Μειώμενη αναμένεται η Eιδική Eνίσχυση Bάμβακος λόγω υπέρβασης του πλαφόν των εκτάσεων

Το σύνολο των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσει ο βαμβακοπαραγωγός, προκειμένου να του αποδοθεί η ειδική ενίσχυση βάμβακος 2020, εξέδωσε με εγκύκλιό του πριν από λίγες ημέρες ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 74,93 ευρώ/στρέμμα, εντούτοις είναι πολύ πιθανό να οριστεί μειωμένη, όπως συνέβη πριν από λίγους μήνες, όταν πληρώθηκε η ενίσχυση για το έτος 2019.

Η τιμή ενίσχυσης κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα εφόσον διαπιστώνεται αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης, και δη εάν η επιλέξιμη έκταση ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια. Εξάλλου, είναι πολύ πρώιμο να γίνεται συζήτηση για την τιμή ενίσχυσης, καθώς ο καθορισμός της από το ΥΠΑΑΤ θα πραγματοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2021 και μετά, προκειμένου να ακολουθήσει στη συνέχεια η πληρωμή.

Για να «κλείσει» η τιμή, πρέπει πρώτα να παραδοθεί το προϊόν στα εκκοκκιστήρια. Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λάβουν την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Παράλληλα, όμως, πρέπει να πληρούν και μία σειρά άλλων προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, να:

✱ Καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις και η καλλιέργεια να έχει δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι στην Αίτηση πρέπει να αναφέρουν το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι μέλος, καθώς και ότι αιτούνται της ειδικής ενίσχυσης.

✱ Έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος, με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2020, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, που απαιτείται επανασπορά.

Σημειώνεται ότι η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων με βαμβάκι αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτοτύπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά εκτάριο ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο σε καλλιέργεια υβριδίων βάμβακος. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή.

✱ Συγκομίζουν και να παραδίδουν την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν, υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.

✱ Μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης.

Από την πλευρά τους, οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις παραλαμβάνουν, επεξεργάζονται και αποστέλλουν τα στοιχεία των παραδόσεων βάμβακος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται ότι η μέση απόδοση του εκκοκκιστηρίου, στο οποίο έχουν παραδώσει οι παραγωγοί, πρέπει να είναι άνω του 32%, η οποία παρακολουθείται και επιβεβαιώνεται με τελικό ισοζύγιο.

Σε περίπτωση που η απόδοση μιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, δεν θα χορηγείται στους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση.