Της Μαρίας Αλεξίου

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη, παγκοσμιοποίηση και εταιρική διακυβέρνηση, νέες τεχνολογίες και διά βίου μάθηση είναι οι νέοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 για να προσδιορίσουν το περιβάλλον μίας νέας εποχής.

Σήμερα, τρεις αλληλένδετες μεταξύ τους προκλήσεις καθορίζουν τις συνθήκες που οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν για τη βιωσιμότητά τους: οι προσδοκίες των μετόχων για ανάπτυξη και μεγέθυνση των κερδών, η ανάγκη των εργαζομένων για εργασία που δίνει νόημα στη ζωή τους και η απαίτηση του κοινωνικού συνόλου όχι μόνο να σέβονται αλλά και να προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις, φροντίζοντας παράλληλα για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επιτακτική η ανάγκη των επιχειρήσεων για ενσωμάτωση της στρατηγικής ΕΚΕ

Είναι σαφές πλέον, και ιδιαίτερα μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση στα τέλη του 2000, την οποία όλοι εκ των υστέρων αναγνωρίζουμε ως απόρροια της έλλειψης υπευθυνότητας, διαφάνειας, αλλά και συνείδησης για τις επιπτώσεις που έχει η «συμπεριφορά μας», ότι η ανάγκη για ενσωμάτωση της στρατηγικής ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στη λήψη αποφάσεων είναι επιτακτική.

O κίνδυνος κατάρρευσης του πλανήτη είναι όχι απλώς πιθανός, αλλά και υπαρκτός για εκατομμύρια ανθρώπων πάνω στη γη, που βιώνουν ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι επιχειρήσεις καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί και να συμπράξουν στην εξεύρεση των λύσεων.

Η υιοθέτηση το 2000 του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) ήταν το πρώτο βήμα στην προσπάθεια αυτή σε παγκόσμια κλίμακα. Και για πρώτη φορά ο ιδιωτικός τομέας προσκλήθηκε επίσημα να συμβάλει ως μέρος της λύσης.

Στην ίδια κατεύθυνση, το 2015, όταν η διεθνής κοινότητα στην έδρα του ΟΗΕ συνυπέγραψε την Ατζέντα 2030, με τους 17 κοινούς στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, έθεσε ως μία απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας και των πολιτών, αλλά και όλων όσοι τελικά η επιβίωσή τους εξαρτάται από την ίδια πηγή –δηλαδή τον πλανήτη– και φέρουν την ίδια υποχρέωση για «υπευθυνότητα».

Η εμπέδωση του νέου αυτού τρόπου αντίληψης της επιχειρηματικής λειτουργίας, σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, όπου ο τρόπος να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις είναι συλλογικός και εναρμονισμένος με τις μελλοντικές μας ανάγκες και οι ίδιες αρχές υπευθυνότητας διέπουν τη διακυβέρνηση οργανισμών και επιχειρήσεων τοπικά, αλλά και παγκόσμια, προϋποθέτει την ανάλογη παιδεία και γνώση. Έμπρακτη απόδειξη, ωστόσο, της «αυτο-δέσμευσης» όπως πρεσβεύει το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ στις δέκα αρχές ως «κανόνες λειτουργίας» μίας επιχείρησης ή οργανισμού είναι ο τρόπος που η ίδια η επιχείρηση εφαρμόζει τις αρχές αυτές στις συναλλαγές της με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις καλούνται να ενσωματώσουν, τόσο στα κριτήρια επιλογής όσο και στις σχετικές αναθέσεις έργων και προμήθειας, την απαίτηση για «σεβασμό των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου».

