Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ενισχύονται όλοι οι τύποι εκτροφών ζωικής παραγωγής, δίνοντας, σε κάποια μέτρα, προτεραιότητα στην αιγοπροβατοτροφία. Τα μέτρα και οι δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον κλάδο της κτηνοτροφίας, με δικαιούχους κτηνοτρόφους, είναι τα ακόλουθα:

Μ3.1 – Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
Η ενίσχυση παρέχεται βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο). Το ανώτατο ετήσιο ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση.

Μ3.2 Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης, που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά
Στο πλαίσιο του υπομέτρου παρέχεται ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης, όσον αφορά προϊόντα καλυπτόμενα από τα συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Το ανώτατο ποσό στήριξης ανέρχεται στο 70% των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

Μ4.1.1 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (Σχέδια Βελτίωσης)
Το μέγιστο ύψος επένδυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500.000 ευρώ, το οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις μπορεί να ανέρχεται έως τα 2.000.000 ευρώ.

Μ4.1.3 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος
Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μία γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία στηρίζεται στην αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να ανέρχεται έως 150.000 ευρώ (200.000 ευρώ για δράσεις διαχείρισης αποβλήτων).

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τα ανωτέρω επενδυτικά σχέδια των M4.1.1 και Μ4.1.3 διαφοροποιούνται μεταξύ:

 • 75% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου: Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
 • 50% για τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας
 • 40% για την Περιφέρεια Αττικής
 • Τα ανωτέρω ποσοστά ενίσχυσης θα προσαυξάνονται κατά 20%, έως το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης 90%, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (άρθρο 2, παρ. ιδ) ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης
 • σε συλλογικές επενδύσεις
 • σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα (ορεινές και μειονεκτικές περιοχές)
 • σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία βάσει των άρθρων 28 και 29 του Καν. 1305/2013
Οι δράσεις πρόληψης, όσον αφορά την κτηνοτροφία, σχετίζονται κυρίως με την ενεργητική προστασία ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.
Οι δράσεις πρόληψης, όσον αφορά την κτηνοτροφία, σχετίζονται κυρίως με την ενεργητική προστασία ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.

Μ4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες
Αφορά τη μεταποίηση γεωργικού προϊόντος ανεξάρτητα από το αν το αποτέλεσμα είναι γεωργικό ή προϊόν στους ακόλουθους τομείς σχετικά με τη μεταποίηση ζωικών προϊόντων:

 • κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και προϊόντων με βάση το κρέας)
 • γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
 • αβγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αβγών)
 • σηροτροφία – σαλιγκάρια
 • ζωοτροφές
 • μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας
 • μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (όπως γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 300.000 ευρώ και η ένταση ενίσχυσης διαφοροποιείται, όπως προαναφέρθηκε μεταξύ των περιφερειών. Όταν το τελικό προϊόν δεν είναι γεωργικό προϊόν, η ένταση ενίσχυσης στους δικαιούχους δίνεται βάσει του ισχύοντος περιφερειακού χάρτη ή βάσει του κανονισμού 1407/2013 (για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), εφόσον ισχύουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Μ4.4.1 – Προστασία της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα
Η δράση αφορά την οργανωμένη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια που ασκείται στις περιοχές εξάπλωσης της αρκούδας. Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Μ4.4.2 – Περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκότοπων
Η δράση αφορά την αγορά και την εγκατάσταση περίφραξης, σε ιδιωτικούς και σε δημόσιους υποβαθμισμένους βοσκότοπους. Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Μ5.1 – Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που στοχεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων
Οι δράσεις πρόληψης, όσον αφορά την κτηνοτροφία, σχετίζονται κυρίως με την ενεργητική προστασία ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο:

 • 80% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις πρόληψης που αναλαμβάνουν μεμονωμένοι γεωργοί
 • 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις πρόληψης που εκτελούνται συλλογικά ή από δικαιούχο δημόσιο φορέα, εφόσον το όφελος είναι συλλογικό

Μ5.2 – Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα
Οι ενισχύσεις διασφαλίζουν τη δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας, συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα. Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Μ6.1 – Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς
Αφορά την παροχή κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως και 22.000 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης είναι 17.000 ευρώ για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μεικτή παραγωγική κατεύθυνση, αυξανόμενο α) κατά 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών, β) κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Μ6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Αφορά την παροχή κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Το ποσό ενίσχυσης είναι ίσο με 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Μ9 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών. Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ποσό σε νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από αρμόδια εθνική αρχή, κατά τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας τους, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση στους δικαιούχους και αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας ή της οργάνωσης και βαίνει φθίνουσα [1] (βλ. υποσημείωση). Η ετήσια στήριξη του κάθε δικαιούχου (ομάδας ή οργάνωσης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Προτεραιότητα σε κάποια μέτρα δίνεται στην αιγοπροβατοτροφία
Ενισχύεται η μετατροπή πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία από συμβατικές σε βιολογικές. Το ύψος ενίσχυσης είναι 211 ευρώ/Ha/έτος για τα αιγοπρόβατα, 267 ευρώ/Ha/έτος για τα βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μεικτή κατεύθυνση και 333 ευρώ/Ha/έτος για τα βοοειδή με γαλακτοπαραγωική κατεύθυνση.

