Πιο ανταγωνιστικές και βιώσιμες οι αγροτικές περιοχές μέσω της ΚΑΠ και των ψηφιακών τεχνολογιών

Μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η ΕΕ καθιστά τις αγροτικές περιοχές και τη γεωργία πιο ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Για την προώθηση των απαραίτητων επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες, υπηρεσίες και δεξιότητες, τα στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ κάθε κράτους μέλους περιλαμβάνουν μια προσαρμοσμένη ψηφιακή στρατηγική που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις συνθήκες κάθε χώρας.

Τα σχέδια της ΚΑΠ στοχεύουν στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τους αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες για να επωφεληθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Αυτό σημαίνει ευρυζωνική υποδομή υψηλής ταχύτητας, εξοπλισμό πληροφορικής και υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών. Τα ψηφιακά εργαλεία και οι υπηρεσίες μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και το εισόδημα των αγροτών, παρέχοντας παράλληλα ένα καλό επίπεδο διαβίωσης για τις αγροτικές κοινότητες.

Τα κράτη μέλη στα σχέδιά τους για την ΚΑΠ εξηγούν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα:

Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης, Πρόγραμμα Horizon Europe, Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για τις στρατηγικές τους ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επωφεληθούν από αυτά σε συνέργεια με τους εθνικούς τους πόρους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα βοηθήσει τη γεωργία να γίνει πιο πράσινη, πιο ανθεκτική και πιο βιώσιμη σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το παρακάτω βίντεο είναι μέρος του προγράμματος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γραφείων Ευρυζωνικής Ικανότητας που προωθεί την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις καλές πρακτικές σε έργα ευρυζωνικότητας, καθώς και τη χρηματοδότηση και την πολιτική της ΕΕ για ευρυζωνικές υπηρεσίες.