Υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής: Οι ψηφιακές τεχνολογίες κρίσιμος παράγοντας για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης και την αναγκαιότητα μετάβασης στην ψηφιακή εποχή δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα, αναγνωρίζει τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας, ιδίως ως μέσο για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050, όπως υπογραμμίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία -και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προώθηση της εκπαίδευσης και των νέων ψηφιακών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, την προαγωγή του κοινού καλού και την υποστήριξη της καλύτερης ένταξης των πολιτών. Επίσης, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη δέσμη για την ψηφιακή τεχνολογία στις ανακοινώσεις «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» και «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» καθώς και τη Λευκή Βίβλο «Τεχνητή νοημοσύνη – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης».

Συνδεσιμότητα σε αγροτικές περιοχές

Το Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει δέσμη πρόσθετων μέτρων για την υποστήριξη των τρεχουσών και αναδυόμενων αναγκών ανάπτυξης δικτύων έως το τέλος του 2021, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικών δικτύων. Υπογραμμίζει ότι η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για συνδεσιμότητα σε Gigabit για το 2025 με ασφαλείς υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας, όπως υποδομές οπτικών ινών και 5G, απαιτεί την τόνωση των επενδύσεων σε δίκτυα ικανά να προσφέρουν ταχύτητες Gigabit, διαθέσιμα σε όλα τα νοικοκυριά, σε αγροτικές ή αστικές περιοχές, καθώς και σε επιχειρήσεις.

 

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Την αναγκαιότητα να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού, προκειμένου να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος τονίζει το Συμβούλιο της ΕΕ. Αναγνωρίζει, δηλαδή, ότι οι ψηφιακές υποδομές, τεχνολογίες και εφαρμογές αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων στην Ευρώπη, όπως προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Μεταξύ άλλων, καλεί το ψηφιακό οικοσύστημα της Ευρώπης να συμβάλει ενεργά, το συντομότερο δυνατόν, στην επίτευξη του στόχου μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ.

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, επισημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σε όλους τους τομείς έξυπνες ψηφιακές λύσεις, ιδίως για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά προτεραιότητα και για την επίσπευση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.