Ταβάνι τα 100 ευρώ για πληρωμές με μετρητά στην εφορία

«Ταβάνι» τα 100 ευρώ για πληρωμές με μετρητά στην εφορία
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Με χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή επιταγές θα εξοφλούνται πλέον οφειλές άνω των 100 ευρώ στις ΔΟΥ.

Αυτό προβλέπει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ποσά έως 100 ευρώ μπορούν να εξοφληθούν με μετρητά.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα το όριο αυτό ήταν τα 200 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση του ΓΓ Εσόδων έχει ως εξής:

O Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύουν.
 3. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1056/2010 (ΦΕΚ 712 Β΄) «Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά», όπως ισχύει.
 4. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1212/2012 (ΦΕΚ 3338 Β΄) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει.
 5. Την αριθμ. 1080841/6986/0016/2003 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1397 Β΄) «Είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών», όπως ισχύει.
 6. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 130 και 372 Β΄), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/08-08-2013 (ΦΕΚ 2003 Β΄) και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (ΦΕΚ 2417 Β΄) και την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23-12-2013 (ΦΕΚ 3317 Β΄).
 7. Την αριθμ. 1 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 20-01-2016 (ΦΕΚ 18 ΥΟΔΔ) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
 8. Το γεγονός ότι η αύξηση των συναλλαγών με επιταγές έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας τόσο κατά την μεταφορά των χρημάτων όσο και κατά την ώρα της συναλλαγής και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.
 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 10. Οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες κατ΄ εξαίρεση εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)/Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, εφόσον το προς καταβολή – ανά ημέρα – ποσό υπερβαίνει συνολικά τα 100 ευρώ (100 €).
 11. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1056/2010 (ΦΕΚ 712 Β΄) «Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Γεώργιος Πιτσιλής

-Διαφήμιση-
Delegate