Κομβικός ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και της δημόσιας διαβούλευσης

Η δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διαβούλευση και η ανοιχτή πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου σε «ανοιχτές πλατφόρμες» που είτε δημοσιοποιούν τα στοιχεία, τα οποία οι ίδιες οι επιχειρήσεις προσφέρουν ως απόδειξη της «αυτο-συμμόρφωσης» με τις δέκα αρχές του ΟΣ και άλλα διεθνή πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας (π.χ. ΟΟΣΑ Οδηγίες για Υπεύθυνες Επιχειρήσεις, ISO 26000 κ.λπ.), είτε τα στοιχεία αυτά αντλούνται από τον δημόσιο χώρο, έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη και σαφέστερη πίεση της «διασφάλισης» των πληροφοριών, αλλά και του τρόπου εφαρμογής των δέκα αρχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Απόρροια αυτών είναι και η προσθήκη των αντίστοιχων όρων στις δημόσιες προμήθειες, όπου, οι αναθέσεις δημόσιων έργων θα πρέπει να τηρούν και τις αρχές βιωσιμότητας και υπευθυνότητας κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεσή τους.

Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που ολοένα και περισσότερο εμπλέκουν διεθνείς και τοπικές επιχειρήσεις στην εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης στις δημόσιες επενδύσεις, είναι ότι η τάση αυτή επηρεάζει εξίσου τις μεγάλες και περισσότερο διεθνοποιημένες επιχειρήσεις και τις μικρότερες τοπικής εμβέλειας επιχειρήσεις, που λειτουργούν ως προμηθευτές των μεγαλύτερων ή του δημόσιου τομέα. Επίσης, επηρεάζονται όλοι οι κλάδοι της οικονομίας ανεξάρτητα αν έχουν άμεση σχέση με τον καταναλωτή.

Τα βήματα και οι ενέργειες των επιχειρήσεων για ΕΚΕ και βιωσιμότητα

Πώς μπορεί, κατά συνέπεια, μία επιχείρηση να εντάξει την ΕΚΕ και τη βιωσιμότητα στη στρατηγική της και να συνδέσει τους στόχους της και τις πρακτικές της με τα πιο διαδεδομένα σχετικά πρότυπα και καλές πρακτικές;

Παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενέργειες:

✱ Με ρητή δέσμευση για την τήρηση των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το πώς αυτές εφαρμόζονται από την επιχείρηση, αλλά και τους συνεργάτες αυτής (π.χ. προμηθευτές).

✱ Η ύπαρξη Κώδικα Δεοντολογίας που υποστηρίζει την εφαρμογή των αρχών και παρέχει σχετικές οδηγίες.

✱ Η ετήσια αυτο-αξιολόγηση πολιτικών και πρακτικών που ακολουθεί η επιχείρηση σχετικά με αυτές τις δέκα αρχές.

✱ Υποστήριξη της ανοιχτής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους (γραμμή παραπόνων, επιτροπές εργαζομένων κ.λπ.).

✱ Υποστήριξη της ανοιχτής επικοινωνίας με προμηθευτές, πελάτες και άλλους συμ-μετόχους (τοπικές κοινότητες).

✱ Εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών στις πολιτικές και τις αρχές της επιχείρησης.

✱ Δημόσιες δεσμεύσεις, αναφορές και πιστοποιήσεις της επιχείρησης και για την επιχείρηση.

✱ Διάλογος και συνεντεύξεις με εργαζόμενους και συνεργάτες της επιχείρησης σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθεί.

✱ Μέτρηση αποτελεσμάτων πολιτικών και δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής ΕΚΕ και βιωσιμότητας.

✱ Έκδοση αναφορών και απολογισμού με πληροφορίες σχετικές και ουσιώδεις για τους κύριους συμ-μετόχους, όπως προβλέπεται και από τη συναφή νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μαρία Αλεξίου είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR Hellas και μέλος του ΔΣ CSR Europe.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Προστατεύουμε το περιβάλλον με πράξεις

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που έχει σημειώσει η τράπεζα, τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται σημαντική. Η συμβολή της μέσα από σειρά πολυεπίπεδων δράσεων τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην εξοικονόμηση πόρων σημειώνει σταθερή αύξηση.

Επιδόσεις που αναδεικνύουν τη σταθερή της δέσμευση να λειτουργεί και να δραστηριοποιείται με τρόπο συμβατό με τους παγκόσμιους στόχους για την προστασία του κλίματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη καταγράφει κάθε χρόνο η Τράπεζα Πειραιώς, σε ό,τι αφορά τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Από το 2014 έως και το 2018 η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταναλώσει 35% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια ανά εργαζόμενο μειώνοντας αντίστοιχα κατά 40% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πάνω από 550.000 kWh παρήχθησαν από φωτοβολταϊκά συστήματα εγκατεστημένα σε 29 καταστήματα (net-metering).

Ανακύκλωση υλικών

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 4.000 συλλογές υλικών από το σύνολο των καταστημάτων και των κτηρίων διοίκησης σε Αθήνα και περιφέρεια και ανακυκλώθηκαν περίπου 862 τόνοι στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, με τη χρήση της Winbank και των ηλεκτρονικών μέσων εξοικονομήθηκαν 800 τόνοι χαρτιού μέσω 140 εκατ. ηλεκτρονικών
συναλλαγών.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς την ίδια περίοδο απέφυγαν 57 εκατ. χιλιόμετρα οδικών μετακινήσεων χάρη στα προγράμματα e-learning. Αντίστοιχα, χρησιμοποίησαν 47% λιγότερο toner. Και μέσα από όλα αυτά η Τράπεζα εξοικονομεί κάθε χρόνο περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Χρήση προϊόντων από ανακυκλώσιμα υλικά

Ήδη από το 2005 η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει και πολιτική πράσινων προμηθειών, επιλέγοντας προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται το πιστοποιημένο χαρτί FSC, τα ανακυκλωμένα αναλώσιμα, οι λαμπτήρες εξοικονόμησης, τα περιβαλλοντικά πιστοποιημένα απορρυπαντικά προϊόντα (eco-label) και οι βιοδιασπώμενες σακούλες. Σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης, το 2018 πραγματοποιήθηκε προμήθεια περισσότερων 25.000 τεμαχίων, εκ των οποίων το 53% προήλθε από αναγόμωση και από το 2014 έως το 2018, η κατανάλωση toner ανά εργαζόμενο έχει μειωθεί κατά 47%.

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε αριθμούς
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας /εργαζόμενο (2008-2018): – 35%
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας/τετραγωνικό μέτρο (2014-2018): – 17%
Eκπομπές διοξειδίου του άνθρακα/τ.μ. (2014-2018): – 40%
Kατανάλωση toner / εργαζόμενο (2014-2018)- 47%
Περιορισμός οδικών μετακινήσεων λόγω e -learning (2014 – 2018): 57 εκατ. χιλιόμετρα
Kαθαρό οικονομικό όφελος από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας περίπου 5 εκατ. ευρώ ετησίως

 

Η Τράπεζα Πειραιώς στη συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος των G7

Η προστασία της βιοποικιλότητας και του κλίματος αποτελεί ένα κρίσιμης σημασίας μηχανισμό για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το θέμα αυτό απασχολεί και τις επτά πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, το λεγόμενο G7, στο πλαίσιο των καθιερωμένων συναντήσεών τους. Στις αρχές του περασμένου Μαΐου το θέμα τέθηκε και στην ατζέντα της συνάντησης των Υπουργών Περιβάλλοντος των G7, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία. Στη συνάντηση προσκλήθηκε και συμμετείχε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία, όπως είναι γνωστό, δραστηριοποιείται έντονα όχι μόνο σε εγχώριο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο με τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Τράπεζα ήταν προσκεκλημένη από τον επίτροπο Περιβάλλοντος της ΕΕ, κ. Karmenu Vella, να συμμετάσχει σε ειδική συνεδρίαση των Υπουργών, με θέμα «Η χρηματοδότηση της προστασίας και αειφόρου χρήσης της βιοποικιλότητας», όπου συζητήθηκε ο ρόλος που έχει ο χρηματοπιστωτικός τομέας παγκοσμίως στην προώθηση επενδύσεων που ωφελούν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στόχος των διήμερων διαβουλεύσεων ήταν να διαμορφωθεί η «Χάρτα για τη Βιοποικιλότητα» που θα τεθεί προς έγκριση από τους αρχηγούς κρατών στην επόμενη συνάντηση των G7 που θα γίνει μέσα στο 2019 στο Biarritz της Γαλλίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν υπουργοί Περιβάλλοντος και από άλλες προσκεκλημένες χώρες, εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΟΟΣΑ), από τον επιστημονικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και από την κοινωνία των πολιτών.

Ο εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και του κλίματος μπορεί να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες αγορές. Επεσήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον αγροδιατροφικό τομέα και τον τουρισμό στην Ελλάδα, δύο οικονομικοί κλάδοι που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προστασία της φύσης και του κλίματος με τις χρηματοδοτήσεις της.


ΕΛΠΕ: «Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ»

Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για έναν καλύτερο πλανήτη

Οι 17 Στόχοι ΒιώσιμηςΑνάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή μας και το μέλλον των επόμενων γενεών βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της στρατηγικής των σύγχρονων εταιρειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας, υιοθετεί διαδικασίες και εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και την παραγωγή υψηλών προδιαγραφών προϊόντων. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, διαχειρίζεται ορθολογικά τους φυσικούς πόρους, μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα, παρακολουθεί και βελτιώνει την ποιότητα της ατμόσφαιρας και επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και ενδεικτικά αφορούν:

1. Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών/καταναλωτών στην εξορθολογισμένη χρήση της ενέργειας.

2. Στη στήριξη καινοτόμων ιδεών και νεοφυών επιχειρήσεων με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.

3. Στη συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα για την υλοποίηση προγραμμάτων που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

4. Στην εκπόνηση έργων υποδομής, όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολεία, εγκατάσταση και συντήρηση περιβαλλοντικών σταθμών σε περιοχές που ο Όμιλος ασκεί την επιχειρηματική δραστηριότητά του.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με τις δράσεις του για βιώσιμη ανάπτυξη, φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για έναν καλύτερο πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί το πρόγραμμα «Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ», το οποίο πραγματοποιείται για 6η συνεχή χρονιά και απευθύνεται σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 9.000 μαθητές έχουν παρακολουθήσει 312 εργαστήρια περιβαλλοντικού περιεχομένου σε 53 απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές. Τα εργαστήρια υλοποιούνται σε συνεργασία με 33 φορείς, όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μουσείο Φυσική Ιστορίας του Πανεπιστήμιου της Κρήτης, το Νόησις, το ΕΛΚΕΘΕ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και πολλούς ακόμα αξιόλογους συνεργάτες.

Το 2019 εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας στο Γυμνάσιο της Ηρακλειάς και τις προσεχείς ημέρες θα εγκαινιαστεί αντίστοιχο έργο στο Γυμνάσιο της Δονούσας. Τη φετινή χρονιά, το πρόγραμμα «Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ» έχει ως κεντρικό άξονά του 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι οποίοι έχουν σκοπό τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη, τη σωστή ενεργειακή διαχείριση, την υπεύθυνη κατανάλωση νερού, την προαγωγή της υγείας και τη διασφάλιση ισότιμων δικαιωμάτων και ευημερίας για όλους με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό 22 ομάδες από σχολεία της περιφέρειας συμμετείχαν σε δημιουργικό διαγωνισμό, κατά τον οποίο κλήθηκαν να διατυπώσουν σε γραπτή έκθεση υλοποιήσιμες ιδέες για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Νικήτρια αναδείχθηκε ομάδα 9 μαθητών από το 4ο ΓΕΛ Άρτας, ενώ το έπαθλο που κατέκτησαν ήταν τριήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια του οποίου μαθητές και εκπαιδευτικοί-συνοδοί επισκέφτηκαν το Ευρωκοινοβούλιο, την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ, όπου τους δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσουν την ιδέα τους σε Ευρωπαίους αξιωματούχους, πραγματοποιώντας παράλληλα εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία, μνημεία και μουσεία της πόλης.

