Με δύο δράσεις για τους κτηνοτρόφους το Οικολογικό Σχήμα «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων»

Υπεγράφη η εφαμοστική απόφαση του Οικολογικού Σχήματος Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων». Η παρέμβαση αποτελείται από δύο δράσεις:

  • 7-Β «Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους».
  • 7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου».

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ’Εχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού,

β) υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το ζωικό κεφάλαιο για το όποιο τους κατανέμεται ο ανάλογος βοσκότοπος,

γ) είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι στην περίπτωση της δράσης 31.7 Β,

δ) εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων όπως προβλέπονται στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Δράση 31.7-Β Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους

Με τη δράση ενισχύονται παραγωγοί για την μετακίνηση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου (βοειδή, αίγες και πρόβατα) σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόμενους μήνες το έτος, ώστε από τη μία πλευρά να μειώνεται η πίεση της ποσότητας βιομάζας στους ορεινούς βοσκότοπους που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τους ξηρούς μήνες και από την άλλη να μην επιβαρύνονται περαιτέρω οι υποβαθμισμένοι πεδινοί βοσκότοποι από την υπερβόσκηση.

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

Eπιλέξιμο Zωικό Κεφάλαιο

 

Μέγιστο Ύψος Ενίσχυσης
(ευρώ/εκτάριο)

Aίγες, πρόβατα

65

Bοοειδή

55

 

Η ενίσχυση καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες για τη μετακίνηση των ζώων σε ορεινό υποβοσκημένο βοσκότοπο, ήτοι το άθροισμα των δαπανών που προκύπτουν από την μεταφορά του ζωικού κεφαλαίου (φόρτωση και μετακίνηση) στα ορεινά βοσκοτόπια αλλά και για την καθημερινή μεταφορά γάλακτος από τον ορεινό βοσκότοπο στο πλησιέστερο τυροκομείο και εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που πρέπει να διανύσει αλλά και το είδος του εκτρεφόμενου ζώου.

Δράση 31.7-Δ Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους

Η δράση αυτή συνίσταται στην ενίσχυση για τη κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου, σε συνεργασία με σύμβουλο, έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στα μηρυκαστικά, και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών.

Ο κτηνοτρόφος σε συνεργασία με το σύμβουλο παρακολουθεί και προσαρμόζει το βελτιωμένο σιτηρέσιο και ενημερώνει ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης των εκπομπών αερίου και της μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών.

Ο σύμβουλος, για τις ανάγκες της δράσης, δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων ή Κτηνιάτρων, με γνώσεις στη διατροφή ζώων, οι οποίες αποδεικνύονται με σχετικό τίτλο σπουδών ή/ και επαγγελματική εμπειρία. Ο σύμβουλος δεν υποχρεούται να είναι πιστοποιημένος από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

Eπιλέξιμο Zωικό Κεφάλαιο

Μέγιστο Ύψος Ενίσχυσης (ευρώ/εκτάριο)

Aιγοπρόβατα/Βοοειδή

30

Η ενίσχυση καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες κατάρτισης, εφαρμογής (αγορά συστατικών σιτηρεσίου), παρακολούθησης και προσαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών.

Αναλυτικά για το Οικολογικό Σχήμα Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων» εδώ