Ο Ασωπός προσφέρει λύσεις για το περιβάλλον

ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο Ασωπός προσφέρει λύσεις για το περιβάλλον
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Επίσημη πρόταση για τη χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων µε την αξιοποίηση του εργαλείου ΟΧΕ, στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, απέστειλε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση του σχεδίου µπορεί να χρηματοδοτείται από διαφορετικές πηγές (ταµεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής), µέσω συνδυασμένων επενδύσεων. Η στρατηγική της ΟΧΕ για τον Ασωπό αξιοποιεί µείγµα δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος, πρόληψης κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, δηµιουργίας-οργάνωσης επιχειρηματικών υποδοµών και ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής των αστικών κέντρων. Αξιοποιεί, επίσης, δράσεις έξυπνης εξειδίκευσης ενδεικτικά σε ζητήµατα βιοµηχανικής συµβίωσης, περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, ενεργειακής αποδοτικότητας κ.ά. Η µακροπρόθεσµη και µόνιµη αντιμετώπιση των προβλημάτων θα δρομολογηθεί µέσω δηµιουργίας «Επιχειρηματικού Πάρκου» (Ν. 3982/2011).

-Διαφήμιση-

Τα οικονοµικά μεγέθη είναι πολύ µεγάλα και η πρόταση για ΟΧΕ δύναται να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για την υλοποίηση του σχεδίου για τον Ασωπό, εξασφαλίζοντας τον συνδυασµό πόρων και δυνάµεων. Σημειώνεται ότι οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό εργαλείο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, µε στόχο την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και την εφαρμογή ενιαίων αναπτυξιακών στρατηγικών. Οι περιοχές αυτές, είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν µε συνολικό τρόπο (πχ. περιβαλλοντικά), είτε διακρίνονται από σηµαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες (π.χ. ενίσχυση επιχειρηματικότητας), οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν και να µεγιστοποιηθούν µε βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Γιάννης Σάρρος

-Διαφήμιση-
Delegate