Δάση: Απαραίτητη η συμμετοχή του κόσμου στη διαμόρφωση της νέας εθνικής στρατηγικής

Προτεραιότητα στα κίνητρα για παραγωγή προϊόντων και στην ενίσχυση των προληπτικών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Με υπογραφή Φάμελλου η εκπαίδευση νεοεισερχομένων δασεργατών
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Μικρή αποδεικνύεται μέχρι στιγμής η ανταπόκριση του κόσμου στη δημόσια διαβούλευση για την τελική διαμόρφωση της νέας στρατηγικής για τα δάση, καθώς από τις 10 Αυγούστου και μέχρι την Τρίτη 21 Αυγούστου, μόνο τέσσερις πολίτες διατύπωσαν την άποψή τους σε βασικά άρθρα του νέου σχεδίου νόμου. Το σχέδιο της υπουργικής απόφασης θα παραμείνει ανοιχτό στο opengov.gr, έως τις 15 Σεπτεμβρίου, προκειμένου οι πολίτες να συμμετάσχουν στην διαμόρφωση της στρατηγικής για τα ελληνικά δάση την περίοδο 2018-2038.

Χρηματοδοτικοί πόροι

Για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής προβλέπονται χρηματοδοτικοί πόροι και μέσα υλοποίησης, που θα βασιστούν, μεταξύ άλλων, στο ΠΑΑ, στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, και άλλα ευρωπαϊκά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, ως ενδεικτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του δασικού τομέα είναι, μεταξύ άλλων:

  • Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα).
  • Άλλα ενωσικά προγράμματα/ συγχρηματοδοτούμενα από ενωσιακούς πόρους, όπως το LIFE, INTERREG, HORIZON 2020.
  • Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).
  • Ανταποδοτικές πιστώσεις από τα εισπραττόμενα τέλη άσκησης αντιρρήσεων, δασικοί χάρτες, κα. από το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για πρόσληψη προσωπικού για την υποστήριξη του έργου της κατάρτισης, του ελέγχου, της θεώρησης και γενικά των εργασιών μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών
  • Συλλογικές Αποφάσεις Έργων των Περιφερειών (ΣΑΕΠ)
  • Πιστώσεις από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» σε Δήμους και σε Συνδέσμους ΟΤΑ, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
  • Ειδικός Φορέας Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΦΔ-ΠΤ)
  • Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣΑΕ) για τον Τομέα Δάση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
  • Ειδικός Φορέας «Υπηρεσίες Δασών» του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠΕΝ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το σχέδιο, τα δασικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα υλοποιούνται από την Κεντρική Δασική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

-Διαφήμιση-