Από «εξετάσεις» θα περνούν  οι Επιχειρησιακές Οµάδες Καινοτοµίας

Από «εξετάσεις» θα περνούν  οι Επιχειρησιακές Οµάδες Καινοτοµίας
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τα υποµέτρα 16.1-16.2 και 16.1-16.5

Από συνεχείς κύκλους αξιολόγησης αναµένεται να περάσουν όσοι αποφασίσουν να προχωρήσουν στη σύσταση Επιχειρησιακών Οµάδων της «Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας» και στην υλοποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων στο πλαίσιο των υποµέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2010. Πρόκειται για τα υποµέτρα 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργίας» και 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιµατική αλλαγή», στο καθένα από τα οποία περιλαµβάνονται δύο δράσεις. Σύµφωνα µε το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, που έθεσε σε διαβούλευση το ΥΠΑΑΤ, οι δύο δράσεις αντιστοιχούν και σε δύο φάσεις. Ειδικότερα, η πρώτη φάση, και άρα Δράση 1, αφορά τις ενέργειες που πραγµατοποιεί η δυνητική Επιχειρησιακή Οµάδα για την εξεύρεση και άλλων εταίρων/µελών, ενώ στη δεύτερη φάση, και άρα Δράση 2, η Επιχειρησιακή Οµάδα έχει πλέον συσταθεί και υλοποιεί το επιχειρησιακό σχέδιο. 

Η χρηµατοδότηση µίας Επιχειρησιακής Οµάδας (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά το 100%, εκτός από την περίπτωση των δαπανών που σχετίζονται µε παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (υποµέτρα 4.1 και 4.2.1), οπότε η ένταση ενίσχυσης διαµορφώνεται σύµφωνα µε αυτά. Ο συνολικός προϋπολογισµός (αιτούµενος και επιλέξιµος) των υποβαλλόµενων προτάσεων έργων πρέπει να µην υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανά δράση, όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα:

Κριτήρια επιλογής 

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, για τη Δράση 1, αυξηµένη µοριοδότηση προβλέπεται προς το παρόν να λαµβάνει η προηγούµενη εµπειρία στον τοµέα ενδιαφέροντος, η συµµετοχή ερευνητικού φορέα στην Επιχειρησιακή Οµάδα, ενώ ιδιαίτερη έµφαση αναµένεται να δοθεί στην ποιότητα, στην ορθότητα και στην ευκολία υλοποίησης της πρότασης και του κόστους. Ειδικά, δε, για το Υποµέτρο 16.1-16.2 εξετάζεται επιπλέον η συµβολή του γεωργικού προϊόντος στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία, αλλά και στις εξαγωγές. Για το Υποµέτρο 16.1-16.5, εξετάζεται επιπλέον η σηµαντικότητα και το εύρος του περιβαλλοντικού προβλήµατος ή απειλής των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. 

Στη δεύτερη φάση, άρα στη Δράση 2, προβλέπεται να αξιολογείται η σαφήνεια µε την οποία θα περιγράφονται οι στόχοι του επιχειρησιακού σχεδίου, η αντιπροσωπευτικότητα, η οργάνωση και η σύνθεση της Επιχειρησιακής Οµάδας, η πρωτοτυπία της καινοτοµίας και η ποιότητα και καταλληλότητα του σχεδίου διάχυσης των αποτελεσµάτων του έργου (προβλέπονται δραστηριότητες ενηµέρωσης, προβολής και διάδοσης πέραν των όσων προβλέπονται στα κριτήρια επιλεξιµότητας). 

Η υλοποίηση του
επιχειρησιακού σχεδίου
µίας συνεργασίας αφορά:

Δράση 1

Δράση 2

Σύνολο (ευρώ)

Μία διοικητική περιφέρεια
 ή έχει τοπικό χαρακτήρα

5.000

145.000

150.000

Σύνολο της χώρας

5.000

295.000

300.000

Διακρατική συνεργασία

5.000

445.000 

450.000 

 

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress