Άδειες Φύτευσης: Διασταυρωτικοί έλεγχοι Αμπελουργικού Μητρώου με ΟΣΔΕ όταν οι καταχωρημένες εκτάσεις διαφέρουν προβλέπει εγκύκλιος του ΥΠΑΤΤ

Εγκύκλιο με λεπτομέρειες εφαρμογής (Εγκ. 1541 / 49475 / 5.5.2017) σχετικά με τη διαχείριση του καθεστώτος των Αδειών Φύτευσης εξέδωσε το Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΤΤ, όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια προτεραιότητας που εφαρμόζονται όταν οι αιτήσεις για νέες Άδειες Φύτευσης υπερβούν το 1% της εθνικής με αμπελώνες επιφάνειας

Για το κριτήριο επιλεξιμότητας βάσει του οποίου ο αιτών υποχρεούται να διαθέτει ίση έκταση με αυτή που αιτείται, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την κατοχή περισσότερων του ενός αγροτεμαχίου, για την περίπτωση ύπαρξης από τον αιτούντα αμπελοτεμαχίου για ιδιοκατανάλωση, καθώς και περιγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επιβεβαίωσης της ιδιοκτησίας του αγροτεμαχίου.

Ανάλογα περιγράφονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και οι αναγραφόμενες απαιτήσεις επί των δικαιολογητικών στην περίπτωση που η έκταση για αμπελοφύτευση, είναι ενοικιαζόμενη.

Καθορίζονται επίσης και λεπτομέρειες εφαρμογής επί των κριτηρίων προτεραιότητας, ανά κριτήριο ως εξής:

1.     Νεοεισερχόμενοι
Δεν θεωρούνται νεοεισερχόμενοι όσοι παραγωγοί διαθέτουν έκταση με οινοποιήσιμες ποικιλίες μέχρι ένα στρέμμα για ιδιοκατανάλωση

2.     Αμπελώνες που συμβάλλουν στην διατήρηση του περιβάλλοντος
Για τους αιτούντες που δεν έχουν στην κατοχή τους αμπελώνες απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι θα εφαρμόσουν κανόνες βιολογικής παραγωγής ή θα εφαρμόσουν συστήματα ποιότητας AGRO 2.1 και 2.2. Για τους αιτούντες που διαθέτουν αμπελώνες και έχουν εφαρμόσει κανόνες βιολογικής παραγωγής ή εθνικό σύστημα πιστοποίησης, απαιτείται βεβαίωση από Φορέα Πιστοποίησης

3.     Εκτάσεις με φυσικούς περιορισμούς
Για τα μικρά νησιά του Αιγαίου συνεχίζει να λαμβάνεται υπόψιν ο ΚΑΝ(ΕΕ) 229/2013. Για την επιβεβαίωση του υψομέτρου άνω των 500 μ., η σχετική ένδειξη πρέπει να είναι καταχωρημένη στη φόρμα «Στοιχεία Άδειας Φύτευσης».

4.     Διεύρυνση μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων

  • Λαμβάνεται υπόψιν η συνολική έκταση του αιτούντος με βάση τα στοιχεία του ΟΣΔΕ
  • Διενεργείται διασταυρωτικός έλεγχος μεταξύ βάσεων Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ για την συμφωνία μεταξύ των δυο συστημάτων. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία των δυο συστημάτων (Αμπελουργικού Μητρώου – ΟΣΔΕ) λαμβάνεται υπόψιν η έκταση βάσει Αμπελουργικού Μητρώου. Εάν η δηλωμένη έκταση στο ΟΣΔΕ με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι μεγαλύτερη από αυτή του Αμπελουργικού Μητρώου, διενεργείται έλεγχος νομιμότητας των φυτεύσεων   

1.     Συμπεριφορά παραγωγού 
Δεν βαθμολογείται εάν ο αιτών διαθέτει εκτάσεις χωρίς άδεια φύτευσης

Τέλος στην εγκύκλιο αναφέρονται οι διαδικασίες χορήγησης των Αδειών Φύτευσης, εκτύπωσης της σχετικής άδειας, αλλά και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών δύναται να αντικαταστήσει το αρχικά δηλωθέν αγροτεμάχιο, όταν το τελευταίο δεν είναι διαθέσιμο, πλέον για φύτευση αμπελώνα.

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