ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων – Απαραίτητη προϋπόθεση να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων - Απαραίτητη προϋπόθεση να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Πολύ προσεκτικοί πρέπει να είναι τόσο οι δικαιούχοι του Κομφούζιο που ενδιαφέρονται να μεταβιβάσουν την ενταγμένη στη δράση εκμετάλλευσή τους (μεταβιβαστές) όσο και οι παραγωγοί που επιθυμούν να την αποδεχτούν (αποδέκτες), καθώς πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο όλα τα επιλέξιμα κριτήρια.

Η «Ύπαιθρος Χώρα», μετά το ενδιαφέρον που εξέφρασαν παραγωγοί σχετικά με το θέμα, επανέρχεται με περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης εκμετάλλευσης (ολική ή μερική), που είναι ενταγμένη στη Δράση 10.1.08 (Κομφούζιο).

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Ειδικότερα, τόσο στην περίπτωση της ολικής όσο και στην περίπτωση της μεταβίβασης τμήματος της ενταγμένης στη Δράση 10.1.08 εκμετάλλευσης, θα πρέπει η μεταβιβασθείσα εκμετάλλευση του αποδέκτη (ολική και μερική μεταβίβαση), καθώς και το τμήμα της εκμετάλλευσης που παραμένει στον μεταβιβαστή (στην περίπτωση της μερικής μεταβίβασης) να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

Τα αγροτεμάχια, λοιπόν, πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) ή με συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων ειδών.

Σημειώνεται πως αποκλείονται αγροτεμάχια, τα οποία:

 • Είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών.
 • Είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.
 • Είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου.
 • Είναι ενταγμένα στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κριτήριο επιλεξιμότητας, σύμφωνα με το οποίο τα αιτούμενα προς μεταβίβαση αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του αποδέκτη της μεταβίβασης με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια ή με συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων ειδών, ελέγχεται στο στάδιο της πληρωμής του πρώτου έτους ισχύος της μεταβίβασης.

Αποδέκτης

Επιπλέον, πέραν της υποχρέωσης τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης, ο αποδέκτης ολικής ή μερικής μεταβίβασης θα πρέπει:

 1. Να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων, και συγκεκριμένα να είναι φυσικό και νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών, και να κατέχει γεωργική έκταση. Να σημειωθεί ότι δικαιούχος δεν μπορεί να κριθεί:
 • Όποιος έχει ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή η σύζυγός του.
 • Διάδοχος πρόωρης συνταξιοδότησης, για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
 • Όποιος έχει αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.
 1. Να αποδέχεται την ανάληψη όλων των δικαιωμάτων, των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων του μεταβιβαστή που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβαστή και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η Απόφαση Ένταξης Πράξεων.

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

Τονίζεται πως ο αποδέκτης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης στο ΠΣ και προκειμένου να του καταβληθεί η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης, οφείλει να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) -η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής της δράσης- για το πρώτο έτος ισχύος της μεταβίβασης και για κάθε επόμενο έτος. Στην ΕΑΕ, θα πρέπει να δηλώνεται το σύνολο της «τροποποιημένης ενταχθείσας εκμετάλλευσης» (περιλαμβάνεται η μεταβιβασθείσα γεωργική έκταση και η, τυχόν, αρχικώς ενταγμένη στη δράση γεωργική έκταση).

Όπως, μάλιστα, αναφέρεται στη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των αποδεκτών της μεταβίβασης ως προς το παραπάνω σημείο υποβολής ΕΑΕ του πρώτου έτους ισχύος της μεταβίβασης εκ μέρους του αποδέκτη, ώστε η μεταβίβαση όχι μόνο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της δράσης, αλλά και να παράξει οικονομικά αποτελέσματα (πληρωμή του αποδέκτη για το πρώτο έτος ισχύος της μεταβίβασης).

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο των μεταβιβάσεων (ολική ή μερική), ο αποδέκτης είναι:

 1. Νέος δικαιούχος της δράσης.
 2. Ήδη δικαιούχος της ίδιας πρόσκλησης της δράσης. Στην περίπτωση αυτή, οι εκμεταλλεύσεις ενοποιούνται και οι δεσμεύσεις τηρούνται από κοινού στην ενοποιημένη πλέον εκμετάλλευση του αποδέκτη.
 3. Ήδη δικαιούχος διαφορετικής Πρόσκλησης της δράσης. Στην περίπτωση αυτή, οι εκμεταλλεύσεις δεν ενοποιούνται και οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε κάθε τμήμα της εκμετάλλευσης ξεχωριστά.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η περίοδος υποβολής τόσο της αίτησης μεταβίβασης από τον δικαιούχο-μεταβιβαστή όσο και της αποδοχής αυτής εκ μέρους του αποδέκτη της μεταβίβασης ορίζεται από τις 2/1 έως και την 31/1 κάθε έτους εφαρμογής. Κατ’ εξαίρεση, για μεταβιβάσεις που αφορούν το δεύτερο έτος εφαρμογής (2018) της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 πρόσκλησης της δράσης, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης και, αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, εντός προθεσμίας που ορίζεται από τις 25/4/2018 έως και τη 15/5/2018.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress