Κατανομή βοσκοτόπων στους χοιροτρόφους – Τι ισχύει από το 2023

Από την κατανομή έτους 2023 θα εφαρμοστεί νέα τροποποιητική απόφαση όσον αφορά την ΚΥΑ για την «κατανομή βοσκότοπων στους κτηνοτρόφους της χώρας», και ειδικά για τη χοιροτροφία.

Σύμφωνα με τροποποιητική των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προστίθεται μία επιπλέον παράγραφος / περίπτωση όσον αφορά την αναλογία κατανομής βοσκότοπων. Έτσι, η αντιστοίχιση των μονάδων ζώων σε MMZ, ανάλογα με το είδος και την ηλικία του ζώου, γίνεται πλέον με τις ακόλουθες σχέσεις:

α) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας ενός (1) έτους και άνω ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ.

β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ.

γ) Ένα (1) βοοειδές κάτω των 6 μηνών ανεξαρτήτως φύλλου = 0,20 ΜΜΖ

δ) Ένα (1) βοοειδές από 6 έως 24 μηνών ανεξαρτήτως φύλου = 0,6 ΜΜΖ.

ε) Ένα (1) βοοειδές άνω των 24 μηνών ανεξαρτήτως φύλου = 1,0 ΜΜΖ.

στ) Μία (1) χοιρομητέρα = 0,5ΜΜΖ.

ζ) Ένας (1) κάπρος ή ένα (1) παράγωγο χοιρίδιο = 0,3ΜΜΖ.

Όπως υπογραμμίζεται στην τροποποιητική απόφαση, οι κατηγορίες στ και ζ αφορούν ζώα εγχώριου χοίρου που είναι εγγεγραμμένα σε γενεαλογικά βιβλία που τηρούνται από τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.