Προκήρυξη χρηματοδότησης έργων ερευνητικής συνεργασίας από την ΓΓΕΤ

Προκήρυξη χρηματοδότησης έργων ερευνητικής συνεργασίας από την ΓΓΕΤ

Σε κοινές προκηρύξεις έργων Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με την Κίνα, τη Γερμανία, το Ισραήλ και τη Ρωσία ανακοίνωσε ότι προχωρά η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Οι προσκλήσεις αυτές, που γίνονται στο πλαίσιο των σχετικών διμερών συμφωνιών συνεργασίας, πρόκειται να ανακοινωθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του 2016. Ο προϋπολογισμός ανά έργο θα ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ από την ελληνική πλευρά, με αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή της άλλης πλευράς.

Αναλυτικότερα, οι προκηρύξεις θα αφορούν την υποβολή προτάσεων για την εκτέλεση έργων διμερούς Ε&Τ συνεργασίας μεταξύ:

  • Ελλάδας – Κίνας (με ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την ελληνική συμμετοχή: 10 εκατ. ευρώ)
  • Ελλάδας – Γερμανίας (ελληνική συμμετοχή: 9 εκατ. ευρώ)
  • Ελλάδας – Ισραήλ (ελληνική συμμετοχή: 9 εκατ. ευρώ)
  • Ελλάδας – Ρωσίας (ελληνική συμμετοχή: 9 εκατ. ευρώ)

Τα διμερή έργα που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της δράσης, θα προωθήσουν πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος που έχουν ήδη διαμορφωθεί μέσω διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς των συνεργαζόμενων χωρών και τα οποία είναι συμβατά με την ελληνική στρατηγική στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), καθώς και με τις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020.

Οι επιλέξιμοι τομείς ανά χώρα θα αναφερθούν αναλυτικά στις επιμέρους προκηρύξεις των Δράσεων, που θα ακολουθήσουν. Οι προκηρύξεις θα απευθύνονται σε ερευνητικούς Οργανισμούς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κοινών κριτηρίων τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από την συνεργαζόμενη χώρα. Η τελική επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν, θα γίνει από κοινή μικτή επιτροπή, η οποία θα λάβει υπόψη της τις αξιολογήσεις των προτάσεων και των δύο πλευρών.