Τι ειπώθηκε στο σεµινάριο της Ρώµης για τον γεωργικό τοµέα της ΕΕ

Τι ειπώθηκε στο σεµινάριο της Ρώµης για τον γεωργικό τοµέα της ΕΕ
-Διαφήμιση-

Η χρήση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων στον γεωργικό τοµέα είναι µια στρατηγική ευκαιρία µε τεράστιες δυνατότητες, δεδοµένης της τρέχουσας κρίσης. Ωστόσο, το σχετικό ενδιαφέρον µεταξύ των κρατών-µελών και περιφερειών της ΕΕ και εξακολουθεί να είναι χαµηλό. Αυτό είναι το κεντρικό συµπέρασµα του σεµιναρίου υψηλού επιπέδου, που διοργανώθηκε στις 13 Ιουνίου στη Ρώµη από τη συµβουλευτική πλατφόρµα fi-compass, η οποία συστάθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Βασικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η αύξηση της χρήσης των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και προκειµένου να τον υποστηρίξει, πέραν της σύστασης της πλατφόρµας fi-compass, έχει υπογράψει ευρύτερο µνηµόνιο συνεργασίας µε την ΕΤΕπ. Τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) µπορούν να συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ για τη στήριξη των επενδυτικών προτεραιοτήτων που περιγράφονται στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) των κρατών-µελών, αρκεί οι αρµόδιες αρχές τους να εντάξουν και να σχεδιάσουν τη χρήση τους εντός των ΠΑΑ τους. 

Το σεµινάριο της Ρώµης εστίασε ακριβώς στη χρήση των εργαλείων αυτών στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και υποστηρίζοντας τους συµµετέχοντες µε εµπειρογνωµοσύνη, ώστε να αντιµετωπιστούν οι τεχνικές προκλήσεις και δυσκολίες κατά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή τους από τις διαχειριστικές αρχές των κρατών – µελών.

Σύµφωνα µε την εισήγηση του αρµόδιου στελέχους της ΓΔ Γεωργίας, Γκουίντο Καστελλάνο, µέχρι σήµερα µόλις 53 εθνικές και περιφερειακές αρχές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ένταξη χρηµατοοικονοµικών εργαλείων στα ΠΑΑ τους. Ο αριθµός αυτός υπολείπεται του µισού του συνόλου των ΠΑΑ για την περίοδο 2014-2020, που ανέρχονται σε 118. Και αυτό, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, αλλά και του ίδιου του επίτροπου Γεωργίας της ΕΕ, Φιλ Χόγκαν, ο οποίος έχει επανειληµµένα καλέσει τα κράτη-µέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών κατά τον προγραµµατισµό της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020, σηµειώνοντας ότι µε τον τρόπο αυτό θα µπορούσε να βοηθηθεί η ευρωπαϊκή γεωργία ώστε να εξέλθει από την παρούσα κρίση. 

Σύµφωνα µε τις παρεµβάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του σεµιναρίου της Ρώµης, οι βασικοί λόγοι για το χαµηλό ενδιαφέρον των κρατών-µελών ως προς την αξιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων έχουν να κάνουν αφενός µε την έλλειψη εµπειρίας και τεχνογνωσίας από πλευράς κρατών-µελών και αφετέρου µε την απουσία επικοινωνίας µεταξύ αγροτικού και χρηµατοοικονοµικου τοµέα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου Γεωργίας, είναι πολύ δύσκολο ο τραπεζικός τοµέας να ενδιαφερθεί για τη γεωργία και να προσελκυστούν επενδυτές. Από πλευράς της συµβουλευτικής πλατφόρµας fi-compass, παρουσιάστηκε και διανεµήθηκε οδηγός για τη διεξαγωγή της απαραίτητης εκ των προτέρων αξιολόγησης για την ένταξη των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων στα εθνικά/περιφερειακά ΠΑΑ, µε στόχο να καταστεί η διαδικασία πιο εύκολη και εφικτή για τις διαχειριστικές αρχές.

“ΥΧ”

-Διαφήμιση-