Η συμβολή των δορυφορικών δεδομένων στον αγροτικό τομέα

Τους τρόπους με τους οποίους τα δορυφορικά συστήματα, όπως τo Copernicus, βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, τη γεωργία και την κλιματική αλλαγή στηρίζοντας τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ, καταγράφει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για τη Γεωσκόπηση.

Συγκεκριμένα, το Copernicus στηρίζει τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ, παρέχοντας υπηρεσίες για τη γη, την ατμόσφαιρα, το θαλάσσιο περιβάλλον και τα κλιματικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη και η Αφρική καταβάλλουν προσπάθειες συνεργασίας στον τομέα της γεωσκόπησης μέσω των δορυφόρων, με την εφαρμογή τεχνολογιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, οι κυριότεροι εκ των οποίων η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η ανάπτυξη του περιβάλλοντος, η προστασία του πληθυσμού και η επισιτιστική ασφάλεια.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία Ευρώπης-Αφρικής στο Διάστημα και την παρακολούθηση της Γης, καθώς υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί μια σταδιακή προσέγγιση για την ανάπτυξη εξελιγμένων συστημάτων λήψης αποφάσεων για την παρατήρηση και την ανάληψη δράσης για το περιβάλλον.

Όσον αφορά τη γεωργία, η δορυφορική παρακολούθηση μέσω τέτοιων συστημάτων μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των προκλήσεων. Πιο αναλυτικά, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα τροφίμων ή τους περιορισμούς πρόσβασης στα τρόφιμα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Επίσης, τα δεδομένα από την παρατήρηση της Γης παρέχουν βασικά στοιχεία για ποιοτική ανάλυση και ποσοτική εκτίμηση της απόδοσης, καθώς και άμεσες πληροφορίες για την αξιολόγηση των περιορισμών πρόσβασης στα τρόφιμα λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, που επηρεάζουν αρνητικά τη διαθεσιμότητα τροφίμων.

Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης χρησιμοποιούν γενικά δορυφορικά δεδομένα ανάλυσης για την ανάκτηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών και δεικτών του καιρού. Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης του Copernicus συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία των απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών για την προστασία των καλλιεργειών. Με κάθε τρόπο, τα δεδομένα από τον δορυφόρο αύξησαν δραματικά τη δυνατότητα για την παρακολούθηση της γεωργίας και τη διαχείριση των καλλιεργειών παγκοσμίως.