Μ10.1.05 – Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκότοπων
Η δράση αφορά την ενίσχυση της βλάστησης σε υποβαθμισμένους βοσκότοπους.
Τα ποσά στήριξης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης, είναι τα ακόλουθα:

 • Κόστος για τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής, το οποίο ανέρχεται στα 9 ευρώ/Ha/έτος
 • Μέγιστο κόστος αναχλόασης: 50 ευρώ/Ha/έτος
 • Μέγιστο κόστος εκ περιτροπής βόσκησης: 50 ευρώ/Ha/έτος

Μ10.1.09 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
Η Δράση έχει ως στόχο τη στήριξη των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων. Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ανά ΜΜΖ διατηρούμενης αυτόχθονης φυλής, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ελήφθησαν, ως ακολούθως:

 • Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι (6) μηνών = 333 ευρώ/ΜΖΚ/έτος
 • Θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός (1) έτους = 232 ευρώ/ΜΖΚ/έτος
 • Χοιρομητέρες = 215 ευρώ/ΜΖΚ/έτος
 • Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι (6) μηνών = 350 ευρώ/ΜΖΚ/έτος

Μ11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Ενισχύεται η μετατροπή πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία από συμβατικές σε βιολογικές. Το ύψος ενίσχυσης είναι 211 ευρώ/Ha/έτος για τα αιγοπρόβατα, 267 ευρώ/Ha/έτος για τα βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μεικτή κατεύθυνση και 333 ευρώ/Ha/έτος για τα βοοειδή με γαλακτοπαραγωική κατεύθυνση.

Μ11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία
Ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία. Το ύψος ενίσχυσης είναι 247 ευρώ/Ha/έτος για τα αιγοπρόβατα, 280 ευρώ/Ha/έτος για τα βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μεικτή κατεύθυνση και 347 ευρώ/Ha/έτος για τα βοοειδή με γαλακτοπαραγωική κατεύθυνση.

13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος, που σχετίζονται με μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις ορεινές περιοχές, σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από τα σχετικά μειονεκτήματα και ανέρχεται στα 125 ευρώ/εκτάριο.

13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών
Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος, που σχετίζονται με μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις μειονεκτικές περιοχές. Μέχρι την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης (τέλος 2017), η ενίσχυση για την αντιστάθμιση του διαφυγόντος εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους, που συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις μειονεκτικές περιοχές, καθορίζεται σε μέση τιμή έως 95 ευρώ ανά εκτάριο.

M14 – Καλή μεταχείριση των ζώων
Το μέτρο αποτελείται από πέντε υπομέτρα, με στόχο την προαγωγή της ευζωίας των παραγωγικών ζώων με ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των επιβαλλόμενων από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η ενίσχυση ανά δράση έχει ως ακολούθως:

 • Μ14.1 – Καλή μεταχείριση των ζώων στα βοοειδή, 418,50 ευρώ/ZM/έτος
 • Μ14.2 – Καλή μεταχείριση των ζώων στους χοίρους, 408,90 ευρώ/ZM/έτος
 • Μ14.3 – Καλή μεταχείριση των ζώων στα ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα, 192,40βευρώ/ZM/έτος
 • Μ14.4 – Καλή μεταχείριση των ζώων στις όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής, 200,30 ευρώ/ZM/έτος
 • Μ14.5 – Καλή μεταχείριση των ζώων στις αίγες και στα πρόβατα, 496,93 ευρώ/ZM/έτος

Μ16.1 – Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού το ύψος χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100%.

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας φτάνει έως και 150.000 ευρώ, όταν η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αφορά μια διοικητική περιφέρεια της χώρας ή έχει τοπικό χαρακτήρα έως 300.000 ευρώ, όταν αφορά το σύνολο της χώρας και 450.000 ευρώ, όταν αφορά σε διακρατική συνεργασία.

Μ16.4 – Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης
Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας στο πλαίσιο αυτού του μέτρου ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού των συνεργασιών, το ύψος χρηματοδότησης αφορά το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα αφορά  παραγωγική επένδυση, η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάσει του κανόνα de minimis.

 

Γράφουν: Χαράλαμπος Κασίμης, γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ΥΠΑΑΤ

 

[1]
Το 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση.
Το 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση.
Το 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση.
Το 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση.
Το 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

-Διαφήμιση-
gaia-sense