Το πρόγραμμα είναι μία πρωτοβουλία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που υλοποιείται με τη συνεργασία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Άγονη Γραμμή Γόνιμη». Τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και για πρώτη φορά έχει την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με έδρα τις Βρυξέλλες.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσει να στηρίζει προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη διάχυση των εννοιών που συνδέονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το όραμα της Ευρώπης του 2030.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα 
«Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ» στο: www.energyforlife.gr.


Bayer: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με Συμμετοχή & Διάδραση

Στην Bayer προτεραιότητα αποτελεί η συμβολή της στη διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων μέσα από τα προϊόντα της, προτεραιότητα που συνοψίζεται στη φράση «Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή».

Με καινοτόμες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες, η Bayer υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να λειτουργεί υπεύθυνα και μέσα από τη δραστηριότητά της να συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών που φιλοδοξούν να απαντήσουν σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις. Η Bayer Ελλάς εστιάζει σε τρεις στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και συγκεκριμένα στην Εξάλειψη της Πείνας, στην Καλή Υγεία και την Ευημερία και στη Δημιουργία ευέλικτων υποδομών και την προώθηση της βιώσιμης εκβιομηχάνισης και της καινοτομίας.

Για μια κοινωνία… με καλύτερη ζωή

Στον κλάδο της Υγείας η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Bayer Ελλάς μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υποστήριξη κατοίκων ακριτικών νησιών του Αιγαίου σε συνεργασία, με την Ομάδα Αιγαίου, η οποία διενεργεί ιατρικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, όπως και δωρεές εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού στα σχολεία των νησιών, αλλά και σημαντικά έργα υποδομής.

Ομοίως, η Bayer Ελλάς υποστηρίζει έμπρακτα ευπαθείς ομάδες όπως άπορους και ανασφάλιστους με σκοπό την πρόσβασή τους σε ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασίες όπως με το Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ιερά Μητρόπολη Ν. Φιλαδελφειας και Χαλκηδονας, αλλά και πρόσφυγες και μετανάστες με την παροχή φαρμάκων, τροφίμων και εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στην περίθαλψη και τη διαβίωσή τους.

Εκτός από την άμεση υποστήριξη, η Bayer είναι αρωγός πλήθους συλλόγων και ομάδων όπως ενδεικτικά της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ), του Σχολείου Παιδοογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, του Σύλλογο Φλόγα, του Ελληνικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για Άτομα με Αναπηρίες και του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών.

Τη δραστηριοποίησή της στον κλάδο της υγείας συμπληρώνουν ενέργειες όπως η θέσπιση της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Θρόμβωση, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου και η συμμετοχή των εργαζομένων της Bayer στην πρωτοβουλία “Be my Hero” με την εγγραφή τους ως Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών, και η συμμετοχή τους στην εθελοντική αιμοδοσία και τη δημιουργία τράπεζας αίματος για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των εργαζομένων και των οικείων τους.

Τελος, η εταιρεία διοργανώνει, σε τακτική βάση, ενημερωτικες ημερίδες σχετικά με σημαντικά θέματα υγείας, όπως η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και η έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου του μαστού και του καρκίνου του προστάτη, στο πλαίσιο του γενικότερου προγράμματος Be Well @ Bayer.

Ενισχύοντας την Έρευνα και την Εκπαίδευση, για μια καλύτερη ζωή

Καθώς η εκπαίδευση αποτελεί ζωτικό παράγοντα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, η Bayer δίνει τεράστια έμφαση στην υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας εστιάζοντας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ιατρικής καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, στον όμιλο Bayer λειτουργεί το Ίδρυμα Επιστήμης και Εκπαίδευσης της Bayer (Bayer Science and Education Foundation) – το οποίο αξιολογεί και αναδεικνύει με επιστημονικά βραβεία ερευνητικά επιτεύγματα – το οποίο καθιέρωσε πρόγραμμα υποτροφιών που απευθύνεται σε προ-πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στους κλάδους των Βιοεπιστημών και ειδικευόμενους της Ιατρικής. Ο επόμενος κύκλος υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2019 και θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουλίου 2019.

