του Στέλιου Ψωμά, συμβούλου του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών

Με τη νέα νομοθεσία (Ν.4602/2019), οι κατ’ επάγγελμα αγρότες αντιμετωπίζονται με ευνοϊκότερους όρους από τους λοιπούς επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος έως 500 κιλοβάτ (kWp). Το δύσκολο πλέον είναι να λάβουν όρους σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και μάλιστα όρους που να είναι εύλογοι και όχι πολύ υψηλοί.

Η πώληση της παραγόμενης ενέργειας για κατ’ επάγγελμα αγρότες (για έργα <500 kWp) γίνεται σε μια τιμή η οποία είναι κατά 10% υψηλότερη από τη «μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις τρεις προηγούμενες πριν από την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν την εν λόγω κατηγορία φωτοβολταϊκών σταθμών, ή αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία».

Παράδειγμα: Αν υποθέσουμε ότι το 2019 θα διενεργηθεί μία μόνο ανταγωνιστική διαδικασία για φωτοβολταϊκά, η μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις δύο προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες της ίδιας κατηγορίας (δεν υπήρξε τρίτη) ήταν 72,11 €/MWh. Άρα, η Τιμή Αναφοράς θα είναι 1,1 x 72,11=79,32 €/MWh. Αν διενεργηθούν δύο διαγωνισμοί για φωτοβολταϊκά εντός του 2019 και η μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς κατά τις τρεις προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες πριν από την τελευταία διαμορφωθεί π.χ. στα 68 €/MWh, η Τιμή Αναφοράς θα είναι 1,1 x 68=74,8 €/MWh. Βέβαια, το πιο ρεαλιστικό είναι πως το νωρίτερο που μπορεί να γίνει μια επένδυση είναι το 2020.

Προφανώς, δεν μπορεί να ξέρει κάποιος τις τιμές που θα προκύψουν από μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες και αυτό επιφέρει έναν δισταγμό για το αν πρέπει να προχωρήσει κανείς. Παρ’ όλα αυτά, επειδή οι τιμές των διαγωνισμών αντικατοπτρίζουν και το κόστος των συστημάτων στην αγορά, θα πρέπει να περιμένει κανείς ότι η επένδυση θα είναι βιώσιμη.

Ενδεικτικό παράδειγμα

Οι βασικές υποθέσεις είναι οι εξής (βλ. και πίνακα):

i) Ισχύς σταθμού: 500 kWp (απαιτούνται περίπου 8 στρέμματα), ii) Ενδεικτικό κόστος επένδυσης: 300.000 €, iii) Ενδεικτικό λειτουργικό κόστος: 8.500 € (πρώτο έτος με τιμαριθμική αναπροσαρμογή τα επόμενα χρόνια) iv) Ίδια κεφάλαια: 30%, v) Δεκαετής δανεισμός του υπολοίπου, vi) Ενδεικτική τιμή πώλησης ενέργειας: 74 €/MWh, vii) Φορολογικός συντελεστής: ό,τι ισχύει για τους αγρότες (αν και αναμένονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις επενδύσεις). Όπως βλέπουμε, πρόκειται για μια επικερδή επένδυση. Ακόμη και αν αλλάξουν κάποιες από τις υποθέσεις που κάναμε, η επένδυση αξίζει τον κόπο. Τα παραπάνω υποθέτουν ότι θα χρησιμοποιηθεί o συνήθης εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια σε σταθερές βάσεις με έναν κεντρικό αντιστροφέα.

 

Σήμερα, όμως, οι τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν τη δυνατότητα για νέα προϊόντα που μπορούν να βελτιώσουν τις αποδόσεις. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, η τάση της αγοράς είναι να χρησιμοποιούνται μονοκρυσταλλικά και όχι πολυκρυσταλλικά πλαίσια, πλαίσια με half-cells για μειωμένες απώλειες, πλαίσια με παραγωγή και από την οπίσθια πλευρά (bifacial βλ. φωτό), τα οποία κατ’ ελάχιστον θα αυξήσουν την παραγωγή κατά 5% και υπό συνθήκες και έως 20%, ενώ κερδίζουν έδαφος και οι ιχνηλάτες (trackers) μονού άξονα.

Φυσικά, μπορεί να γίνει συνδυασμός όλων των παραπάνω για μεγαλύτερη αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος. Σε ό,τι αφορά τους αντιστροφείς (inverter) σε αυτά τα μεγέθη παρατηρείται πλέον μια έντονη στροφή προς μικρούς (string) αντιστροφείς που έχουν υψηλές αποδόσεις και μικρότερο κόστος συντήρησης. Οι νέες τεχνολογίες θα επιβαρύνουν κατά τι το κόστος της επένδυσης, οι αυξημένες αποδόσεις όμως, όχι απλώς θα ισοφαρίσουν τη διαφορά, αλλά θα επιφέρουν μεγαλύτερο κέρδος για τον επενδυτή.

Βασικοί δείκτες επένδυσης

Ισχύς σταθμού 500 kWp
Κόστος ανάπτυξης και κατασκευής 300.000 €
ΦΠΑ 30.000 €
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 210.000 €
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 30.000 €
Ίδια κεφάλαια 90.000 €
Ετήσια παραγωγή ενέργειας (πρώτο έτος) 750 MWh
Παραγωγή ενέργειας στην 20ετία 14.718 MWh
Έσοδα στην 20ετία 1.089.161 €
Λειτουργικά έξοδα στην 20ετία 185.038 €
Κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων (EBITDA) στην 20ετία 904.123 €
Τόκοι δανείων 79.564 €
Φόροι στη διάρκεια ζωής της επένδυσης 132.080 €
Χρηματικές ροές προς μετόχους
στη διάρκεια ζωής της επένδυσης
464.179 €
Απλή περίοδος αποπληρωμής 6,5 έτη
Απόσβεση επένδυσης 10,0 έτη
Εσωτερικός βαθμός απόδοσης
επένδυσης (IRR on equity)
17,60%
-Διαφήμιση-
gaia-sense