Αλλαγές για τη χορήγηση της συνδεδεμένης για σπόρους σποράς και συμπύρηνο ροδάκινο προς χυμοποίηση

Αλλαγές για τη χορήγηση της συνδεδεμένης για σπόρους σποράς και συμπύρηνο ροδάκινο προς χυμοποίηση
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Τροποποιητικές αποφάσεις για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης που αφορά στην παραγωγή σπόρων σποράς και της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις «από το έτος 2019 η κατ’ ελάχιστο απαιτούμενη ποσότητα συμπύρηνου ροδάκινου που οδηγείται προς χυμοποίηση ορίζεται σε τρεις τόνους ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.». 

Όσον αφορά τους σπόρους σποράς, στη διαδικασία χορήγησης προστίθεται ότι από το έτος αιτήσεων 2019 η έκταση αναφοράς σκαθορίζεται σε 4.392 εκτάρια.  Οι παραγωγοί «να χρησιμοποιούν προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο σποράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 250744/17-6-2003, 225021/31-03-2003 και 225018/31-03-2003 κοινές υπουργικές αποφάσεις και στην 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν.

Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και υπουργική απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή προβασικού, βασικού και πιστοποιημένου σπόρου σποράς, όπως αναφέρεται στην 217265/28-01-2004 υπουργική απόφαση «Διατηρητές ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β’ 203).»

Οι αλλαγές ισχύουν από το έτος αιτήσεων 2019.

Δείτε εδώ τις τροποποιητικές, όπως δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

-Διαφήμιση-