Επιπλέον, η Bayer δημιούργησε την πρωτοβουλία crowdsourcing, Grants4Indications™ – με την οποία προωθεί την εξερεύνηση νέων θεραπευτικών ενδείξεων – αλλά και έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο εργαστηρίων σε Σαν Φρανσίσκο και Βερολίνο, το CoLaborator™, έναν χώρο που δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητές σε νέες εταιρείες βιοεπιστημών να αποκτήσουν τα δικά τους ερευνητικά εργαστήρια. Στην Ελλάδα αντίστοιχα, η Bayer έχει εξοπλίσει με τεχνολογικό εξοπλισμό Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας, της Θήβας, της Κρήτης και της Άνδρου, το ΕΠΑΛ Πειραιά και το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Πειραιά.

Η επιχειρηματικότητα για μια καλύτερη ζωή

Στην Bayer, η καινοτομία δεν βρίσκεται μόνο στα εργαστήρια, αλλά προέρχεται και από μεγάλες ιδέες που αναδεικνύει στην πράξη. Μέσα από ένα διεθνές πρόγραμμα Ανοικτής Καινοτομίας, αλλά και πολλές ακόμη διεθνείς και τοπικές πρωτοβουλίες, προωθεί την επιχειρηματικότητα, με ενέργειες όπως τα προγράμματα Συνεργασίας στην Αλυσίδα Τροφίμων (Food Chain Partnership projects), φέρνοντας κοντά τους παραγωγούς, τους μεταποιητές, τους εμπόρους και το λιανικό εμπόριο τροφίμων.

Επιπλέον μέσα από τη συνεργασία της με την AIESEC Ελλάδος στο πρόγραμμα Global Volunteer, η Bayer προσφέρει τη δυνατότητα σε δέκα νέους από όλο τον κόσμο να εργαστούν εθελοντικά σε MKO και ιδρύματα με σημαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, οι δυο οργανισμοί επεκτείνουν τις κοινές δράσεις τους με τρεις υποτροφίες σε ισάριθμους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Global Entrepreneur.

Για την Bayer η καινοτομία και η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελούν βασικό συστατικό της επιτυχίας της, γι’ αυτό και δημιούργησε τα προγράμματα Grants4Apps® και Grants4Tech™. Το πρόγραμμα Grants4Apps® είναι μια ανοιχτή πρωτοβουλία καινοτομίας, που ξεκίνησε το 2013 ως πρόγραμμα crowdsourcing και σήμερα παρέχει οικονομική στήριξη σε προγραμματιστές και νεοσύστατες επιχειρήσεις για έργα σχετικά με λογισμικό, hardware και τεχνολογία, τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και των θεραπευτικών διαδικασιών. Παρομοίως η πρωτοβουλία Grants4Tech™ επιβραβεύει τις καινοτόμες τεχνολογίες για τη στήριξη της παραγωγής στη βιομηχανία των βιοεπιστημών.

Εργαζόμενοι και εταιρεία με συνεχιζόμενη προσφορά

Το Bayer Cares Foundation υποστηρίζει εθελοντές από τον Όμιλο Bayer και το έργο τους στις τοπικές κοινωνίες με επιπλέον χρηματοδότηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδρυμα εστιάζεται στις βιώσιμες καινοτόμες προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο για μελλοντικά έργα. Οι εργαζόμενοι της Bayer Ελλάς διακρίθηκαν το 2016 στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, για την τριετή προσφορά τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών, μέσα από τη συλλογή τροφίμων, ειδών προσωπικής υγιεινής, σχολικών ειδών και άλλων.

Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η Bayer δεν σταματά να αφουγκράζεται τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και, με οδηγό τις αξίες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, εργάζεται με πάθος ώστε μέσα από τα προϊόντα και τις δράσεις της να συμβάλει έμπρακτα στη διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.


 

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Mία επιτυχημένη πορεία 50 ετών

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται εδώ και 50 χρόνια στην Ελλάδα, με κινητήριο δύναμη το ανθρώπινο δυναμικό της, τη διαρκή επένδυση στον πρωτογενή τομέα και την καινοτομία, και, έχοντας σαφές όραμα, επιδεικνύει σημαντική και συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία.

Η εταιρεία, μέσα από δύο αναγνωρίσιμα και δυνατά εμπορικά σήματα, «Μπάρμπα Στάθης» και «Χρυσή Ζύμη», κατέχει διαχρονικά ηγετική θέση στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών και πρεσβεύει διεθνώς την ελληνική διατροφή, με καινοτόμα προϊόντα απαράμιλλης ποιότητας και μέγιστης ασφάλειας, με ευθύνη και ευαισθησία προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Βασικοί πυλώνες της λειτουργίας της εταιρείας είναι η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, η διαρκής επένδυση στον πρωτογενή τομέα και στην ελληνική επιχειρηματικότητα, η συνεχής καινοτομία, καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη.

Όραμά της είναι, μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη, να προσφέρει στους καταναλωτές ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας.

Με αυτόν τον τρόπο, εδώ και 50 χρόνια, συμβάλλει στη διαμόρφωση διατροφικών προτύπων και, με έμπνευση την ελληνική διατροφική σοφία, προτάσσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ επενδύει σταθερά στην ελληνική γεωργία, την παραγωγή ελληνικών προϊόντων και την ελληνική επιχειρηματικότητα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ελληνικής παραγωγής και την έμπρακτη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζει και επεκτείνει συνεχώς το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Συμβολαιακής γεωργίας» επενδύοντας στην αύξηση των στρεμμάτων καλλιέργειας με αποτέλεσμα σήμερα να συνεργάζεται με περισσότερους από 1.000 Έλληνες αγρότες που καλλιεργούν πάνω από 30.000 στρέμματα ελληνικής γης. Αποδεικνύει έτσι έμπρακτα τη φροντίδα προς τους συνεργάτες παραγωγούς, αλλά και την ουσιαστική, άμεση και ενεργή στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας.

Με έντονο το αίσθημα ευθύνης, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εφαρμόζει επίσης ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Η δέσμευση της εταιρείας για ουσιαστική συμβολή υλοποιείται μέσα από συνεργασίες με έγκριτους φορείς και ιδρύματα που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων που έχουν ανάγκη σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Με προτεραιότητα τα παιδιά, η εταιρεία δεσμεύεται εδώ και χρόνια στη στήριξη των συνανθρώπων μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη και συμβάλλει έμπρακτα στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, μέσα από ποικίλες δράσεις και ενέργειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ το 2018 διέθεσε δωρεάν περισσότερους από 30 τόνους προϊόντων συνολικά, υποστηρίζοντας έτσι το σημαντικό έργο φιλανθρωπικών ιδρυμάτων με 155.000 μερίδες φαγητού και σαλατών. Για το 2019, ανακοίνωσε το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «50 χρόνια, 50 τόνοι που κάνουν καλό!», μέσω του οποίου θα διατεθούν 50 τόνοι λαχανικών και ζυμών σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, συλλόγους και τοπικούς φορείς που στηρίζουν παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε το: www.barbastathis.com


ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και ΕΟΔ συμπράττουν με σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Λίγο καιρό πριν από την επίσημη έναρξη της θερινής περιόδου, και συγκεκριμένα τον Μάιο, η σύμπραξη της εταιρείας Παπαστράτος με την Ειδική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) πήρε σάρκα και οστά. Μέσα από μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ασφάλεια των πολιτών, ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται τα ειδικά σεμινάρια πρόληψης και αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται ως συνέχεια της μεγάλης δωρεάς των 20 πυροσβεστικών οχημάτων, αξίας 1 εκατ. ευρώ, προς το Πυροσβεστικό Σώμα που πραγματοποίησε η Παπαστράτος στις αρχές του 2019.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων που ξεκίνησε να υλοποιείται φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει κατά προσέγγιση 7.000 πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Το εύρος των περιοχών όπου θα «ταξιδέψει» η πρωτοβουλία είναι μεγάλο και καλύπτει γεωγραφικά 18 περιοχές της Ελλάδας, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν το ποσοστό φυσικών καταστροφών που έχουν σημειωθεί εκεί τα τελευταία χρόνια.

Το αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή συνοδεύεται από καταιγισμό μηνυμάτων για τη δράση και, όπως αναφέρει η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Βιωσιμότητας της Παπαστράτος, κα Χριστίνα Ακουρή, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των πολιτών και της κατάρτισής τους, παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες, αλλά και πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη και τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων. Τα σεμινάρια έχουν 4ωρη διάρκεια και επικεντρώνονται τόσο στην ουσιαστική ενημέρωση όσο και την εξάσκηση του κοινού σε ελεγχόμενες συνθήκες προσομοίωσης κινδύνου. Με λίγα λόγια, το κέντρο βάρους εδώ είναι η προετοιμασία και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ετοιμότητας των πολιτών σε ενδεχόμενα ξεσπάσματα σεισμών, πλημμυρών και καταστροφικών πυρκαγιών, στις οποίες η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η μη εστιασμένη προσοχή στην πρόληψη έκτακτων φαινομένων, η άγνοια κινδύνου και η ελλιπής ενημέρωση, ο πανικός που προκαλείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι μόνο ορισμένοι από τους κινδύνους που φιλοδοξούν να εξαλείψουν η ΕΟΔ και η Παπαστράτος με τη δράση τους.

Απαντώντας σχετικά με τις συχνότερες απορίες του κοινού, ο υπεύθυνος του προγράμματος από την πλευρά της ΕΟΔ, ο Πρόεδρος, κ. Γιώργος Καλογερόπουλος, σημειώνει πως «οι συχνότερες απορίες των πολιτών στα σεμινάριά μας έχουν να κάνουν με ζητήματα που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα, όπως π.χ. ποιο είναι το πιο κατάλληλο μέρος να προστατευτούμε από έναν σφοδρό σεισμό ή πώς αντιμετωπίζει κανείς την πυρκαγιά που ξεσπά σε μικρή έκταση από ένα αναμμένο τσιγάρο, για παράδειγμα».

Αυτός είναι και ο προορισμός της δράσης, όπως λέει η κα Ακουρή: «Να κατακτηθούν αυτές οι γνώσεις, να μη φτάνουμε στο 2019 να έχουμε άγνοια για απλές και σωτήριες κινήσεις για τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και τους συνανθρώπους μας».

Λίγα λόγια για την ΕΟΔ

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) είναι μια εθελοντική οργάνωση με ιστορία 25 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και σε ανθρωπιστικές αποστολές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Για την επιχειρησιακή της δράση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της μεγάλης προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης τιμήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR) για τους πρόσφυγες με το βραβείο NANSEN 2016, που αποτελεί την ύψιστη διάκριση της Ύπατης Αρμοστείας, ενώ τον Δεκέμβριο του 2017 στη Βομβάη της απονεμήθηκε το παγκόσμιας εμβέλειας βραβείο κοινωνικής δικαιοσύνης «Μητέρα Τερέζα» από το Harmony Foundation με έδρα την Ινδία, για την «προσφορά βοήθειας εκτός συνόρων και την απόκριση στην προσφυγική κρίση».

Με ένα ανθρώπινο δυναμικό άνω των 2.500 εθελοντών σε όλη την Ελλάδα, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών, οπουδήποτε κι αν λαμβάνουν χώρα, ενώ στελεχώνεται από εθελοντές με επαγγελματική συνείδηση και άριστη κατάρτιση.

Αποστολή των εθελοντών της ΕΟΔ είναι η παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους μας, που αντιμετωπίζουν κινδύνους για τη ζωή τους, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, σε όλα τα φυσικά ή μη πεδία, εντός κι εκτός Ελλάδας. Στην αποστολή των μελών μας εντάσσονται, επίσης, και οι δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης και αυτοπροστασίας.

-Διαφήμιση-
gaia-sense