ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Διευκρινίσεις για τη χρήση φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος

Με νέες διευκρινίσεις και αλλαγές επανέρχεται το ΥΠΑΑΤ σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δράση ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς προχώρησε στην 4η κατά σειρά τροποποίηση, αυτήν τη φορά προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ξεκαθαριστεί νομικά η χρήση φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος.

Παραστατικά συμμόρφωσης

Για παράδειγμα, για τη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων, και ειδικότερα όσον αφορά την υποβολή των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, στην περίπτωση χρήσης φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, από τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων πρέπει να προκύπτει η ποσότητα του φερομονικού σκευάσματος που προβλέπεται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής.

Κυρώσεις σε περίπτωση απόκλισης

Εάν κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου διαπιστωθεί απόκλιση (μείωση) μεταξύ του αριθμού των ατμιστήρων-διαχυτήρων ή της ποσότητας του φερομονικού σκευάσματος, στην περίπτωση χρήσης φερομονικών σκευασμάτων με εφαρμογή μέσω ψεκασμού φυλλώματος, ή/και του αριθμού των παγίδων παρακολούθησης που προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά των ΕΛΠ (πρώην ΚΦΑΣ) και των αντίστοιχων μεγεθών, τα οποία προβλέπονται από το Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, ισχύουν τα παρακάτω:

✱ Εφόσον η απόκλιση είναι έως 5%, στον δικαιούχο δεν επιβάλλεται καμία κύρωση.

✱ Εάν η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 5% και έως 10%, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής μειώνεται κατά 20%. Στην περίπτωση πρώτης επανάληψης, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής μειώνεται κατά 50%. Για κάθε επόμενη επανάληψη, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή, εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται σύμφωνα με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

✱ Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 10% και έως 20%, η συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής μειώνεται κατά 50%. Για κάθε επόμενη επανάληψη, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή, εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται.

✱ Εφόσον η απόκλιση είναι μεγαλύτερη του 20%, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή, εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται. Στην περίπτωση επανάληψης, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής ή, εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, αυτή ανακτάται, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και επιβάλλεται κύρωση ίση με τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση κατά τα προηγούμενα έτη.