Σύντομο απολογισμό των φετινών προβληματικών πληρωμών κάνει ο ΣΑΣΟΕ

Κατά την υποβολή των ΕΑΕ 2022, τα ΚΥΔ κλήθηκαν εν μία νυκτί να χρησιμοποιήσουν για τη συλλογή των αιτήσεων μία νέα εφαρμογή, στην οποία δεν είχαν εκπαιδευτεί και η οποία -όπως αποδείχτηκε- τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία ενώ ήταν σε μεγάλο βαθμό υπό υλοποίηση και δεν είχε ελεγχθεί ως προς τη λειτουργικότητά της.

Τόσο η συλλογή των ΕΑΕ 2022, όσο και η επεξεργασία των δεδομένων τους με στόχο την πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι και ΙΙ αποδείχτηκαν τρομερά ελλιπείς σε τεχνικό επίπεδο και βαθιά προβληματικές με απουσία επιβεβλημένων διαδικασιών και ελέγχων.

Οι αιτήσεις των παραγωγών υποβλήθηκαν σε ένα σύστημα που αδυνατούσε να εκτελέσει βασικούς και σημαντικούς ελέγχους, που δεν παρείχε δικλείδες ασφαλείας, με αποτέλεσμα οι αιτήσεις να μπορούν να υποστούν ταυτόχρονη επεξεργασία από πολλαπλούς χρήστες, που αντιμετώπιζε σοβαρά ζητήματα ως προς την απώλεια και την επανεμφάνιση δεδομένων.

Επιπλέον, η εφαρμογή υποβολής των ΕΑΕ δεν διαθέτει το μενού των «Διοικητικών Πράξεων ΑΦΜ» για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων Διαγραφής ΕΑΕ ή/και Αλλαγής IBAN συνοδευόμενου από επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, οδηγώντας σε πληρωμή Προκαταβολής με αμφιλεγόμενα στοιχεία. Κατ’ επέκταση, τόσο η πληρωμή της Προκαταβολής της ΕΑΕ τον Οκτώβριο όσο και η πληρωμή της Εξόφλησης τον Δεκέμβριο, υλοποιήθηκαν με σοβαρές ελλείψεις και αστοχίες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Συμμετοχή στην πληρωμή μη ελεγμένων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταβιβάσεων.

Αμφίβολη ως προς την ορθότητά της κατανομή βοσκοτόπου από Τεχνική Λύση, αδικώντας πολλούς παραγωγούς.

✱ Δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι μείζονος σημασίας (π.χ. η ιδιότητα του Ενεργού Γεωργού, η ιδιοκτησία των δηλούμενων αγροτεμαχίων μέσω ΑΑΔΕ, η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων βάσει εγκεκριμένων ή μη ενστάσεων, διασταύρωση αρχείων με τράπεζες, ιστορικότητα δικαιωμάτων, κριτήριο νεοεισερχόμενου ή νεαρής ηλικίας για κατανομή Εθνικού Αποθέματος κ.ο.κ.), που αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη λήψη Άμεσων Ενισχύσεων.

Έχουν εντοπιστεί λάθη στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΛΓΑ.

Παραγωγοί που δεν πληρώθηκαν αναίτια είτε τη Βασική, είτε την Πράσινη Ενίσχυση ή ακόμη και την ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, δεν έλαβαν καμία απάντηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την αιτία της μη συμμετοχής τους στην πληρωμή.

Ο υπολογισμός του Εθνικού Αποθέματος και των Μεταβιβάσεων είχε σοβαρά προβλήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα ΚΥΔ με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα δικαιώματα του Εθνικού Αποθέματος υπολογίστηκαν βάσει της έκτασης της καλλιέργειας και όχι της έκτασης που εντοπίζεται στην Περιφέρεια Δικαιωμάτων. Επίσης, στα κατανεμηθέντα δικαιώματα έχουν υπολογιστεί διπλάσιες ή και τριπλάσιες εκτάσεις από αυτές που κατέχει ο παραγωγός, καθώς έχουν υπολογιστεί οι επίσπορες καλλιέργειες.

Καλύτερη αποτύπωση της δύσκολης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και της ανεπάρκειας της ανάδοχης εταιρείας να υλοποιήσει το πολύπλοκο έργο του ΟΣΔΕ για το 2022 δεν θα μπορούσε να υπάρξει από την επιστολή διαμαρτυρίας που στάλθηκε στις 25/12/2022 από Ομάδα Ανεξάρτητων ΚΥΔ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΥΠΑΑΤ και μεγάλη μερίδα του πολιτικού κόσμου.

Συμπέρασμα

Όλα τα παραπάνω συνιστούν μια προβληματική πληρωμή. Έλεγχοι που τόσα χρόνια διενεργούνταν μηχανογραφικά με σαφείς προϋποθέσεις που είχαν καθοριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φέτος, απ’ ό,τι φαίνεται, διενεργήθηκαν με το χέρι.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης δεν αποτελεί ταµειακή διευκόλυνση, αλλά γίνεται κάτω από αυστηρές κανονιστικές διαδικασίες και ελέγχους για να αποφευχθούν τυχόν πρόστιμα σε δικαιούχους.

Η κατάσταση σήμερα…

Ως απόρροια όλων των παραπάνω σοβαρότατων παραλείψεων αναρωτιόμαστε αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει αυτήν τη στιγμή τα απαιτούμενα χρήματα ώστε να πληρώσει τα υπόλοιπα των καθεστώτων του 2022, γιατί, όπως έχει ξεκάθαρα αποδειχτεί, στην Προκαταβολή και στην Εξόφληση δόθηκαν λανθασμένα ποσά πληρωμών, ακόμη και σε παραγωγούς που δεν τα δικαιούνταν. Επιπρόσθετα, στην προσπάθεια υλοποίησης της πληρωμής για τις Σπάνιες Φυλές υπολογίστηκαν διπλά και τριπλά ζώα σε κάθε αίτηση.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ανάδοχη εταιρεία δεν έχει καταφέρει να εντάξει μέσα στους διασταυρωτικούς ελέγχους πληρωμής κανένα αρχείο ελέγχου ακόμη. Φτάσαμε στον Μάρτιο του 2023, έχουμε τη νέα προγραμματική περίοδο, το ΟΣΔΕ θα έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει και ακόμα βαδίζουμε στο άγνωστο και, φοβόμαστε, χωρίς ελπίδα.

Σύνδεσμος Αγροτικών
Συνεταιριστικών
Οργανώσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕ)