Και με τη βούλα…το ετήσιο ακατάσχετο των αγροτών

Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.: «Ορατός ο κίνδυνος να χαθούν οι επιδοτήσεις χιλιάδων αγροτών»
-Διαφήμιση-

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκεμβρίου η πολυαναμενόμενη τροπολογία του ΥΠΑΑΤ για το ετήσιο ακατάσχετο των αγροτών.  

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω τροπολογία πέρασε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, μαζί με άλλες τροποποιήσεις υπέρ των αγροτών.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 12 του νομοσχεδίου, περιλαμβάνεται η τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014, με την παράγραφο 5 να διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν:

α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά». Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από τις 10.12.2018.

Υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζει να ισχύει κανονικά για τους παραγωγούς και το ακατάσχετο του λογαριασμού, ύψους 1.250 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή 1.250 ευρώ επί 12 μήνες (15.000 ευρώ).

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ για το ακατάσχετο

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 28/12

-Διαφήμιση-