ενός μείγματος πολλαπλασιαστικού υλικού για την παραγωγή ζωοτροφών που περιέχουν βιολογικούς, στο στάδιο μετάβασης, και συμβατικούς σπόρους διαφορετικών ειδών φυτών για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ακριβή συστατικά του μείγματος κατά ποσοστό και κατά βάρος για κάθε είδος και κατά περίπτωση ποικιλία. Το ελάχιστο συνολικό ποσοστό κατά βάρος βιολογικών ή υπό μετάβαση σπόρων στο μείγμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70%.

Η ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη δήλωση ότι «η χρήση του μείγματος επιτρέπεται μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής της έγκρισης και στην επικράτεια του κράτους-μέλους της αρμόδιας αρχής που ενέκρινε τη χρήση του, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των προϊόντων».