Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για τα de minimis στους αλιείς της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον Daniel – Αναλυτικά τα ποσά

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος με τη διαδικασία χορήγησης κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), στους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της περιφέρειας Θεσσαλίας με σκοπό τη στήριξή τους λόγω μείωσης της αλιευτικής τους παραγωγής ή /και λόγω ζημιών που υπέστησαν στα σκάφη και στον αλιευτικό τους εξοπλισμό, από την κακοκαιρία Daniel κατά το έτος 2023

Δικαιούχοι της ενίσχυσης- όροι επιλεξιμότητας

Δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Σποράδων μόνο για τη Σκιάθο και Λάρισας, κάτοχοι επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας, είτε κάτοχοι σκαφών μέσης αλιείας εφοδιασμένων με γρι γρι, είτε κάτοχοι επαγγελματικών σκαφών αλιείας εσωτερικών υδάτων, με την αλιευτική τους άδεια σε ισχύ το 2023. Εξαιρούνται οι κάτοχοι σκαφών μέσης αλιείας εφοδιασμένων
με το αλιευτικό εργαλείο «τράτα βυθού» .

Ύψος ενίσχυσης – όροι επιλεξιμότητας

Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο (ενιαία επιχείρηση) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθ. 4 της ΚΥΑ αριθμ.1589/383038/12.12.2023 (Β’ 7039) ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας κάθε πλοιοκτήτη επι το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία ολικού μήκους του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που κατέχει, με ποσό ενίσχυσης ανα σκάφος παρακτιας αλιείας , ανα σκάφος με γρι γρι και ανα σκάφος αλιείας εσωτερικών
υδάτων, ως εξής:

α) σε 1800 € ανά σκάφος για παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων

β) σε 2.600 € ανά σκάφος για παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 11,99 μέτρων

γ) σε 7.000 € ανά σκάφος για παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος12 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων

δ) σε 8.000 € ανά σκάφος για παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 15 μέτρων

ε) σε 12.000 € ανά σκάφος για αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας με γρι γρι

στ) σε 1.800 ανά σκάφος για αλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων ανεξαρτήτου μήκους.

Για τον προσδιορισμό του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης είναι απαραίτητη η τήρηση των προϋποθέσεων:

α) Οι κάτοχοι των αλιευτικών σκαφών να έχουν δηλώσει τα στοιχεία της αλιευτικής τους παραγωγής για το 2022 ή/ και 2023 στο ΟΣΠΑ (έως και Οκτώβριο, δήλωση έως και 12.11.2023). Εξαιρούνται οι κάτοχοι επαγγελματικών σκαφών αλιείας εσωτερικών υδάτων

β) για πλοιοκτήτες /συμπλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών άνω των 12 μέτρων ολικού μήκους με γρι γρι που είναι υπόχρεοι να έχουν συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης , ότι αλίευαν εντός του Παγασητικού κόλπου από 1η έως 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια ενιαία επιχείρηση του τομέα της αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένης και της χορηγούμενης με την ΚΥΑ 1589/383038 /12.12.2023 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 € σε οποιαδήποτε περίοδο 3 οικ. ετών δηλ. για την περίοδο 2021-2023.

Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο τομέα της αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας σε οποιαδήποτε περίοδο 3 οικ. έτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο εθνικό όριο που καθορίζεται στο παράρτημα του Καν (ΕΕ) 717/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (25.343.906 €).

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την εγκύκλιο