Αλλαγές στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για τα είδη γάλακτος

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κτηνοτροφίας 
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Καταργήθηκε απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου από το 1985, και τροποποιήθηκε το άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων που αφορά «είδη γάλακτος», με προσθήκη για τις «καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα», σε εναρμόνιση προς την σχετική κοινοτική οδηγία.

Όπως αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Οικονομίας που δημοσιεύεται σήμερα στη Διαύγεια, «μετά το άρθρο 80α,του Κώδικα Τροφίμων, προστίθεται άρθρο 80β «Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα» στον ΚΤΠ, ως εξής:

Άρθρο 80β Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα

  1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και στα μείγματά τους.
  2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «βρώσιμη όξινη καζεΐνη»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται με διαχωρισμό, πλύση και ξήρανση του όξινου καθιζάνοντος πήγματος του αποβουτυρωμένου γάλακτος και/ή άλλων προϊόντων που λαμβάνονται από το γάλα•

β) «βρώσιμη καζείνη πυτιάς»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται με διαχωρισμό, πλύση και ξήρανση του όξινου καθιζάνοντος πήγματος του αποβουτυρωμένου γάλακτος και/ή άλλων προϊόντων που λαμβάνονται από το γάλα• το πήγμα λαμβάνεται μέσω της αντίδρασης της πυτιάς ή άλλων πηκτικών ενζύμων•

γ) «βρώσιμο καζεϊνικό άλας»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται από την αντίδραση βρώσιμης καζείνης ή τυροπήγματος βρώσιμης καζείνης με παράγοντες εξουδετέρωσης, της οποίας έπεται ξήρανση.

Ξεκαθαρίζεται ακόμη ότι οι καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που ορίζονται για την παρασκευή τροφίμων, όταν διατίθενται στην αγορά για άλλους σκοπούς, ονομάζονται και επισημαίνονται κατά τρόπο ώστε να μην παραπλανάται ο αγοραστής, όσον αφορά τη φύση, την ποιότητα και τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ

-Διαφήμιση-