Έρχεται η πρόσκληση για τα Βιολογικά

✱ Από τις 16 Φεβρουαρίου και για έναν μήνα η υποβολή αιτήσεων στήριξης
✱ Ανά κατηγορία δράσης η αξιολόγηση και η ένταξη των δικαιούχων

Από τις 16 Φεβρουαρίου έως και τις 16 Μαρτίου 2022 θα είναι ανοιχτή η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της νέας μεγάλης πρόσκλησης των Βιολογικών, ύψους 490 εκατ. ευρώ, όπως αυτή αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Η πρόσκληση αφορά τόσο τη μετατροπή όσο και τη διατήρηση της βιολογικής καλλιέργειας/εκτροφής, σε φυτική και ζωική παραγωγή, με την κατανομή των πόρων να μη γίνεται ανά περιφέρεια, αλλά με βάση την καλλιέργεια και την εκτροφή. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση πριμοδοτεί τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας.

Πιο συγκεκριμένα, στη φυτική παραγωγή υπάρχουν ουσιαστικά δύο κατηγορίες, μία για τις αροτραίες και μία που αφορά κηπευτικά, μόνιμες καλλιέργειες και αρωματικά φυτά. Στη ζωική παραγωγή υπάρχουν επίσης δύο κατηγορίες, μία που αφορά βοοειδή και αιγοπρόβατα και μία άλλη που αφορά κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 49 είδη αροτραίων και μόνιμων καλλιεργειών και τέσσερα είδη εκτροφών, που αφορούν τη ζωική παραγωγή, μπορούν να ενταχθούν ως επιλέξιμες.

Η κατηγοροποίηση αυτή ισχύει και για τα δύο υπομέτρα, δηλαδή 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» και 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» και βάσει αυτής θα γίνει η αξιολόγηση και η έγκριση των αιτήσεων των υποψήφιων δικαιούχων στη χώρα. Σημειώνεται ότι κάθε δράση έχει τον δικό της προϋπολογισμό.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι ενεργοί γεωργοί.

✱ Επιλέξιμοι προς ένταξη στο Υπομέτρο 11.1 είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόμενα στο σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες.

✱ Επιλέξιμοι προς ένταξη στο Υπομέτρο 11.2 είναι υποψήφιοι που κατέχουν αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, που είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020. Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, βοσκότοπους, εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου μέχρι και την 31/12/2020, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο Υπομέτρο 11.1.

Μέγιστο ετήσιο ύψος ενίσχυσης

Για τη Δράση 11.1.1 (μετατροπή/φυτική παραγωγή), το μέγιστο ετήσιο ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα με την καλλιέργεια από 7,2 ευρώ/στρέμμα/έτος έως 85 ευρώ/στρέμμα/έτος. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ελαιοκομία, το μέγιστο ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 62,9 ευρώ/στρέμμα/έτος, όσον αφορά τα επιτραπέζια σταφύλια στα 85 ευρώ/στρέμμα/έτος, τα φυλλώδη λαχανικά/σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/πατάτα στα 55 ευρώ/στρέμμα/έτος και η μηδική/τριφύλλι στα 53,5 ευρώ/στρέμμα/έτος.

Για τη Δράση 11.2.1 (διατήρηση/φυτική παραγωγή), το μέγιστο ετήσιο ύψος ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας κυμαίνεται από 7 ευρώ/στρέμμα/έτος έως 85 ευρώ/στρέμμα/έτος. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα πυρηνόκαρπα, το μέγιστο ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 85 ευρώ/στρέμμα/έτος, τα αρωματικά κουζίνας και τα άγρια λαχανευόμενα στα 60 ευρώ/στρέμμα/έτος.

Για τη Δράση 11.1.2 (μετατροπή/κτηνοτροφία και μελισσοκομία), το μέγιστο ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 21,1 ευρώ/στρέμμα/έτος για τα αιγοπρόβατα, στα 26,7 ευρώ/στρέμμα/έτος για τα βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μεικτή κατεύθυνση, στα 33,3 ευρώ/στρέμμα/έτος για τα βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση και στα 26,39 ευρώ/κατεχόμενη κυψέλη ή παραφυάδα/έτος για κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες.

Για τη Δράση 11.2.2 (διατήρηση/κτηνοτροφία), το μέγιστο ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 2,7 ευρώ/στρέμμα/έτος για τα αιγοπρόβατα, 28 ευρώ/στρέμμα/έτος για βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μεικτή κατεύθυνση, 34,7 ευρώ/στρέμμα/έτος για τα βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση και στα 32,89 ευρώ/κατεχόμενη κυψέλη ή παραφυάδα/έτος για κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες.

Δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει και είναι τριετούς διάρκειας.