Νέα πλατφόρμα καταγραφής της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών σε ζώα

Στόχος η μείωση της μικροβιακής αντοχής

Μια νέα πλατφόρμα καταγραφής πωλήσεων και χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών σε ζώα κυκλοφόρησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει τη συλλογή δεδομένων από τα κράτη-μέλη.

Ήδη, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2024, όλες οι χώρες της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πρέπει να υποβάλλουν αυτά τα δεδομένα, ετησίως, στην εν λόγω πλατφόρμα πωλήσεων και χρήσης αντιμικροβιακών (ASU). Αυτή η νέα υποχρέωση εισήχθη με τον Κανονισμό για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα [Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6] ως ένα από τα μέτρα για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις πωλήσεις και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε ζώα ήταν πάντα κρίσιμη για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Το έργο ευρωπαϊκής επιτήρησης της κτηνιατρικής αντιμικροβιακής κατανάλωσης (ESVAC) τέθηκε σε εφαρμογή μεταξύ των ετών 2009 και 2023, ως εθελοντική πρωτοβουλία του EMA και των ευρωπαϊκών χωρών για την παρακολούθηση των πωλήσεων κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών στην Ευρώπη.

Αυτό χρησιμοποιήθηκε ως σχέδιο για την πλατφόρμα ASU, που υποστηρίζει και ενισχύει τις ενέργειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής. Τα κράτη-μέλη απαιτείται να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις πωλήσεις κτηνιατρικών αντιμικροβιακών και τη χρήση αντιμικροβιακών σε ζώα σε τυποποιημένη μορφή, ενισχύοντας έτσι τη συλλογή δεδομένων και την ενσωμάτωσή τους σε ένα ισχυρό σύστημα.

Το νέο σύστημα θα ενισχύσει, επίσης, την ανάλυση και τον εντοπισμό των τάσεων στην κατανάλωση αντιμικροβιακών σε ολόκληρη την ΕΕ/ΕΟΧ. Η πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα παρέχει πληροφορίες για τις συμμετέχουσες χώρες, όσον αφορά τον αντίκτυπο των μέτρων τους σχετικά με την προώθηση της συνετής χρήσης αντιμικροβιακών στα ζώα και θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη στήριξη της συνολικής μείωσης της μικροβιακής αντοχής.

Ο EMA θα δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις που θα δείχνουν τα κύρια αποτελέσματα των αναλυόμενων δεδομένων, με την πρώτη δημοσίευση να αναμένεται τον Μάρτιο του 2025, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου αναφοράς. Θα αναπτύξει, επίσης, μια δημόσια διαδραστική βάση δεδομένων, η οποία θα βοηθήσει στην περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεδομένων της πλατφόρμας ASU.