ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα για κατάρτιση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Από την Τρίτη 28 Ιουνίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα «κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ. Οι ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι που προέρχονται κατά προτεραιότητα από τους εννέα στρατηγικούς τομείς του νέου ΕΣΠΑ μεταξύ των οποίων η αγροδιατροφή και βιομηχανία τροφίμων, και είναι συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, ενώ αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας. 

Αφορά στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, την παροχή της σχετικής κατάρτισης και την πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Ως στόχος του προγράμματος αναφέρεται το να δώσει στους εργαζόμενους πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με το επάγγελμά τους.

Οι κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων είναι: επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, κλαδικοί φορείς, ΜΠΔΔ εκπροσώπησης επιμελητηρίων ή συνδέσμων επιχειρήσεων, ομοσπονδίες εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράψουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σύνδεσμοι επιχειρήσεων.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και να τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, για την οποία υποβάλλουν αίτηση. Ακόμη, στην περίπτωση που η υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης πραγματοποιηθεί και με ίδια μέσα, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει κατά τα τελευταία πέντε χρόνια να έχει εκτελέσει και ολοκληρώσει επιτυχώς συγχρηματοδοτούμενες ή και αυτοχρηματοδοτούμενες ενέργειες κατάρτισης αντίστοιχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με τη διαδικασία των ιδίων μέσων.