Με συμφωνία ισοδυναμίας έως το 2023 συνεχίζεται το εμπόριο βιολογικών της ΕΕ με τη Μεγάλη Βρετανία

Μπορεί η έξοδος από την ΕΕ να φέρνει περισσότερη γραφειοκρατία, όμως, παρά τις προηγούμενες ανησυχίες, βρετανικά αλλά και ευρωπαϊκά βιολογικά τρόφιμα και ζωοτροφές μπορούν ελεύθερα να εμπορεύονται μεταξύ των δύο μερών μέχρι το τέλος του 2023, φέροντας τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα και τηρώντας τους όρους της εμπορικής συμφωνίας συνεργασίας που συνήψαν οι δύο πλευρές λίγο πριν από την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου.

Μη μεταποιημένα φυτικά και ζωικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων του μελιού, ζώντων ζώων, προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων για χρήση ως τροφίμων ή ζωοτροφών, καθώς και σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού είναι οι κατηγορίες στις οποίες οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ισοδυναμία. Πρόκειται για περιπτώσεις προϊόντων που έχουν παραχθεί στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή έχουν μεταποιηθεί με συστατικά που έχουν καλλιεργηθεί ή έχουν εισαχθεί σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στα δύο μέρη.

Μάλιστα, ως προσωρινό μέτρο, βιολογικά προϊόντα από ΕΕ, καθώς και από Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία, που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα χρειάζεται να φέρουν πιστοποιητικό ελέγχου (COI) μέχρι την 1η Ιουλίου του 2021. Για το αντίστροφο, αφού η ΕΕ αναγνώρισε τους βρετανικούς φορείς ελέγχου, τα βρετανικά βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να φέρουν έγκυρο πιστοποιητικό ελέγχου (COI) χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό σύστημα TRACES NT, τόσο κατευθυνόμενα στην ΕΕ, όσο και στη Βόρεια Ιρλανδία, με κάποιες διευκολύνσεις για την τελευταία έως τις 30 Μαρτίου του 2021, αναφέρει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2021, το Ην. Βασίλειο, ως ανεξάρτητο από την ΕΕ, εξακολουθεί και εργάζεται με τις προδιαγραφές που φέρει ο τρέχων ευρωπαϊκός κανονισμός, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι από 1ης Ιανουαρίου 2022 στην ΕΕ ξεκινά η ισχύς του νέου κανονισμού 848/2018, η αναγνώριση ισοδυναμίας επαναξιολογείται από κάθε μέρος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, αναφέρει το κείμενο της συμφωνίας. Διευκρινίζει, δε, ότι εάν κατά την επαναξιολόγηση η ισοδυναμία δεν επιβεβαιωθεί από ένα μέρος, η αναγνώρισή της αναστέλλεται.

Αναφορικά με την επισήμανση, τα προϊόντα που εισάγονται στην επικράτεια ενός μέρους, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις επισήμανσης που ορίζονται από το μέρος εισαγωγής, μπορούν να φέρουν το λογότυπο της Ένωσης ή/και οποιοδήποτε λογότυπο βιολογικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τέλος, επικουρικά στην ειδική σε θέματα εμπορίου επιτροπή θα λειτουργεί και ομάδα εργασίας για τα βιολογικά προϊόντα.