Από 6/6 η υποβολη αιτήσεων για την πρώτη φάση του Μέτρου Συνεργασίας

Θεσσαλονίκη: Συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στην EIMA και στην Agrotica.
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Από την Τετάρτη 6 Ιουνίου θα αρχίσει να «τρέχει» η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των υπομέτρων 16. 1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή».

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται για τη Δράση 1 των δύο υπομέτρων, δηλαδή για την «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και τη «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 Ιουνίου 2018 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Όσο για το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων για τη Δράση 2, αναμένεται να ανακοινωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημόσια δαπάνη για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 1.361.666 ευρώ, για τη Δράση 2 σε 45.138.334 ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.».

Μάλιστα και όσον αφορά στο υπομέτρο 16.1 – 16.2, μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Υπομέτρου έχει κατανεμηθεί στις Περιφέρειες για την υλοποίηση πιλοτικών έργων που αφορούν σε προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας που χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας, εφόσον το σύνολο των μελών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια (Περιφερειακό επίπεδο). Το υπόλοιπο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού αποτελεί το εθνικό σκέλος.

Το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 υλοποιείται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Η δημόσια δαπάνη για του εν λόγω υπομέτρο ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 291.667 ευρώ, και για τη Δράση 2 σε 17.208.333 ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.».

Χρηματοδότηση

Υπενθυμίζεται οτι η χρηματοδότηση μίας Επιχειρησιακής Ομάδας (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά στο 100%, εκτός από την περίπτωση των δαπανών που σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1). Στην περίπτωση αυτή, η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Υπομέτρα 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” και 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι” προσαυξημένη κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90%.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης 

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress