Το σύστημα παροχής συμβουλών στη νέα ΚΑΠ

Υποχρεωτικό το σύστημα σε κάθε κράτος-μέλος

Την απόφαση αυτή έλαβε η Δοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ λόγω της μεγάλης συμμετοχής που έχει μέχρι σήμερα εκδηλωθεί και του πλήθους των σχετικών αιτημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο: https://agroadvisors.elgo.gr, και να απευθύνουν τυχόν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:kalexaki@elgo.gr. Υπενθυμίζεται ότι δυνατότητα πιστοποίησης ως Γεωργικοί Σύμβουλοι, έχουν: 1. Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (ΑΕΙ - ΑΤΕΙ) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών σχολών της αλλοδαπής. 2. Οι κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων που είναι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ - ΑΤΕΙ) στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται (των ιδίων ειδικοτήτων). Η πιστοποίηση είναι πενταετούς (5) διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΥΑ 163/13692/01.02.2018 (ΦΕΚ Β΄267), όπως κάθε φορά ισχύει. Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών, μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Διεξοδικά συζητήθηκαν και ορίστηκαν την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου στην τεχνική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι αρχές που θα διέπουν το σύστημα παροχής συμβουλών στη νέα ΚΑΠ. Η τεχνική ομάδα, που ως γνωστόν επεξεργάζεται λεπτομερώς τις εφαρμογές των νομοθετικών κειμένων της νέας ΚΑΠ, κατέληξε σε πέντε αποφάσεις, οι οποίες θα απαρτίζονται από νέα, αλλά και προϋπάρχοντα στοιχεία σχετικά με το πεδίο των συμβουλών.

Οι αρχές που ορίστηκαν από την τεχνική ομάδα είναι οι εξής:

 1. Το σύστημα παροχής συμβουλών θα είναι υποχρεωτικό και διαθέσιμο σε κάθε κράτος-μέλος και οι αγρότες θα επιλέγουν ή όχι αν θα το χρησιμοποιήσουν.
 2. Το σύστημα παροχής συμβουλών θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα γνώσης και καινοτομίας (ΑΚΙS), ώστε να λειτουργούν παράλληλα υπό τις διευκρινίσεις που θα τεθούν στα σχέδια της ΚΑΠ.
 3. Το σύστημα παροχής συμβουλών στους αγρότες θα πρέπει να είναι αμερόληπτο και οι σύμβουλοι να μην έχουν σύγκρουση συμφερόντων.
 4. Οι συμβουλές θα πρέπει να υποστηρίζονται από τις παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
 5. Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος παροχής συμβουλών θα διευρυνθεί προς κατευθύνσεις όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των κινδύνων, η υγεία και οι νέες τεχνολογίες.
-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Προσθήκες

Η τεχνική ομάδα πρότεινε νέα στοιχεία, τα οποία θα απαρτίζουν τις παραπάνω αρχές συμβουλευτικής και τα οποία αφορούν συμβουλές για τα επιχειρηματικά σχέδια, την υγεία των ζώων, αλλά και την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, το σύστημα θα πρέπει να παρέχει συμβουλές που αφορούν νέους τομείς, όπως:

 • Όλα τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.
 • Πληροφορίες για τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα επιχειρηματικά σχέδια.
 • Οδηγία για την ποιότητα του αέρα.
 • Εθνική οδηγία για το ανώτατο όριο εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.
 • Υγεία των ζώων.
 • Υγιεινή στον χώρο εργασίας.
 • Πρακτικές κατά της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά.
 • Διαχείριση κινδύνων.
 • Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την καινοτομία.
 • Ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών.

Επιπλέον, η ομάδα πρότεινε να παραμείνουν στοιχεία, που υπάρχουν ήδη στα στρατηγικά σχέδια και τα οποία αφορούν:

 • Τις υποχρεώσεις για την πολλαπλή συμμόρφωση.
 • Την οδηγία σχετικά με την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων.
 • Την οδηγία-πλαίσιο για το νερό.
 • Τις άμεσες ενισχύσεις.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύμβουλος Καινοτομίας»

Σχετικά με το σύστημα παροχής συμβουλών στους αγρότες, η Coldiretti, η Ένωση Αγροτών στην Ιταλία, διοργάνωσε την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύμβουλος Καινοτομίας». Στόχος του προγράμματος, μέσω των δύο workshops, ήταν να παρουσιάσει τους τρόπους που η καινοτομία θα περάσει από την ιδέα στην εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο μέσω της βοήθειας της συμβουλευτικής. Το δεύτερο workshop εστίασε στην κατάρτιση των συμβούλων σχετικά με την επικοινωνιακή και τεχνική επίλυση προβλημάτων. Επίσης, ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν ο ρόλος του συμβούλου καινοτομίας στην ευκολότερη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας προς τους αγρότες.

Σημαντική θέση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατείχε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας, το οποίο παρουσίασε παραδείγματα επιχειρησιακών ομάδων στην Ευρώπη, που μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή ιδεών για καινούργιες πρακτικές και συμβουλές. Επίσης, επισημάνθηκε ο ρόλος του συμβούλου καινοτομίας στις επιχειρησιακές ομάδες. Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, η υπεύθυνη του γραφείου Τύπου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλη Τσιφόρου, η οποία συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσίασε καλές πρακτικές στην Ευρώπη που σχετίζονται με τα συστήματα παροχής συμβουλών, τη συνεργασία και τη μετάδοση γνώσης και πληροφόρησης.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές