Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την απλοποίηση ίδρυσης επιχειρήσεων

Ξεκινάει στις 28 Μαρτίου ο 2ος κύκλος του προγράμματος: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από σήμερα, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016, το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων».

Ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ.

Για το σχέδιο νόμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το  http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7758.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις διατάξεις του σχεδίου νόμου, η Υπηρεσία Μίας Στάσης θα λειτουργεί από τα επιμελητήρια και εντός μίας ημέρας ή το αργότερο την επόμενη και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχειών θα προχωρά στην ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας. Ακόμη, προβλέπεται ψηφιακή πλατφόρμα ώστε η σύσταση μιας εταιρείας να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά ενώ προβλέπεται και γραμμάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας.

«Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα» η απάντηση από την Υπηρεσία Μιας Στάσης

Για τη σύσταση μιας εταιρείας οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές ή το πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο γι αυτό θα προβαίνουν (με έγχαρτο ή ηλεκτρονικό τρόπο) στις παρακάτω ενέργειες:

– Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη αίτηση – εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση της εταιρείας και όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία ή/και έγγραφα.

– Καταθέτουν νομίμως υπογεγραμμένα εταιρική σύμβαση/καταστατικό της εταιρείας.

– Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να προβεί :

– σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων καθώς και σε έλεγχο της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

– σε προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και στη χορήγηση έγκρισης χρήσης αυτών, μέσω της πρόσβασης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία

– στη χορήγηση απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

– στην αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων, μελών ΔΣ και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

– στη δημιουργία φακέλου και μερίδας της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στη χορήγηση αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης της σύστασης και ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

– στις απαραίτητες ενέργειες, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ. της εταιρείας

– στις απαραίτητες ενέργειες, μέσω παροχής πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία

– στην αποστολή ηλεκτρονικά ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

– στην εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου

– στην κατανομή του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και, όπου απαιτείται, στην απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή.

– στην έκδοση ψηφιακά υπογεγραμμένων αντιγράφων των εταιρικής σύμβασης/καταστατικού και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

– Εάν από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Μίας Στάσης προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή η εταιρική σύμβαση/καταστατικό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία των πέντε εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της Εταιρείας δεν καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

e-ΥΜΣ

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης αφορά μόνο στις περιπτώσεις εταιρειών για τη σύσταση των οποίων δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας

Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας περιλαμβάνει το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο, και το ποσό αποδίδεται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μιας Στάσεως.

Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης εταιρείας και σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται:

α) η αμοιβή του συμβολαιογράφου και η αμοιβή του δικηγόρου, όπου απαιτείται, και

β) το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται.

Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων ιδρυτών και δεν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στην αρμόδια Υπηρεσία μίας Στάσης και δεν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπομένου και αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό ενώ σημειώνεται ότι το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της e-ΥΜΣ δεν οφείλεται για όσες συστάσεις γίνουν μέσω e-ΥΜΣ εντός του πρώτου έτους από τη θέση σε ισχύ του νόμου.

Σημειώνεται ότι με την έναρξη ισχύος του νόμου καταργείται το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο κατά τη σύσταση εταιρείας.

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του νόμου ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών. Από το νόμο ρητά εξαιρούνται τράπεζες, ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες του ν.δ. 608/1970 «περί εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων», οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες οι οποίες συστήνονται με νόμο, οι εταιρείες των οποίων η σύσταση προέρχεται από μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις υπαρχουσών εταιρειών, οι εταιρείες των οποίων η ειδική νομοθεσία που διέπει τη σύστασή τους απαιτεί την έγκριση της σύστασης από αρμόδια διοικητική αρχή και άλλες περιπτώσεις που ρητά εξαιρούνται από ειδικές διατάξεις νόμων.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύναται να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και άλλες περιπτώσεις υπόχρεων καταχώρισης ή δυνάμενων να καταχωρισθούν στο Γ.Ε.ΜΗ., ή να ενταχθούν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης και άλλες διαδικασίες σχετικές με τη σύσταση εταιρείας ή να υπαχθούν και άλλες εταιρικές πράξεις που είναι καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. (πέραν της σύστασης).

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

-Διαφήμιση-