Στους 296.174 oι κατ’ επάγγελμα αγρότες το 2014

Στους 296.174 oι κατ’ επάγγελμα αγρότες το 2014

Διευκρινίσεις σχετικά με τον νέο ορισμό του κατ’ επάγγελμα αγρότη αλλά και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας παραγωγός προκειμένου να τον κατέχει έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ο υπουργός σημείωσε, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 65 του νόμου4389/2016. Μεταξύ άλλων θα πρέπει o ενδιαφερόμενος παραγωγός:

Μεταξύ άλλων πρέπει:

α) να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του και

β) να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

Στις περιπτώσεις όπου ο αγρότης ασκεί και άλλη εξωαγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει, κάθε έτος, με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης να ικανοποιεί το κριτήριο του ποσοστού αγροτικού εισοδήματος. Δηλαδή, το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κέρδος της αγροτικής δραστηριότητας που προκύπτει από τον  λογιστικό προσδιορισμό σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος από λογιστικό προσδιορισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 360/26071/1.3.2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Εάν η εν λόγω προϋπόθεση δεν ικανοποιείται, τότε ο ενδιαφερόμενος αγρότης θα χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για ένα ή και περισσότερα έτη, έως ότου από την υποβολή νέας φορολογικής δήλωσης προκύψει το απαιτητό ποσοστό αγροτικού εισοδήματος, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 134430/4.3.2011 (ΦΕΚ 382/Β’/14-3-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος», «η σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήματο ςγίνεται σε ατομικό επίπεδο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους εισοδήματα, όπως αυτά δηλώνονται στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.».

Σύμφωνα με την αριθμ. 1081/5.5.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, ο αριθμός των επαγγελματιών αγροτών το 2014 ανέρχεται σε 296.174 σε σύνολο 751.509 αγροτών που αιτήθηκαν ενιαία ενίσχυση.

Εάν ένας αγρότης χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη μία χρονιά, έχει την δυνατότητα την επόμενη και εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις, να χαρακτηριστεί, εκ νέου, επαγγελματίας αγρότης.

Πάντως, όπως γίνεται κατανοητό και όπως είχε εξαρχής επισημάνει το ypaithros.gr, με το νέο ορισμό ένας μεγάλος αριθμός παραγωγών που μέχρι σήμερα θεωρούνταν κατ’ επάγγελμα αγρότες θα απωλέσουν την ιδιότητα αυτή, χάνοντας ταυτόχρονα τα οφέλη του αφορολόγητου.