ΠΕ Λακωνίας: Συμπληρωματικό μέτρο για τα προγράμματα δωρεάν διανομής φρούτων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοίνωσε:

Σας γνωρίζουμε ότι με τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2017/1165 της
Επιτροπής θεσπίστηκαν συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης
παραγωγών ορισμένων φρούτων. Ο νέος Κανονισμός προβλέπει συμπληρωματικά
προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης μέχρι εξάντλησης της νέας κατανομής των
ποσοτήτων για κάθε κράτος μέλος ή μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 (ανάλογα με το
ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη).

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει επιπλέον τους Κανονισμούς (ΕΕ)
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και 543/2011 της
Επιτροπής όπως ισχύουν, την αριθ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, όπως ισχύει, και την αριθ. 2339/77269/14-07-2017 (ΦΕΚ 2436/Β)
Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το μέτρο που προβλέπεται είναι η απόσυρση φρούτων από την αγορά για
δωρεάν διανομή που προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά και θα υλοποιηθεί
είτε μέσω Οργάνωσης Παραγωγών που υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα, είτε και
από μεμονωμένους παραγωγούς μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών.

Η κατανομή των ποσοτήτων ανάμεσα στους μεμονωμένους παραγωγούς και
τις Οργανώσεις Παραγωγών γίνεται με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά
προτεραιότητα», το οποίο παρακολουθεί η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα προϊόντα για τα οποία διατίθεται η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης,
οι συνολικές επιλέξιμες ποσότητες αυτών καθώς και η διαδικασία υλοποίησης των
αποσύρσεων για δωρεάν διανομή αναφέρονται στην αριθ. 2339/77269/14-07-2017
(ΦΕΚ 2436/Β/17-7-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΞΖΘ4653ΠΓ-ΗΚΤ).
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.