Αγροτικό ρεύμα: Εκδόθηκε από το ΥΠΕΝ η απόφαση για το τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Προβλέπει τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 μηνιαίες ισόποσες δόσεις

Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι προμηθευτές, με σκοπό να προσφέρουν το τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» στους αγρότες, προσδιορίζονται σε απόφαση που υπέγραψαν πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, και η υφυπουργός, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Το τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» αποτελεί πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ, μέσω της οποίας οι αγρότες αποκτούν πρόσβαση σε μακροχρόνια (10ετή) βάση σε χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στην ίδια απόφαση προβλέπονται και οι λεπτομέρειες ένταξης καταναλωτών-αγροτών σε πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, που υποχρεούνται να προσφέρουν οι προμηθευτές. Διευκρινίζεται ότι οι δόσεις σχετικά με την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της οφειλής του καταναλωτή – κατόχου αγροτικού ρεύματος είναι 120 ισόποσες και μηνιαίες και δεν μπορούν να είναι μικρότερες από το ποσό των 10 ευρώ/μήνα.

«Το τιμολόγιο ΓΑΙΑ είναι ένα μέτρο που προσφέρει στους παραγωγούς τη δυνατότητα να συνάψουν διμερείς συμβάσεις με παρόχους σε 10ετή βάση και χαμηλή τιμή. Παράλληλα, οι προβλέψεις της απόφασης για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι μια πρωτοβουλία που θα βοηθήσει τους αγρότες να τακτοποιήσουν τις παλαιότερες υποχρεώσεις τους προς τους παρόχους ενέργειας, με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει τον ιδιωτικό τους προϋπολογισμό.

Γνωρίζουμε καλά ότι οι παραγωγοί μας είναι αντιμέτωποι με το πρόβλημα του αυξημένου κόστους παραγωγής και για αυτό, όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ανακοινώσει, προχωράμε στη λήψη εκείνων των μέτρων που θα διασφαλίσουν ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο», υπογραμμίζει σε σχετική δήλωσή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Διονύσης Σταμενίτης. Επιπλέον, όπως προβλέπει η απόφαση, για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) –με μέγιστο όριο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 500 MW κατά απόλυτη προτεραιότητα– χορηγούνται οριστικές προσφορές σύνδεσης σε παραγωγούς, οι οποίοι, εντός τριών μηνών από την έναρξη της εν λόγω απόφασης, θα συνάψουν διμερείς συμβάσεις ή συμφωνίες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με χρηματοοικονομική διευθέτηση (financial settlement) ή με φυσική παράδοση (physical delivery), με προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμεί να εκπροσωπήσει κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος.

Η ισχύς των σταθμών ΑΠΕ, στους οποίους θα χορηγηθούν οριστικές προσφορές σύνδεσης, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 30% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών – κατόχων παροχής αγροτικού ρεύματος, που προτίθενται να εκπροσωπούν οι προμηθευτές, οι οποίοι συμβάλλονται με τους αντίστοιχους παραγωγούς.

Με το «ΓΑΙΑ», οι αγρότες αποκτούν πρόσβαση σε μακροχρόνια βάση σε χαμηλές τιμές ενέργειας, ενώ προβλέπονται και οι λεπτομέρειες ένταξης καταναλωτών-αγροτών σε πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι επιθυμούν να εκπροσωπήσουν καταναλωτές – κατόχους παροχής αγροτικού ρεύματος, εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος της απόφασης, ανακοινώνουν τα χαρακτηριστικά των τιμολογίων προμήθειας «ΓΑΙΑ» που προσφέρουν, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους για τους ειδικότερους όρους που θα διέπουν τις συμβάσεις προμήθειας διάρκειας μεγαλύτερης ή ίσης των δέκα ετών, με δυνατότητα διαφορετικής χρέωσης κατά τα δύο πρώτα έτη της σύμβασης. Στη συνέχεια, οι αγρότες μπορούν να συνάψουν τη σύμβαση προμήθειας με τον προμηθευτή που επιθυμούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από το πέρας της ανακοίνωσης των τιμολογίων προμήθειας «ΓΑΙΑ».

Τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που προσκομίζουν οι αγρότες για να συνάψουν τη σύμβαση προμήθειας είναι κατ’ ελάχιστο Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στο παράρτημα της υπουργικής απόφασης), υπογεγραμμένη μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, καθώς και τα στοιχεία αναφοράς της παροχής.

Πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Για τους αγρότες που επιθυμούν να συμβληθούν με προμηθευτή, ο οποίος προσφέρει τιμολόγιο «ΓΑΙΑ», επιτρέπεται η αλλαγή παρόχου, ενώ η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που απορρέουν από τη σύμβαση προμήθειας δεν εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι προμηθευτές που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση καταναλωτών κατόχων παροχής αγροτικού ρεύματος, μέσω σύναψης σύμβασης προμήθειας με τιμολόγιο «ΓΑΙΑ», αναλαμβάνουν την υποχρέωση άμεσης εξόφλησης, για το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών, εφόσον υπάρχουν, προς άλλον ή άλλους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν καταναλώσεις μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση αγροτών με σύμβαση προμήθειας με τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» εντάσσουν κάθε συμβαλλόμενο σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Διευκρινίζεται πως η ένταξή του σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών είναι ανεξάρτητη από την ένταξή του σε τιμολόγιο «ΓΑΙΑ», σε περίπτωση που αιτηθεί μόνο τη ρύθμιση των οφειλών του.

Το ποσό της οφειλής αγροτών που μπορεί να ρυθμιστεί αφορά οφειλή που έχει δημιουργηθεί από ανεξόφλητους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023, ενώ δεν περιλαμβάνονται οφειλές από λογαριασμούς καταναλώσεων της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Παράλληλα, το ποσό της οφειλής που μπορεί να ρυθμιστεί θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 100 ευρώ.

Ο καταναλωτής κάτοχος παροχής αγροτικού ρεύματος οφείλει να υποβάλει αίτημα ρύθμισης οφειλής προς τον προμηθευτή, που επιθυμεί να συμβληθεί με τιμολόγιο «ΓΑΙΑ», το αργότερο έως και τη σύναψη σύμβασης προμήθειας, δηλώνοντας την προτίμησή του για το πρόγραμμα ρύθμισης που επιθυμεί να ενταχθεί (συνοδευόμενο από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση).

Όπως προαναφέρθηκε, οι δόσεις σχετικά με την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της οφειλής είναι ισόποσες και 120 μηνιαίες και δεν μπορούν να είναι μικρότερες από το ποσό των 10 ευρώ/μήνα. Οι δόσεις δύναται να καταβάλλονται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες πληρωμές έως την 30ή Ιουνίου και έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τρεις μηνιαίες δόσεις ή μια εξαμηνιαία δόση απεντάσσεται αυτόματα από το πρόγραμμα ρύθμισης της οφειλής.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στην περίπτωση που η καταγγελία της σύμβασης προμήθειας με το τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» πραγματοποιηθεί πριν από το πέρας της συμβατικής διάρκειας ισχύος της, τότε ο καταναλωτής – αγρότης επιβαρύνεται με ρήτρα αποχώρησης ποσού 70 ευρώ.