Θετικές οι τράπεζες για συμμετοχή στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Πράσινο φως και για επένδυση πόρων από εναλλακτικές πηγές

Θετικά είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», τα πρώτα μηνύματα από την πλευρά των ελληνικών τραπεζών μετά την υπογραφή της ΚΥΑ για τη Σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι τόσο συστημικοί όσο και συνεταιριστικοί τραπεζικοί οργανισμοί εκφράζουν κατ’ αρχάς το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα συμβάλει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, μέσω της παροχής εγγυήσεων.

Ενδιαφέρον

Αν και είναι ακόμη νωρίς, καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ για τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, που θα λειτουργήσει ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), οι τραπεζικοί οργανισμοί που έχουν σταθερή παρουσία και ενεργή συμμετοχή στον αγροδιατροφικό τομέα τα τελευταία χρόνια εκτιμάται ότι θα ανταποκριθούν στο σύνολό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», η Τράπεζα Πειραιώς βλέπει θετικά κάθε πρωτοβουλία, που διευκολύνει χρηματοδοτικά τα επενδυτικά σχέδια στον αγροτικό τομέα, καθώς θεωρεί ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και φυσικά, όπως άλλωστε το έχει επισημάνει, θα αξιοποιήσει στο μέγιστο αυτές τις ευκαιρίες.

Θετική είναι, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, και η Alpha Bank, η οποία αναμένεται να συμμετάσχει ως ενδιάμεσος χρηματοδοτικός οργανισμός με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. Άλλωστε, τα αποτελέσματα από τη συνεργασία της με το ΕταΕ και σε άλλα προγράμματα (Jeremie, Cosme, InnovFin) αποτελούν ήδη ένα επιτυχημένο προηγούμενο.

Όσον αφορά τις ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η οποία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και σε σειρά άλλων προγραμμάτων στην περιοχή, ανταποκρίνεται και εκείνη θετικά σε ό,τι μπορεί να συμβάλει στη στήριξη της υπαίθρου.

Χρηματοδοτική συνεισφορά

Για τη σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΠΑΑ 2014-2020 προς το ΕΤαΕ πόρων ύψους 80 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, κατά την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων, στα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο έργα δύναται να επενδυθούν πόροι από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ιδιωτικές και λοιπές ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή μόχλευση των αρχικά διαθέσιμων πόρων. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, λόγω της σημαντικής μόχλευσης που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, το σύνολο των δανείων που θα χορηγηθούν δύναται να φτάσει και τα 400 εκατ. ευρώ.

Επόμενα βήματα

Η διαδικασία ενεργοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς αναμένεται η σύναψη της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΤαΕ, που θα αναλάβει ρόλο διαχειριστή του Ταμείου. Με την υπογραφή της συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα ξεκινήσει τις διαδικασίες επιλογής των Τραπεζών που θα συμμετέχουν ως ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί (ΕΧΟ), στο χρηματοδοτικό εργαλείο και στις οποίες, με πόρους του ΠΑΑ 2014-2020, θα παρέχονται εγγυήσεις για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου δανείων προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος, ώστε αυτές με τη σειρά τους να περάσουν τα οφέλη στους γεωργούς και στις επιχειρήσεις, χορηγώντας δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.